کتابداران فردا

اين راه ما بود(۳)

دربخش آخرگزارش نشست بعدازآزمون دكترا به بحث توقع دانشجويان ازدوره دكترا ميپردازيم. تني چندازافراد به انعكاس نظرات خود پرداختند. برخي معتقد بودند كه : هنوز مشخص نيست كه ما ازرشته خود چه ميخواهيم. دردوره كارشناسي با چند درس پايه و عمومي روبروميشويم و به ناگاه دردوره كارشناسي، گرايشها به طوركلي تغييرميكند. مثلا دوازده واحد سازماندهي را پشت سرميگذاريم كه دردوران كارشناسي ارشد عملا به كارما نمي آيد و بسياري ازما آن را فراموش ميكنيم. بهترنيست كه فلسفه كتابداري براي ما روشن شود و بيشتراذهان ما نسبت به آن آگاه شود؟ اصولا چگونه است كه ناگهان ما با اطلاع رساني روبروميشويم؟ عده اي ديگرتوقع خودرا براين داشتند كه اساتيد آنها كاملا تحت حمايت خود قرارداده و درتمام مراحل تحصيل دراين مقطع، همراه آنها باشند و تا حد ممكن به آنها ياري رسان باشندو وقت بيشتري براي آنها بگذارند. عده اي ازافراد نيز ازتلاشها و مطالعات و فعاليتهاي خود درحوزه كتابداري و اطلاع رساني صحبت كردند.نظراساتيد براين امربود كه پيش فرض براين است كه يك دانشجوي دوره دكترا يا كارشناسي ارشد، به صورت پيش فرض، كسي است كه اهل مطالعه و پژوهش است. هدف دراين دوره ها دانشجومداري است. استاد صرفا به عنوان يك راهنماست و هدايتگردانشجوست. دانشجوبرخلاف دوره هاي كارداني و كارشناسي به آموزش نيازچنداني ندارد و بايد با تلاش خود و هدايت اساتيد به نتيجه مطلوب برسد. وي بايد بتواند به صورت مستقل و تنها با راهنمايي خواستن ازاستاد، به پژوهش بپردازد و مطالعات خود را پي گيري نمايد… درپايان اساتيد براي تمام شركت كنندگان آرزوي موفقيت نمودند و حضارنيز ازپذيرائي و برگزاري منظم آزمون و اين نشست، تشكرنمودند. جلسه حدود ساعت 30/16به پايان رسيد. آقايان خسروي(عبدالرسول)، زين العابديني، علي پور حافظي،طالعي، مظاهري، موسوي چلك، رحيمي، مرادي مقدم، پروين، حيدري، قاضي زاده، زوارقي، محسني، مرادمند، عليجاني، حميدي و خانمها ولي زاده، صباغي نژاد، صابري، عبداللهي، مرادي، مكتبي و … دراين جلسه حضورداشتند.
بازهم ازعدم نام درج افراد و انعكاس كامل سخنان مطرح شده دراين جلسه عذرخواهي ميكنيم.
درحاشيه:
-آقاي طالعي، مديرگروه كتابداري و اطلاع رساني قم، پيشنهادكرد كه بهتراست دانشگاه اهواز به صورت ذخيره و بازيابي اقدام به جذب دانشجونمايد. به اين ترتيب كه تمام افراد حاضررا قبول شده تلقي نمايد و هرسال 5 نفر ازآنها را بپذيرد.
-دكتربيگدلي در سخنان خود اظهارداشت كه دوره دكتري كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه اهواز شش سال است. يكي ازافراد پرسيد آيا اين مدت قابل تمديد هست يا خير؟ دكترگفت با كمي اغماض ميتوان يكي دوترم را نيزتمديد كرد!
-بحث راجع به انجمن كم كم داشت كسل كننده و طولاني ميشد و نكته درنكته مطرح ميشد و نتيجه چنداني هم حاصل نميشد و با تقاضاي و براي تغييرفضاي حاكم برجلسه، كنارگذاشته شد.
-يكي ازافراد پس ازمعرفي خود، صداي خودرا پائين آورد و گفت اكنون به عنوان كتابدارميزامانت مشغول كارهستم. ايشان بايد بدانند كه كتابداربودن درهربخشي، وظيفه اي خطير و حساس و مقدس است و كتابدارميزامانت بودن افتخاري است كه نصيب هركسي نميشود.

كوتاه ازنمايشگاه كتاب اهواز
ازروز 15 تا 22 اسفندماه درمصلي اهواز يك نمايشگاه كتاب برگزارشد. متاسفانه فرصت نشد كه گزارش جامعي ازاين نمايشگاه تهيه كنيم. روز آخرنمايشگاه و درحالي كه باران شديدي درحال باريدن بود، موفق به بازديد ازاين نمايشگاه شديم. نمايشگاه درغرفه هاي متعدد براساس ناشران كتب تنظيم شده بود. درابتداي مجموعه هرغرفه، روي يك ليست، نام غرفه هاي موجود درمجموعه ذكرشده بود. فضاي به نسبت عريضي براي آمد و شد بازديدكنندگان بين هرغرفه درنظرگرفته شده بود و ازدحام جمعيت، مانعي را براي رفت و آمد ايجاد نميكرد. ناشران معتبري دراين نمايشگاه حضورچشمگيري داشتند: انتشارات اميركبير، نشرني،دانشگاه تهران، دانشگاه شهيدچمران، كانون فرهنگي آموزش، انتشارات سمت و … ازجمله اين انتشارات بودند. درغرفه دانشگاه شهيدچمران، دكتر فرج پهلو حضوري فعال داشتند.غرفه هايي هم مخصوص كودكان و به خصوص كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان درنظرگرفته شده بود. بازديد كنندگان ميتوانستند كتابهاي خريداري شده خودرا به هرجا كه مايل بودند ازطريق خدمات پستي موجود درنمايشگاه ارسال نمايند. درمورد كتابها بايد عرض شود كه كتابها به نسبت، تازه و روزآمد بودند و تعادل و تنوع موضوعي درآنها به چشم ميخورد. كتابهاي علمي، آموزشي، ادبي، سياسي، تاريخي، مذهبي و … به طورمتعادل درهمه غرفه ها وجود داشتند.غرفه هايي هم به روزنامه هاي محلي خوزستان ازجمله روزان، همسايه ها و … اختصاص داده شده بود. همانطوركه عرض شد متاسفانه موقعيت بازديد ازنمايشگاه درروزهاي آخرين وجود نداشت و درساعات آخرهم همه مشغول جمع كردن كتابهاي خود بودند. درمجموع، ميشد نمايشگاه امسال را خوب ارزيابي كرد و استقبال شاياني نيزازآن به عمل آمده بود.
يك ابرموتوركاوش قدرتمند
http://www.ez2find.com/. را به صورت easy to find بخوانيد.اين ابر موتوركاوش به تازگي به جمع ابزارهاي جستجوي اينترنتي پيوسته است و نتايج جستجوي خودرا ازموتورهاي كاوشي همچون: ياهو، گوگل، آلتاويستا، آلدوب، ام اس ان، تئوما و او دي پي، مي گيرد، آنها را تجزيه و تحليل ميكند، موارد تكراري را حذف ميكند و درنهايت مرتبط ترين موضوعات را درنتايج جستجوي خودنشان ميدهد. اين پايگاه قدرتمند، مواردي همچون: پرچم، اخبار، وضعيت آب و هوا و … كشوركاربررا نشان ميدهد. الگوريتم اين ابرموتور، كاركرد مناسبي دارد. ميتوانيد براي تكميل جستجوهاي خود به اين ابرموتوركاوش مراجعه كنيد و ازآن لذت ببريد.
باتشكرازخانم ز.بهمني

اینرنت هنوز هم عجیب است
امروزه تحليل رفتار كاربران كه در سايت ها و موتورهاى جست وجوگر حضور مى يابند بسيار مورد توجه است تا آنجا كه سايت ها و شركت هاى بزرگى تنها به ارزيابى رفتار كاربران مى پردازند و نتايج مطالعات خود را در اختيار شركت ها و سازمان هاى ديگر قرار مى دهند.
نتايج يك نمونه مطالعه انجام شده توسط موسسه نيلسن نت ريتينگ در ادامه ذكر مى شود تا اهميت اينگونه آمار و اطلاعات بيشتر روشن شود. اين مطالعه در نوامبر ۲۰۰۴ بر روى كاربران خانگى انجام شده است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۳۰ بار در اينترنت حضور داشته است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۶۰ سايت مختلف را ديده است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۱۰۵۰ صفحه را ديده است. متن کامل... باتشکرازخانم مرادی.
همایش کتابدارانه
نهمین همایش بین المللی کتابداری پزشکی ۲۰ تا ۲۳ سپتامبردربرزیل برگزارمیشود.
استخدام كتابدار
دانشگاه اراك ازطريق برگزاري آزمون مصاحبه و گزينش به صورت پيماني، اقدام به استخدام چهاركتابدارمي نمايد.اين افراد(زن و مرد) بايد داراي مدرك كارشناسي دررشته كتابداري باشند. براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با دانشگاه اراك تماس بگيريد يا اينكه روزنامه جام جم تاريخ 28 اسفندماه را تهيه كنيد.
گفتا زكه ناليم؟
كتابخانه عمومي شهراوزدراستان فارس با كمبود كتاب تخصصي و سالن مطالعه روبروست. اين كتابخانه درسال 1346 تاسيس شده و زيرنظراداره ارشاد لارستان اداره ميشود. كمبود كتابدارو كارمند رسمي كتابخانه ازمشكلات اين كتابخانه است. زارع كتابدراين كتابخانه گفت كه اين كتابخانه به صورت بازاداره ميشود و جادارد سيستم به صورت بسته تغييريابد.
نكته:…!
گروه پژوهشي وب سنجي
آقاي كوشا اقدام به راه اندازي يك گروه خبري درمورد وب سنجي مخصوص ايرانيان نموده است. شما ميتوانيد با ارسال يك نامه به اين نشاني، به عضويت اين گروه درآئيد. kkoosha@ut.ac.ir
نتایج آزمون زبان دانشگاه تهران
همانطورکه گفتیم نتایج آزمون زبان روی وب سایت این دانشگاه آمده است. ازآنجایی که امکان جستجوی نام همه دوستان نبود برخی ازاسامی کسانی که مجاز(مشروط و قطعی) به شرکت درامتحان تخصصی هستند دراینجا اعلام میکنیم. آقایان: صیامیان-زین العابدینی- خسروی-اسفندیاری-حیدری-امیری-مرادمند-پروین-حمیدی-رحیمی-طالعی-دانش-معرفت-محسنی-زوارقی-خادمیان-عفت نژاد-شفیعی-قاضی زاده... و خانمها: ولی زاده- مکتبی-صابری-انواری-بینش-زارع و ... افراد پذیرفته شده میتوانند روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ درآزمون تخصصی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران شرکت کنند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:۱۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

آخرين يادداشتها

کم کم به روزهای پايان سال نزديک ميشويم. احتمالا تا پايان سال يکی دو يادداشت ديگربيشتر نداشته باشيم. ازتمام کسانی که دراين سال با ما بودند-با ما همکاری کردند-نظردادند-انتقاد کردند-کتابداران فردا را بازديد کردند-پيشنهاد دادند و .... نهايت سپاسگزاری را داريم. تا دوروزديگرکتابداران فردا  دومين سال حضورخود درعرصه مجازی را پشت سرخواهد گذاشت. اميدواريم که توانسته باشيم دراين مدت شما کتابداران و اهالی کتاب و کتابخانه و کتابداری را راضی کرده باشيم. درسال جديد اگرتوفيق داشتيم بازهم درخدمت شما سروران گرامی خواهيم بود. سالی پرازنشاط-شادی-سلامتی-خير و برکت را برای شما کتابداران-دانشجويان و اساتيد گرامی آرزو منديم. پيشاپيش سال نوبرهمه شما مبارک.

بحث شيرين

تصورکنيد که درابتدای صبحی دل انگيز وارد کتابخانه شده ايد و با کمال آرامش و درسکوت درحال مطالعه هستيد. به ناگاه جمعی ازکتابداران همزمان با هم درمورد يک موضوع جذاب با صدای بلند صحبت کنند و مسئول محترم نظافت کتابخانه هم با شعف وارد بحث آنها شود. حال بحث چه باشد خوب است؟ تعريف با آب و تاب ازمشاهده مراسم اعدام يک قاتل! که نميدانيد چه جمعيتی بود. اعدام او خيلی جالب بود والخ... دست آخر گلايه و آه و ناله مسئول محترم تنظيف( نظافتچی سابق) که چرا مرا نبرده ايد؟ واقعا کتابها با زبان بی زبانی چه چيزهايی که به ما نميگويند!

موفقيتی ديگربرای کوشا

آقای کيوان کوشا که معرف حضورهمگان هست. مقاله ايشان برای همايش کتابدارانه ايفلا که امسال درنروژ و ۱۴-۱۸ آگوست برگزارميشود پذيرفته شده است. مانيزهمچون سايرکتابداران اين موفقيت را به ايشان تبريک ميگوئيم. عنوان مقاله ايشان به اين قراراست:

Extracting Macroscopic Information from Sources of Web Citation to 
Scholarly Open Access LIS Journals: A Webometrics approach

نمايشگاه دولت الکترونيکی برگزارنميشود

در صورت ادامه مشکلات موجود واختلافات میان شرکت نمایشگاه های بین المللی و انجمن شرکت های انفورماتیک امکان برگزاری نمایشگاه دولت الکترونیکی را نخواهیم داشت. نصرا... جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ضمن بیان این مطلب و با اظهار تاسف از مشکلات به وجود آمده گفت : تمام تلاش ما بر این است که به اختلاف به وجود آمده به شکلی سر و سامان دهیم تا امکان برگزاری نمایشگاهی با تعامل و حضور پر رنگ و دو طرفه بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. به نقل.

شمه ای بر((کتابفروشی))

کتاب کتابفروشی با مجموعه مقالاتی درباره پرداختن به کارهايی که درگذشته درکتابفروشيها انجام ميشده مانند: فروش و کرايه دادن کتاب-صحافی روزنامه و مجله فروشی و ... و به ويراستاری ايرج افشار و با همکاری عبدالحسين آذرنگ-علی دهباشی و سايرين به چاپ رسيده است. دراين کتاب به کتابفروشيهای مشهد-شيراز-رشت-کرمان-همدان-لس آنجلس و ... اشاره شده است.اين کتاب تاريخ منظمی ازکتابفروشيهای ايران دارد و نيز اسنادی ازکتابخانه ملی ايران درآن به چشم ميخورد.... به نقل ازروزنامه اقبال.

حفاظت و اشاعه اطلاعات

اين پيغام درگروه خبری ايرانداک ارسال شده بود:
احتراماً به آگاهي مي رساند واحد حفاظت و اشاعه اطلاعات، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران به منظور تشويق محققان علوم كتابداري و اطلاع رساني براي آشنايي با جديد ترين روش هاي حفاظت و اشاعه اطلاعات از مقالات، طرح ها و پيشنهاد هايي كه در اين زمينه ارائه شود استقبال مي كند.
در اين راستا به 10 مقاله برگزيده كه در ارتباط با جديد ترين روش ها و تجهيزات حفاظت و اشاعه اطلاعات ترجمه شود علاوه بر چاپ مقاله الكترونيكي به نام افراد مبلغ 100،000 ريال و به مقالاتي كه در اين خصوص تدوين شود علاوه بر چاپ مقاله به نام افراد مبلغ 150،000 الي 200،000ريال به عنوان پاداش پرداخت مي شود.

علاوه بر اين همكاران گرامي مي توانند پيشنهادات و نظرات خود را به آدرس Library@irandoc.ac.ir ارسال نمايند.

نتيجه آزمون دکترای زبان دانشگاه تهران

ازروزگذشته يعنی سه شنبه ۲۵ اسفندماه نتايج آزمون زبان روی وب سايت اين دانشگاه آمده است.

بازگشت يک منتقد

نامه زيرازسوی آقای علی مرادی منتقد معروف گروه خبری است. ازمحتوای نامه ايشان بوی بازگشت منتقدانه به مشام می رسد:

در آستانه سال نو ابتدا، بهار را به همكاران، دوستان و اعضاء گروه تبريك عرض مي كنم. سالي كه گذشت فرق چنداني با سالهاي قبل براي جامعه كتابداري نداشت. تغيير و تحول خاصي را نديديم، اميدوارم كه سال آينده پربار باشد و من به سهم خود نويد اين پرباري را مي دهم.

     اينجانب مدتي بود كه از بحث هاي گروه كناره گيري كرده بودم، به رغم ميل باطني قصد بازگشت هم نداشتم. بعد از بحث هاي چندماه قبل و تنگ نظري ها و سودانديشي هاي كه از طرف برخي شاهد بوديم، من ترجيح دادم بيننده باشم. ولي در اين چندماه از طرف دوستان و همكاران چه به صورت حضوري و چه با نامه الكترونيك در فشار بودم كه بحث هاي انتقادي را ادامه دهم. اگرچه ادعاي نيست، ولي براي برخي از همكاران و دوستان چه در محل كار و چه در جاهاي ديگر اين روشنگريها بسيار جالب و سرچشمه تغير و تحول بوده است. بسياري از دانشجويان جوان نيز به اينجانب لطف داشته اند و با ايميل با من تماس داشته اند كه از آنها نيز صميمانه تشكر مي كنم.

     به هرحال درمدتي كه اينجانب سكوت كرده بودم اخباري هم مي ديديم و مي شنيديم كه نياز به بحث و روشنگري داشته و دارد. اينجانب آنها را گرداوري كرده ام و با پاره اي  از ديگر مشكلات اساسي كتابداري داخل كشور آنها را در آينده نزديك به صورت سلسله وار همراه با مستندات ارائه خواهم نمود.

     محورهاي بحث در رابطه با گروه هاي علوم كتابداري داخل كشور، اساتيد، سطح علمي آنها، توليدات علمي آنها، مجلات كتابداري، كارگاه هاي آموزشي ، وضعيت تحصيلات عالي در اين رشته با تاكيد بر دوره هاي تحصيلات تكميلي، وضعيت توليد علم در ايران  و پاره اي ديگر از مباحث خواهد بود.

     چنانكه اشاره نمودم، مانند گذشته اينجانب مستدل و متقن صحبت خواهم كرد. عزم جدي اينجانب در دوره جديد بحث و انتقاد بر اين است كه بسيار باز، صريح و رك مشكلات را مطرح كنم نه مانند گذشته كه در لفافه و با چشم پوشي؛ دراين راستا اينجانب آمادگي دارم تيغ نقد را هرجا كه لازم باشد بدون اغماض اعمال كنم. به هرروي محورهاي بحث نيز مشخص شده اند، اعضاء محترم مي توانند در زمينه هاي گفته شده خود را تقويت كنند تا آمادگي ورود به بحث را داشته باشند. همچنين اعضاء محترم مي توانند مانند هميشه با ايميل من تماس برقرار كنند. اينجانب با آغوش باز پذيراي نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده شما مي باشم.

     بيايد در آخر دست خود را بسوي پروردگار توانا بلند كنيم از خداوند متعال بخواهيم به همه ما صبر و تحمل شنيدن صداي ديگران را بدهد (آمين).

برترين مجلات قرن

موسسه اطلاعات علمی طی يک کارپژوهشی برترين مجلات قرن دريازده حوزه علمی را که دارای بيشترين استناد بوده اند معرفی کرده است: فيزيک-شيمی-رياضی-زيست و... ازجمله اين علوم هستند.اين کارپژوهشی درسالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴  انجام شده است. متن کامل مقاله را ميتوانيد با کليک روی لينک دنبال کنيد.جدول زيريکی ازحوزه های بررسی شده است.

 

Molecular Biology & Genetics

Rank       Journal # of papers,
1999-2004
Cites per paper
1 Science  773 78
2 Nature  931 77
3 Cell  1,854 72
4 Nature Genetics 1,193 60
5 Genes & Development 1,554 47
6 Nature Cell Biology 1,000 40
7 Molecular Cell 1,450 37
8 J. Cell Biology 2,553 32
9 EMBO J. 3,641 30
10 Am J. Human Genetics 1,746 25
.
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ده سال گذشت

امروزدهمين سالگرد پيدايش دوبلين کوراست. دراين روزدرسال ۱۹۹۵ درماه مارس دردوبلين اوهايو دريک نشست اين ابرداده به وجود آمد.درآن روزدريک کارگاه عناصردوبلين کور و اهدافش و کارکردش تعيين گرديد.ميتوانيد به وبلاگ او سی ال سی سری بزنيد تا بيشتر اطلاعات کسب کنيد.

كتاب هاي ايراني از دور خارج شد

يك سازمان خيريه غير دولتي ژاپني به منظور آموزش كودكان افغاني، كتاب‌هاي مصوري كه حاوي قصه‌هاي محلي مردم افغانستان است را منتشر كرده‌اند.در افغانستان به دليل جنگ‌هاي طولاني مدت داخلي و سياست‌هاي متعصبانه‌ي رژيم طالبان عليه عكس و تصاوير، تمام كتاب‌ها بدون شكل و تصوير هستند. نبي‌زاده، معاون مدير كتابخانه‌ي ملي كابل  والدين اين كودكان به دليل جنگ‌هاي طولاني مدت داخلي به مدرسه نرفته‌اند، به همين دليل حس اخلاقي و آموزشي آنها از بين رفته است. بنابراين كتابهاي مصور مي‌توانسته به آنها براي آموزش كودكانشان كمك كند. اين سازمان غير دولتي در ابتدا با آوردن كتاب‌هاي مصور از ايران و ترجمه‌ي آن به زبان پشتو وارد عمل شد. اما بعد از مدتي... برای خواندن ادامه ايسنا را کليک کنيد.

خير.امانت نميدهيم

-تابه حال التماس کردن يک مراجعه کننده به کتابداررا ديده ايد؟ وقتی که او اصراردارد کتابی را برای خواندن درتعطيلات عيد به امانت ببرد و کتابداربگويد بعدازعيد يک عالمه کتاب روی سرمان ميريزد و گرفتارميشويم. خير.امانت نميدهيم...حتی به شما.

بدون پژوهش تصميم گيری نکنيم

اين شعارمربوط به هفته پژوهش بود. هفته ای که درآن بحثها راجع به اهميت پژوهش شد. هفته ای که سخنرانيها و نمايشگاههای فراوانی درکتابخانه مرکزی به خاطرآن به پاشد. اما ... اکنون شنيده ها ميگويند که قراراست که تمام کتابخانه های دانشکده ای به کتابخانه مرکزی منتقل شوند. البته انديشه های فراوانی درقفای اين طرح ميتواند باشد که برخی ازآنها به ما ربطی ندارد! ولی بايد انديشيد که اين کتابخانه مرکزی چقدرجا دارد که بخواهد ۱۶ کتابخانه دانشکده ای را درخود جای دهد. مگرقراراست که کتابخانه مرکزی به ويرانه ای تبديل شود؟ اگراين کتابخانه موزه نداشت ميشد کاری کرد ولی مساله اين است که کجا بايد اين همه مجموعه را جای داد؟ تکليف کتابداران چه ميشود؟ آيا بايد آنها را بيرون انداخت؟ آيا فکر فاصله دانشکده های مختلف تا کتابخانه مرکزی شده است؟ جالب است که رئيس کتابخانه هم تحت فشارقرارگرفته و سرانجام تسليم شده است. تصورميرود که اين يک اقدام غيرکتابدارانه-غيرمنطقی و غيراصولی است. آيا فکرخدمات فنی که بايد روی منابع صورت گيرد شده است؟ آيا فکر خدمات عمومی که بايد به چندين هزاردانشجو و استاد بشود شده است؟ تکليف کتابخانه های دانشکده ای کنونی چه ميشود؟ آيا تغييرکاربری خواهند داد؟ بهتراست به شعاربدون پژوهش تصمی گيری نکنيم بيشتر پايبند باشيم.

اين راه ما بود(۲)

بحث درباره انجمن کتابداران ايران پی ريزی و پی گيری شد. آقای رحيمی يکی ازشرکت کنندگان آزمون و عضوهيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره تاسيس انجمن کتابداران شاخه اصفهان درسال ۸۱ صحبت کرد. ايشان معتقد بود که کتابداران بايد سازمان بيابند و تشنه توجه و انجام فعاليت هستند. وی سايراستانها را تشويق کرد که نسبت به راه اندازی شاخه های انجمن کتابداران اقدام نمايند.(گفتنی است که به زودی انجمن کتابداران شاخه فارس نيز کارخودرا آغازخواهد کرد.) پس ازآن مسائل متعددی ازسوی افراد حاضردرجلسه درباره انجمن مطرح شد و آقايان زين العابدينی و دکترفرج پهلو پاسخگو بودند. خانم صابری اين مساله را مطرح کرد که اعضای انجمن بايد درازای عضويت مزايايی هم دريافت کنند. مثلا کارتی داشته باشند که بتوانند کتابهای تخصصی خودرا با تخفيف ۲۰ درصدی بگيرند. اين پيشنهاد مورد استقبال اعضا و افراد واقع شد و خود آقای زين العابدينی گفت که همين کارقراراست انجام شود و برای اعضايی که عکس داده اند کارت صادرشده است. خانم صابری توجه بيشتر انجمن کتابداران را به کتابداران خواستارشد. دکترفرج پهلو و آقای زين العابدينی درپاسخ بيان داشتند که انجمن ماهيتی علمی دارد و بايد فعاليتهای علمی کند. ولی درهمين مدت کم موفق شده است که نظرهيات دولت را به خود جلب کند. انجمن زمانی ميتواند کاری صورت دهد و برای افراد فايده برساند که خود اعضا هم درآن مشارکت کنند. فعاليت کنند. انجمن بدون فعاليت اعضا وجود خارجی نخواهدداشت. فقط ((ما)) بودن کمک ميکند که طرحهای پژوهشی انجام شود. کارگاههای آموزشی برگزارشود. انجمن ماهيت صنفی نداردتلاش تک تک اعضا ميتواند درپيشرفت کتابداری و نيز اهداف انجمن ياری رسان باشد ... آقای طالعی هم گفتند که درشهر قم که به هزارکتابخانه معروف است کارهای فراوانی صورت گرفته است و ما درحال تلاشيم که انجمن کتابداران شاخه قم را راه اندازی نمائيم...اين بحث به دليل طولانی شدن به پايان رسيد و مساله اصلی مطرح شد که راجع به خود آزمون دکترا و نيز توقعات دانشجويان اين دوره ازاساتيد بود...

که بسی گل بدمد بازتودر...

همانطور که هرگزبحثهای مربوط به علم بهتراست يا ثروت به پايان نميرسد بحث برسرنام رشته کتابداری هم انجامی ندارد. يکی ازاعضای گروههای بحث ايرانداک جواب جالبی داده است:
باید به اطلاع برسانم که فی الواقع بر اساس میزان بودجه و سهم رشته هم در آموزش عالی و هم توسعه کشور رشته کتابداری اساسا روی عرق برخی از افراد به حیات خویش ادامه داده است. بنظر من از مدتها پیش یعنی از زمان اجرای پروژه تیروش در دوران جنگ فاتحه کتابداری در اموزش عالی خوانده شده بود. در رشته ای که قرار است با مدیریت و هندلینگ مایملک فکری سر و کار داشته باشد حداقل 5 گرایش مشهود است ولی هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. اما در سیستم اموزش حرفه ای و علمی دانشجویان این رشته به قایل به پرورش توان ریسک پذیری نیستند. برای نمونه در درسهایی مثل تکنولوژی اطلاعات اصلا بحث یافتن راه حل مطرح نیست تا چه رسد به مورد کاوی. در حال حاضر فکر می کنم که واژه Archeobiblos واژه مناسبی باشد.

مجصول جديد ديالوگ

شبکه اطلاع رسانی و پايگاه کتابشناختی ديالوگ اخيرا اعلام کرده است که هم اينک ديالوگ لينک ۵  به صورت رايگان دردسترس و قابل بارگذاری است. اين بسته نرم افزاری جديد برای کمک به پيشرفت و گسترش نقش حرفه مندان اطلاعاتی درسازمانهای خودميباشد. اين نرم افزار- يک ابزارو يک ميانجی است که درآن جريان يافتن-بازيابی و اشاعه اطلاعات يافته شده ازطريق سرويس آنلاين ديالوگ صورت میپذيرد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

اين راه مابود(۱)

آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيدچمران اهواز ساعت ۹ صبح روزچهارشنبه ۱۹ اسفندماه با امتحان زبان انگليسی برپاشد.اين آزمونها به مدت دوروز و درکتابخانه مرکزی دانشگاه برگزارشد.آزمون زبان شامل ۹۰سوال بود که بخشی ازآن عمومی و بخشی ازآن اختصاصی بود.ازساعت ۱۴ آزمون تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی که شامل دروس مرجع شناسی و مجموعه سازی بود آغازشد. چهارسوال برای درس مرجع و چهارسوال برای درس مجموعه سازی توسط آقايان دکترزاهد بيگدلی و دکتر معرف زاده درنظر گرفته شده بود. اين آزمون درساعت ۱۷ به پايان رسيد. روزپنجشنبه نيز ازساعت هشت وسی دقيقه صبح تا ۱۳ آزمونهای فناوری اطلاعات-ذخيره و بازيابی اطلاعات و مبانی کتابداری برگزارشد. طراحان سوالات اين دروس آقای دکتر فرج پهلو و خانم دکترعصاره بودند. تمام عوامل دست اندکارتلاش خودرا برای برگزاری هرچه بهتر اين آزمون صورت دادندتا مشکلی به وجود نيايد.البته مشکلاتی ازقبيل همجواری ستاد برگزاری آزمون با محلی که مکان برگزاری آزمون کتابداری و اطلاع رسانی بود وجود داشت و آن وجود سروصدای اندکی ازسوی عوامل بود. به هرحال اين آزمون بدون پيش آمدن مشکل خاصی برگزارشد.سوالات امسال درزمينه دروس تخصصی کلی بود و برجزئيات خاص تاکيد نشده بود. پس ازپايان آزمون بنا به پيشنهاد اساتيد کتابداری و اطلاع رسانی يک جلسه معارفه و يک نشست صميمانه ميان اساتيد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اهواز و نيز شرکت کنندگان درآزمون دکترا برپا شد.درکل حدود ۵۶ نفر ازآزمون امسال ثبت نام کرده بودند که چيزی نزديک به ۴۶ نفر رسما امتحان دادند.

به هرحال اين نشست درطبقه سوم کتابخانه برپا شد. بنا شدکه درابتدا افراد به معرفی مختصرخود بپردازند. هريک ازاساتيد (دکترعصاره-دکتربيگدلی-دکترفرج پهلو) به معرفی خود و ذکرمختصری ازفعاليتهای علمی و پژوهشی و اجرايی خود پرداختند. دکترفرج پهلو درسخنان خود اظهارداشت که تنها تفاوتی که ميان کتابداران و محققان ايرانی درعرصه کتابداری درقياس با همتايان خارجی آنها وجود دارد تخصص گرايی و نداشتن مشغله کتابداران خارجی است.اين امر به آنها امکان ميدهد تا به راحت و بدون دغدغه فکری دريک زمينه بسيار خاص به پژوهش بپردازند و به پيشرفت برسند. دکترعصاره هم بيان داشت که ازنظرما همه شما شايستگی حضوردرمقطع دکترا را داريد و بايد با تلاش و پژوهش خود آينده رشته را بسازيد و راه اساتيد و متخصصان را ادامه دهيد. پس ازآن هريک ازافراد به معرفی خود پرداختندکه درچه رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند-به چه کاری اشتغال دارند-چه زمينه هايی درکتابداری مورد علاقه آنهاست... پس ازمعرفی کامل افراد که درجوی کاملا صميمانه صورت گرفت بنا شد که بحثی مطرح شود و افراد به تبادل نظربپردازند. بحث اول راجع به انجمن کتابداران ايران بود...

کتاب جديد ازدکترکوکبی

کتاب فهرست نويسی کتاب براساس قواعد آنگلوامريکن توسط دکترمرتضی کوکبی ترجمه و به وسيله نشرچاپاربه چاپ رسيده است.

جشنواره وبلاگ نويسی

نخستين جشنواره وبلاگ نويسان دانشجو بهارسال ۱۳۸۴برگزارخواهدشد. برای ثبت نام دراين جشنواره ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد.

كتابخانه ويژه نابينايان در اروميه راه‌اندازي مي‌شود

مسؤول روابط عمومي اين انجمن مي‌خواهيم به كمك هموطنان خير استان به تجهيز كتابخانه نابينايان بپردازيم. وي در ادامه تصريح كرد: براي تجهيز اين كتابخانه قصد داريم كتاب‌هاي درسي و غيردرسي مورد نياز افراد نابيناي استان را روي نوارهاي كاست و CD ضبط كنيم و از طريق كتابخانه به طور رايگان در اختيار روشن‌دلان قرار دهيم. او همچنين تاكيد كرد: با توجه به روحيه حساس و شكننده‌ نابينايان مي‌خواهيم با تلاش براي ايجاد اعتماد به نفس كافي در روشندلان آنان را در ادامه زندگي ياري نماييم. وي در پايان گفت: افرادي كه داوطلب همكاري افتخاري با انجمن نابينايان هستند، مي‌توانند در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 10 تا 12 با شماره تلفن 3458144 تماس بگيرند. منبع

ميـزان‌ مشـاركت‌ ايـرانيـان‌ در پـايگـاه‌ اطلاعـاتـی SCI ‌

اين‌ پژوهش‌ با هدف‌ سنجش‌ ميزان‌ حضور ايرانيان‌ در پايگاه‌ اطلاعاتي‌ SCI در زمينه‌ علوم‌ پايه‌ طي‌ سالهاي‌1993 تا1997 اجرا شده‌ است‌. تلاش‌ گرديده‌ در آن‌ تصويري‌ عيني‌ از فعاليتهاي‌ علمي‌ در سطح‌ جهان‌، ايران‌، تعدادي‌ از كشورها، و دانشگاههاي‌ كشور ارائه‌ شود.
براي‌ اين‌ منظور ميزان‌ توليد اطلاعات‌ علمي‌ ايرانيان‌ در قالب‌ مقالات‌ و در زمينه‌ علوم‌ پايه‌ از پايگاه‌ اطلاعاتي‌ SCI استخراج‌ شده‌ و وضعيت‌ ايران‌ در جهان‌ و در مقايسه‌ با دو گروه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ شامل‌ تركيه‌، پاكستان‌، چين‌، هند، عربستان‌ سعودي‌، كره‌ جنوبي‌، كويت‌، عراق‌ و كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ شامل‌ انگلستان‌، فرانسه‌، كانادا، ژاپن‌، آلمان‌ مقايسه‌ شده‌ است‌.
نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از اين‌ پژوهش‌ نشان‌ مي‌دهد1% درصد از توليد مقالات‌ علوم‌ پايه‌ جهان‌ به‌ ايران‌ اختصاص‌ دارد. . متن کامل

افتتاح بزرگترین نمایشگاه فناوری پیشرفته جهان

سبيت، بزرگترين نمايشگاه فناوری پيشرفته جهان، برای معرفی تازه ترين دستگاه های ارتباطی و مخابراتی با حضور گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، در هانوفر آلمان افتتاح شده است. موبايلهای نسل سوم، خانه های ديجيتالی و اينترنت پرسرعت از ويژگی های اصلی نمايشگاه امسال است. بيش از ۶ هزار شرکت، تازه ترين نوآوری های خود را در بيستمين نمايشگاه سبيت در معرض ديد عموم قرار داده اند و انتظار می رود نيم ميليون نفر از اين نمايشگاه ديدار کنند.

صنعت اطلاعات و ارتباطات به موتور رشد مهمی برای اقتصاد آلمان و جهان تبديل شده است. آقای شرودر اعلام کرد آلمان برای احيای رشد اقتصادی به بخش فناوری پيشرفته اتکا کرده است. به نقل ازبی بی سی.

يک مويز و چهل قلندر

به نظرشما يک مقاله بايد چندبارترجمه شود و درمنابع مختلف به چاپ برسد؟ معلوم نيست که آيا بالاخره کتابدارکتابخانه عمومی به شش خواسته خود ميرسد ياخير؟ اين مقاله يک باردرخبرنامه انجمن-يک باردرنشريه پيام کتابخانه و يک بارهم درنشريه ميراث شهاب به چاپ رسيده است. هنوزمجله بعدی که قراراست اين مطلب درآنها چاپ شود معلوم نيست!

مفهوم جامعه اطلاعاتی

نتايج آخرين نظرسنجي “ايتنا” در آدرس با عنوان“شما با مفهوم «جامعه اطلاعاتي» چقدر آشنا هستيد؟ به‌شرح زير است:

از مجموع 32 راي، (24.81 %) در پاسخ گزينه‌ي “كاملا. با آن سر و كار دارم” را انتخاب كردند. همچنين از مجموع 21 راي (16.28 %) گزينه‌ي“ خوب” و از مجموع 37 راي (28.68 %)در پاسخ گزينه‌ي 3) مبني بر “مقداري”را انتخاب كردند، نيز از مجموع 20 راي، ( 15.5 %) اطلاعات كمي از اين حوزه داشتند. اما از مجموع 14 راي (10.85 %) هيچ اطلاعي نداشتند و در نهايت از مجموع 5 راي (3.88 %) گزينه‌ي “هيچيك از موارد بالا را انتخاب كردند”...

همايش بين المللی

دهمين همايش بين المللی علم سنجی و اطلاع سنجی درسال ۲۰۰۵دراستکهلم سوئد برگزارخواهد شد.موضوعات آن درزمينه وب سنجی-استناد-پيوندها-مديريت مجموعه و ارزيابی مجلات درکتابخانه های ديجيتالي-کتابسنجی و موضوعات مرتبط به آن ميباشد. پيتراينگورسن نيز درراس مديران اجرايی اين همايش است. برای کسب اطلاعات بيشتر اينجا را کليک کنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

آخرين خبرها راجع به آزمون دکترا

کارت ورود به جلسه فردا درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهوازتوزيع ميشود. صبح چهارشنبه امتحان زبان و بعدازظهرهمانروز مرجع شناسی و مجموعه سازی برگزارميشود. روزپنج شنبه هم مبانی کتابداری-دخيره بازيابی-تکنولوژی اطلاعاتی برپاميشود.

محفل نشينان

با سلام به همة عزيزان‏، پيرو پيام آقاي دكتر فتاحي، لازم است به اطلاع برساند كه گروه كتابداري دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در طي دو سال گذشته هيچ نقشي در طراحي سئوالات آزمون كارشناسي ارشد نداشته است. از اين جهت نامة‌اعتراض آميزي نيز به مسئولين مربوطه ارسال داشته كه تا كنون پاسخي دريافت نكرده است. فرج پهلو

پس طراحی سوالات کارشناسی ارشد امسال کارچه گروهی بوده؟ اين معمايی است که بايد حل شود. آيا کارمحفل نشينان است؟ شايد پوآرو-شرلوک هولمز-خانم مارپل و نظايری ازاين دست بتوانند مساله گشايی کنند؟ کسی ايميل آنها را ميداند؟

اعتراض ناشران به هیات امنای کتابخانه های عمومی

...وی با تاکید دوباره براین نکته که نشر" نی " دیگر به کتابخانه های عمومی کتاب نخواهد فروخت ، بخشی از مهمترین خواسته های ناشران از هیات امناء کتابخانه های عموی را یاد آور شد و گفت : درخواست خرید کتاب های منتخب توسط هیات امنای کتابخانه های عمومی با اعلام کتبی ومستقیم ، باذکر عنوان ، تعداد ، ومیزان تخفیف به هر ناشر اعلام شود. هیات امناء حداکثر تخفیف عرفی بازار کتاب را (30 %برای کتابهای بزرگسال و35% برای کتابهای کودکان ) رعایت کنند وناشران را مجبور به اعمال تخفیف های خارج از عرف نکنند. روش اجباری مبادله ی کتاب با کتاب ویا استفاده از خدمات چاپ سازمان چاپ وانتشارات به عنوان عامل اجرایی سازمان چاپ وانتشارات لغو شود واین امر رسما اعلام شود. متن کامل.

اندرحکايت موش-سوراخ و جارو

با سلام

چند وقت پيش كه زمزمه گنجاندن رشته كتابداري در دبيرستانها را شنيدم فكر كردم شايد فقط در حد يك شايعه باشد. اما وقتي آخرين شماره خبرنامه انجمن به دستم رسيد (البته هنوز توزيع همگاني نشده است) يكي از خبرهاي صفحه 13 اين نشريه برايم سوال برانگيز بود. اين خبر از جمله خبرهاي پنجاه و پنجمين جلسه هيأت مديره انجمن بود:

«پيشنهاد مطالعه و تحقيق از سوي انجمن دربارة طرح برنامه آموزش ديپلم كتابداري در آموزش و پرورش و احساس ضرورت وجود اين رشته توسط دكتر خسروي مطرح شد».

نمي‌دانم آيا آقاي دكتر خسروي موافق اين طرح مي‌باشند يا اينكه فقط آنرا مطرح كرده‌اند؟ از آنجايي كه شايع شده بود كه عده‌اي از اساتيد نسبت به اين امر شكايت كرده‌اند و با آن مخالف مي‌باشند، لازم دانستم در گروه مطرح شود تا دوستاني كه نمي‌دانند در جريان قرار بگيرند و بزرگان و اساتيدي كه در جريان اصل قضيه هستند ما را نيز آگاه كنند.

در حاليكه تعداد زيادي فارغ‌التحصيل  بيكار كتابداري داريم و هنوز وضعيت كاري و استخدام كتابداران در سازمان‌هاي كشور نابسامان مي‌باشد، چطور نياز به گنجاندن اين رشته در مدرسه احساس شده است؟ ! از طرفي، يكي دو سال اخير هم مي‌شنويم كه در گوشه و كنار كشور گروه‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني، تحت عناوين مختلف با امكانات ناچيز، مثل علف هرز، شكل مي‌گيرند و فارغ‌التحصيلاني را وارد بازار كار مي‌كنند. اين بازار نابسامان كه در حال حاضر جوابگوي كتابداراني كه تاكنون فارغ‌التحصيل شده‌اند نيست، با اجراي اين طرح چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟! فكر نمي‌كنيد اگر اين امر تحقق يابد، وضع از اين هم كه هست بدتر خواهد شد. شايد كم‌كم مسئولان  امر به فكر بيافتند كه ديگر نيازي به تحصيلات دانشگاهي اين رشته نخواهد بود و پس از مدتي گروه‌هاي آموزش كتابداري و اطلاع‌رساني بايد عطاي اين رشته را به لقايش ببخشند. تا همين جا هم اين رشته، با آموزش سنتي‌اي كه دارد، پس از ورود فناوري اطلاعات به كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني، توسط گروه‌هاي آموزشي‌اي چون رايانه و مديريت، تهديد مي‌شود.  

من به عنوان يك كتابدار از مسؤولان خواهش مي‌كنم اگر تحقق اين امر به آموزش كتابداري و اطلاع‌رساني در دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصيلان آن صدمه مي‌زند، جلوي آنرا بگيرند. حالا كه برخي گروه‌ها درصدد بازنگري در برنامه‌هاي سنتي آموزش اين رشته، مطابق فناوري روز، برآمده‌اند و اميد مي‌رود كه فارغ‌التحصيلاني با كارايي و مهارت‌هاي لازم در محيط جديد تربيت كنند، حيف است كه اين مسائل سد راه اين امر شود.

با آرزوي موفقيت و پيروزي براي همه كتابداران عزيز

زهرا تهوري

 طرح جلد ششم كتاب هري‌پاتر منتشر شد

 چرا گوگل موفق است؟

...نهايتا گوگل سعى کرده است زمينه هاى مختلف کارى خود را دسته بندى کند و براى کارمندانش برنامه ى زمانى دقيقى پديد آورد و در اصل تلاش کرده است تا نيروى کارى اش را به گونه يى تقسيم کند که پا بهپاى ماشينهايش جلو روند. Hoelzle يکى از موارد مهم ديگرى را که گوگل ميبايستى به آن توجه نمايد هزينه ى انرژى مصرفى ديتا سنترهايش بوده است٬ گوگل کمامان نيز به دنبال راه حلهايى براى کاهش هزينه هايش و در عين حال افزايش کارايى ديتا سنترهايش است کارى که همواره يکى از سياستهاى اصلى گوگل بوده و هست.اگرمتن کامل را ميخواهيد اينجا را کليک کنيد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

آب درکوزه و ما...

رييس هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور گفت: كتابخانه‌هاي عمومي به فقر شديد در زمينه نيروي انساني دچار هستند. به گزارش ايسنا محمدحسين ملك احمدي ادامه داد: اين فقر هم به لحاظ تعداد كاركنان و هم به لحاظ سطح تخصص در كتابخانه هاي عمومي كشور احساس مي‌شود. وي اظهارداشت: اگر كتابداري فاقد انگيزه لازم و توان و تخصص كافي باشد، طبيعتا نمي‌توان انتظار رونق بخشيدن به كتابخانه را از وي داشت.به نقل ازايسنا

نکته: يک حساب سرانگشتی نشان ميدهد که سالانه حداقل حدود۲۰۰ نفردانشجوی کارشناسی کتابداری ازدانشگاههای معتبرفارغ التحصيل ميشوند. بگذريم که چقدردوره کاردانی و پيام نور و آزاد و علمی و کاربردی و غيره داريم. به جای اينکه بياييم ازکمبود نيروی انسانی بناليم سعی درجذب فارغ التحصيلان جوان داشته باشيم. يک فرد بازنشسته-يک خانم خانه دار-يک تلفنچی سابق-يک فرد اخراجی-يک نورچشمی و غيره هرگزجای يک کتابدارجوان تحصيلکرده را نخواهد گرفت. مگرنه؟

سال ۸۵ : شبکه ملی ديجيتال

نخستين گام عملي براي تحقق مفاد قانون جديد نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي با راه اندازي نخستين کتابخانه ديجيتال کشور در آذربايجان شرقي برداشته شد و شبکه ملي کتابخانه ديجيتالي سال 85 به بهره برداري مي رسد. نخستين شبکه استاني کتابخانه ديجيتالي کشور که در کتابخانه مرکزي تبريز راه اندازي شده 110 کتابخانه اين استان را به هم مرتبط کرده است و با ايجاد ديگر شبکه هاي استاني ، شبکه ملي شکل مي گيرد. جام جم

نکته عجيب و..

ظاهرا ازسايت جديد کتابخانه ملی ايران خبری نيست؟ مگرقرارنبود که همزمان با افتتاح ساختمان جديد اين سايت هم بازگشايی شود؟درمورد ساختمان جديد کتابخانه ملی بايد عرض کنيم که متاسفانه روزپنجشنبه روزتعطيل برای اين کتابخانه بود و توفيق زيارت کتابخانه را نداشتيم.اگرقسمت شد درفرصتی ديگر.

عيدانه فراوان شد

در پي پيشنهاد «جام جم» براي عيدانه کتاب ، نخستين جشنواره کتاب کودک و نوجوان ايران پاکت هاي «کادو کتاب» را در جشنواره عرضه مي کند.
محمدتقي حق بين ، مدير بخش نمايشگاهي جشنواره کتاب گفت : پاکت هايي به نام کادو کتاب براي پدر و مادراني که تصميم دارند به فرزندان خود کتاب عيدي بدهند توليد شده و در نمايشگاه کتاب کرمان عرضه مي شود. وي افزود: همچنين چندين هزار بسته کتاب با همکاري شرکت سايپا خريداري شده و قرار است به عنوان عيدي به کودکان بم اهداء شود.

-شايد اين روزهای آخرهفته کمتر شاهد به روزشدن کتابداران فرداباشيد. ازشنبه جبران ميکنيم.

ثبت‌نام بخش نشر الكترونيك نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

ثبت‌نام از مؤسسات و شركت‌هاي بخش نشر الكترونيك هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، از بيست‌ودوم اسفندماه سال جاري آغاز خواهد شد.نحوه ثبت‌نام و شرايط حضور شركت‌هاي علاقه‌مند در بخش نشر الكترونيك از طريق ستاد برگزاري نمايشگاه بين‌المللي كتاب اعلام مي‌شود. بنابراين، هرگونه پيش ثبت‌نام انجام شده در اين خصوص مورد تاييد نبوده و اين ستاد هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت. هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران در ارديبهشت ماه سال 1384 به مدت 10 روز با حضور ناشران ايراني و خارجي در تهران برگزار مي‌شود. منبع.

 روزملی کتابخانه

روزافتتاح کتابخانه ملی گذشت و ما ازرسانه های کتابدارانه خود خبری دريافت نکرديم که اصولا وضعيت افتتاح چگونه بود؟ چه گفته شد؟ چه روی داد؟ آيا کتابداران هم بودند؟ به هرحال هرچه بود گذشت مثل هميشه... اما نامه زير درارتباط با کتابخانه ملی است و متن جالبی دارد و توسط خانم صابری تحرير شده است:

 افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ملي فرصت مناسبي در جهت شناسايي جايگاه واقعي كتابخانه ها و نقش كتابداران در جامعه با توجه به تحولات نوين در جامعه جهاني است. به منظور از بين بردن تصوير متهجرانه اي كه در جامعه ما از كتابخانه و كتابداران وجود دارد لازم است كه تبليغات وسيع همه جانبه و ملموسي در جامعه صورت گيرد. متاسفانه مشكلي كه در جامعه ما وجود دارد اينست كه اطلاع رساني در مورد جايگاه جديد كتابخانه ها و تحولاتي در حوزه علم اطلاع رساني صورت گرفته است بسيار ناچيز است. با وجود آنكه اكنون چند سال از وارد شدن كامپيوتر و شبكه هاي پيوسته در كتابخانه ها مي گذرد و در نتيجه كتابخانه ها مانند ساير نهادهاي اجتماعي دستخوش دگرگوني و تحول شده اند اما هنوز تصور عامه مردم از كتابخانه همان محل سنتي است كه به اصطلاح انبار كتاب است و كتابداري نيز شغلي است همانند انبارداري كه نياز به درس خواندن و تحصيلات دانشگاهي ندارد(؟)
من هرگاه با اين نظريات و ديدگاهها روبرو مي شوم مقصر اصلي را جامعه كتابداري ميدانم كه با وجود آنكه وظيفه اصليش اطلاع رساني است اما در اين زمينه كمتر اطلاع رساني كرده است.
 در دنياي امروز كه تبليغات نقش مهمي دارد و رسانه هاي ارتباطي و اطلاع رساني يكي از اركان توسعه پايدار محسوب مي شوند سهم ما در استفاده از اين ابزارهاي توسعه چقدر است؟ 
پيشنهاد مي كنم كه روز 11 اسفند كه روز افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ملي است را به عنوان ‹روز ملي كتابخانه ها› در كشور ما نامگذاري شود و در اين روز جامعه كتابداري و كتابخانه هاي ما به ميان مردم روند و با تبليغات وسيع و آگاهي رساني سعي كنند كه به تدريج جايگاه و نقش واقعي كتابخانه ها و كتابداران را به جامعه نشان دهند.
بودن يا نبودن؟

بررسي فهرست جهاني پرفروش‌ترين كتاب‌ها نشان مي‌دهد فرانسوي‌ها بسيار وطن‌پرست، آمريكايي‌ها سياستمدار و انگليسي‌ها طالب موضوعات عجيب و غريب هستند.

 بررسي عادت‌هاي خواندن كتاب مردم جهان نشان مي‌دهد انگليسي‌ها بيشتر به خواندن كتاب‌هايي علاقه نشان مي‌دهند كه اصلا وجود ندارند. رمان “هري پاتر و شاهزاده‌ي دورگه” در فهرست كتاب‌هاي پرفروش سايت اينترنتي آمازون قرار گرفت كه قرار است 26 تيرماه منتشر شود. اين آمارگيري كه به مناسبت روز جهاني كتاب از سوي اين سايت انجام شده است، نشان مي‌دهد كتاب‌هاي پرفروش طي سال گذشته به 47 ميليون مشتري در كشورهاي انگليس، آلمان، فرانسه، آمريكا، كانادا و ژاپن فروخته شده‌اند. ادامه...

 کارمشترک
دريک محفل علمی راجع به کارمشترک بين محققان ايرانی بحث ميشد. يکی ازحاضرين معتقد بود که:(( درايران فرهنگ کارمشترک جای خودرا بازنکرده است. همه کارها يا به دوش يک نفر می افتد و بقيه ازانجام کارفرارميکنند يا اينکه اصلا کارانجام نميشود. تازه بعدسراين مساله که نام چه کسی اول ذکرشود مشاجره ميشود. پس بهتراست که هرکسی کارخودش را به تنهايی انجام دهد. اگرنگاهی به کارهای مشترک انجام شده بين محققان ايرانی مثلا رشته خودمان بيفکنيم می بينيم که بيشتر کارهای مشترک بين اساتيد و دانشجويان است آنهم به خاطرمساله رساله کارشناسی ارشد يا دکتری. پس عملا عينيتی برای کارمشترک علمی برای ما وجود ندارد.))
تکذيب دکترفتاحی
گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد در دو سال گذشته نقشي در طراحي و گزينش نهايي سئوالهاي آزمون كارشناسي ارشد نداشته است. اين گروه اعتراض مكتوب خود را به سازمان سنجش در مورد آزمون مسئله دار سال گذشته ارسال داشت كه بعد از حدود هشت ماه پاسخي كلي دريافت كرد كه قانع كننده نبود. اين مطلب به نقل ازدکترفتاحی بود. پس سراين رشته دست کيست؟ نکند که...
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

ساختمان جديد کتابخانه ملی افتتاح شد

 

صبح روز سه‌شنبه با حضور  سيدمحمد خاتمي، ساختمان جديد كتابخانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران افتتاح و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.  اين ساختمان؛ شمال بزرگراه شهيد همت در زميني به وسعت حدود 62 هزار متر مربع ساخته شده و مهمترين ساختمان عمومي احداث شده پس از دوران انقلاب اسلامي در ايران است.

ساختمان كتابخانه داراي حدود 97 هزار متر مربع زيربناست و در شرايط عادي مي‌تواند تا حدود 4 ميليون جلد و در صورتي كه از سيستم قفسه‌بندي فشرده و يا رباط استفاده شود تا 7 ميليون جلد كتاب و نشريات ادواري را در خود جاي دهد. بر اساس اين گزارش رييس‌جمهور از بخش‌هاي مختلف اين ساختمان بازديد كرد. برخي اعضاي هيات دولت و ميهمانان داخلي و خارجي نيز در اين مراسم حضور دارند. به نقل از ايسنا.

کتابخانه بی ((صاحاب))

جملاتی که ميخوانيد عينا نقل قول ازيک کتابدارنماست. اين فرد به تازگی ازشغل قبلی خود به کتابخانه آمده است و اينگونه با مراجعه کننده برخورد ميکند:

((مگرمن چکاره ام که شماها سرخود رفتيد توی قفسه و کتابهای مارا به هم ريختيد؟دفعه ديگرتکرارشود جريمه تان ميکنم. زحمت مارا زيادکرديد. فکرکرديدکتابخانه بی صاحاب است که هرکسی خواست برود توی قفسه ها؟ درست است که کتابخانه بی صاحاب است ولی..)) ازگفتن بقيه جملات معذوريم. شايد اگرکتابخانه واقعا((صاحاب)) داشت يک نفرتحصيلکرده با ادب را به سمت کتابدارمی آوردند. به هرحال...

بازهم الزوير

الزويررا که همه ميشناسيد؟ اين موسسه معتبرطی يک قرارداد سه ساله با کتابخانه اسکندريه مصرتوافق کرد که شش ميليون مقاله علمی و فنی و پزشکی تمام متن به علاوه هشت بسته فايل پشتيبان دراختيار اين کتابخانه بگذارد.

مملو ازکتابدار

پنج شنبه گذشته دردانشکده علوم تربيتی دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی دکترا برگزارشد. تعداد۱۷۳ نفربرای رشته کتابداری و اطلاع رسانی شرکت کننده دراين آزمون بودند. تعداد سوالات ۱۰۰ عدد بود که بايد در۹۰ دقيقه به آن پاسخ داده ميشد. نمره منفی منظورنشده بود. برخی ازشرکت کنندگان ازکمبود وقت گلايه ميکردند. عده زيادی ازآزمون راضی بودند. اين آزمون بهانه ای شد تا کتابداران دورهم جمع شوند و باهم به تبادل افکاربپردازند و ازنزديک يکديگررا ملاقات کنند. گويی يک همايش خودجوش کتابدارانه و ازنوع ايرانی برگزارشده بود. ظاهرا قراراست که نتايج اين آزمون روز۲۷ اسفند ماه ازطريق سايت دانشگاه تهران و نيزروزنامه اطلاعات اعلام شود. تا حالا اين همه کتابداررا يک جا ديده بوديد؟ انواع و اقسام اعضای هيات علمی-مديرگروهها-دانشجويان-کتابدارها ....

درحاشيه:ظاهرا وضعيت کتابداران دانشکده ... بدترازخيلی جاهاست. هنگامی که ۵نفر ازدانشجويان دانشگاه چمران اهواز خواستند با طرح غديرازمنابع کتابخانه استفاده کنند با مقاومت کتابداران مواجه شدند که : ما طرح غديررا قبول نميکنيم. سرويس نميدهيم- چه خبراست امروزهمه ازدانشگاه چمران آمده اند... و خيلی چيزهای ديگر.با گردن کج ايستادن مقابل کتابدار فقط توانست کاريکی ازمارا راه بيندازد...

-ظاهرا محل کتابخانه ملی با سازمان اسناد آن فرق ميکند و چون اين فرق را نميدانستيم سه ساعت زمان به اضافه مبالغی هنگفت را ازدست داديم.

 اطلاعات رايگان:خوب يا بد؟

همه اطلاعات را آزاد و رايگان مى پسندند اما به هر حال عده اى براى استخراج، طبقه بندى و نگارش يا ذخيره اين اطلاعات هزينه و زمان صرف مى كنند.صاحبان بانك هاى اطلاعاتى و آرشيوهاى عظيم معتقدند كه دسترسى رايگان به اين بانك ها يا آرشيوها ارزش آنان را به كلى از بين خواهد برد. با اين وجود بخشى از آرشيو نيويورك تايمز اينترنتى رايگان است، مثل بخش هاى مربوط به گردشگرى، سفر، فناورى و مرور و نقد كتاب. اما طبيعى است كه بخش جذاب و مشترى پسند نيويورك تايمز پولى است. متن کامل... با تشکرازخانم مرادی.


روزجهانی کتاب

سوم مارس روزجهانی کتاب بود. اين مراسم باشکوه درکشورهای بريتانيا و ايرلند برگزارشد. اين جشن سالانه به منظورترويج فرهنگ کتابخوانی و آشنايی کودکان با مطالعه و کتاب است. ناشران-کتابفروشان-کتابداران و کليه علاقه مندان به کتاب دورهم جمع ميشوند تا روزکتاب را جشن بگيرند. اين مراسم ازسوی يونسکو حمايت ميشود.

گروه بحث وب شناسی

آقای نوروزی به اتفاق جمعی ازدوستان خود اقدام به راه اندازی گروه بحث وب شناسی درگوگل نموده است. اين گروه بحث مطالب تازه و مفيدی دارد و به زودی برخی ازآنها را انعکاس خواهيم داد. اين گروه بحث کاملا تحت کنترل است و زباله های اطلاعاتی به هيچ وجه وارد آن نخواهدشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

شاپا

قراربود که برخی ازمقالات جديد فصلنامه کتاب را به طورخلاصه باهم مرورکنيم. اين بارمقاله ای ازخانم کبری عظيمی درباره شماره استاندارد پيايندها. شاپا شماره منحصربه فرد و خاصی است که به هرنشريه ادواری داده ميشود تا آن را ازبقيه جدا و متمايزسازد که درواقع شماره شناسنامه هرنشريه است که بايد طبق قانون روی جلد چاپ شود.اين امر-کارخريد-شناسايی-سفارش را تسهيل ميسازد وگامی درجهت ايجاد کتابشناسی جهانی پيايندها ميباشد.شاپا ۸رقم دارد که ۷رقم آن شماره منحصربه فرد برای پياينداست و رقم آخر عدد کنترل کننده به شمارمی آيد.اين ارقام معنای خاصی ندارند و فقط معرف پيايندهستند.

هرگاه شماره هشتم يا رقم کنترل کننده به عدد ۱۰ برسد به جای آن ازX استفاده ميشود. درخواست شاپا بايد ازطريق مرکزملی يا تماس مستقيم با مرکزبين المللی آی.اس.اس.ان صورت پذيرد.درکتابخانه ها ازشاپا برای سفارش و فراهم آوری منابع-نظام گردش و امانت-امانت بين کتابخانه ای-جستجودرپايگاههای اطلاعاتی-دريافت اطلاعات و مدارک درنظامهای ماشينی استفاده ميشود.

آنچه به جايی نرسد

به نقل ازشاپور.م:

به به دانشجویی !! خوب رشته ات چیه کتابداری. چی چی داری؟
آخه کتابداری هم شد رشته؟ این سوال جوابها سالهاست که آزارمون میده  امیدوار بودیم  که روزی برسه و سرمون را بالا بگیریم و بگیم که کتابداری خوندیم هیچ دروغی نگیم خجالت نکشیم و  اما انگار هر وقت  ما بخواهیم کاری کنیم نمیشود به موانعی میخوریم از جنس خودمان کتابدارها  آنها که 25 سال رشته کتابداری را در ایران به اعماق تاریخ فرستادندباز مانع حرکت رو به جلوی این رشته شدند و بازهم میشوند توهین به مقام کتابدار و به دانشجویان این رشته آخرین هنر آقایان سوالات کارشناسی ارشد بود دوازده سوال کاملا بی ربط به رشته چندین سوال بی معنی...
اجلاس جامعه اطلاعاتی
در اين اجلاس كه مسؤولان ICT و جامعه‌ي اطلاعاتي كشور‌هاي جهان حضور داشتند، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات غنا گفت: همزمان با برگزاري اين اجلاس پيش مقدماتي آفريقا نيز راه‌كارهاي خود را پيشبرد جامعه‌ي اطلاعاتي ارايه مي‌كند. “آلبرت كان داپا“ طي سخنراني خود گفت: غنا نيز به عنوان يكي از كشورهاي عضو كنسول دول سازمان جهاني ارتباطات بر روي پياده‌سازي جامعه‌ي اطلاعات در قاره‌ي آفريقا و تمامي جهان تاكيد دارد و تا كنون نيز حركت‌هايي را در اين مسير كرده است. برای ديدن متن کامل ماجرا اينجا را کليک کنيد.

سخنان نماينده ايران دريونسکو

نماينده ايران دريونسکودرباره کتابخانه ملی صحبتهايی کرده است:بناي جديد كتابخانه ملي ايران تنها نه ساختماني عظيم‌تر، بلكه بايد مركزي براي حفظ گنجينه حافظه تاريخي و ملي، ‌ميراث مكتوب و غيرمكتوب و تمام مظاهري كه در دنياي مدرن به حفظ تنوع فرهنگي كمك مي‌كنند، باشد. نماينده ايران در يونسكو در پايان تصريح كرد: كتابخانه ملي ايران سكويي است كه نحوه امتزاج ايران تاريخي و فرهنگي با علوم، فرهنگها وتمدنهاي ديگر را در سطح جهان نشان مي‌دهد. متن کامل

روشهای جستجوی موفق دراينترنت

روزدوشنبه 10 اسفندماه1383 يك سمينارعلمي درتالاردكترپاك سرشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيدچمران اهواز برگزارشد. سخنران اين سمينارآقاي محمد حسن عظيمي ازاعضاي هيات علمي گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهيدچمران اهواز بودند آقاي عظيمي سخنراني خودرا با مقدمه اي كلي درباره اينترنت آغازكردند. ايشان اظهارداشتند: اينترنت، بحث روزمجامع جهاني علمي و پژوهشي است و بايد به طورجدي درمورد استفاده ازآن به بهترين نحو، بحث و تصميم گيري شود. ايشان درباره اهميت استفاده ازفناوريهاي اطلاعاتي دردانشگاه گفتند که .... ادامه گزارش را در کتابدارانی ازجندی شاپور بخوانيد.

شمه ای برعبدالحسين آذرنگ

عبدالحسين آذرنگ، نويسنده و پژوهشگر برجسته، خوب ورزش مي کند، خوب کار مي کند و خوب هم مي نويسد و ترجمه می کند و درباره دو مورد آخر، بايد بگويم کارش از خوب بودن به غبطه انگيزی شانه مي زند. تاريخ‌ فلسفة‌ غرب‌ اثر هالينگ‌ديل‌،از ترجمه های ماندگار عبدالحسين‌ آذرنگ‌ است‌.
او که از تعريف و تمجيد گريزان است، از معدود کسانی است که نسبت های اطلاع رسانی و کتابداری را با ارتباطات - عرصه ايرانی موضوع را مي گويم - به گونه ای عميق و احترام برانگيز می شناسد و من بارها از گپ و گفت با او آموخته ام و بارها جای خالی اش را در دانشکده مان احساس کرده ام. به نقل از يونس شکرخواه.

قفسه ها کی پرمی شوند؟

ساختمان يکصد هزار مترمربعي کتابخانه ملي ايران در حالي روز سه شنبه گشايش مي يابد که ظرفيت مخازن بسته آن طي 10 سال آينده پر مي شود.
مصوبه هيات دولت در سال جاري براي خريد سالانه 400هزار جلد کتاب خارجي که طي 10سال به مرز 4ميليون جلد مي رسد و 200هزار جلد خريد کتاب داخلي و واسپاري ناشي از فهرست نويسي ظرفيت 7ميليون جلدي مخازن بسته تنها کتابخانه ملي ايران را تکميل خواهد کرد. متن کامل در جام جام. باسپاس ازخانم مرادی.

استعمارنو

ميگويند که ناشران خارجی ديگرحاضربه تحويل نسخه چاپی مجلات خود به کتابخانه های کشورهای درحال توسعه ای چون ايران نيستند و فقط درازای دريافت هزينه هنگفت مجلات الکترونيکی را آنهم به صورت محدود دراختيارنيازمندان اطلاعات قرارميدهند. بايد قبول کرد که به هرحال توليد اطلاعات و علم و فناوری دراختيار آنهاست. به قول معروف امروزه قدرت درداشتن اطلاعات نهفته است و بايد نيازمندان اطلاعاتی را دنبال خود کشاند.شايد اگرماهم جای آنها بوديم همين کاررا ميکرديم. تصورميرود که درروزهای آتی تابخانه کنگره هم سرويس فهرست نويسی اينترنتی خودرا برای کتابخانه های ايرانی قطع کند. هيچ بعيد نيست.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

اولين واکنشها به کنکورکارشناسی ارشد

نشد که هيچ سالی برگزاری کنکورکارشناسی ارشد با حاشيه و واکنش ازسوی افراد مختلف نباشد. عده ای عقيده دارند که سوالات مناسب بود. عده ای برساده بودن سوالات زبان و پيچيده بودن و کلی بودن سوالات تخصصی کتابداری تاکيد دارند.برخی شنيده ها ميگويند که دانشگاه ف طراح سوالات بوده و برخی ديگربراين امرتاکيد دارند که دانشگاه ت اين کاررا کرده است.  به هرحال بايد منتظرواکنشهای متعددازسوی افراد باشيم. متنی را که خواهيد خواند ازآقای شاپور.م بوده که واکنش جدی نسبت به کنکورامسال نشان داده است. لازم به ذکراست که ما هنوز سوالات امسال را نديده ايم تا قضاوت بدون سوگرفتی داشته باشيم. انعکاس نظرات افراد صرفا به معنای تاييد يا تکذيب آنها نيست:

با سلام خدمت همه دوستان
کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد. کتابدارها هم امتحان دادند جدای از نتایج سوالات  تخصصی قابل تامل بود. چرا باید 12 سوال   کاملا بی ربط به  رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی در بین این رشته تخصصی وجود داشته باشد. چرا باید تعداد سوالات از هر درس بر اساس استاندارد خاصی نباشد. چرا باید از در یک در 2 واحدی 6 سوال و از یک درس 24 واحدی بیست سوال بیاید.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و چرا...............
درجواب ايشان آقای ز گفته اند که:
دوست عزيز
من نمونه سوالات را نديده ام ، اما به شما كاملا حق مي دهم كه اينگونه برافروخته باشيد سال گذشته هم ما همين مشكل را داشتيم و با سيل سوالات نا مربوط مواجه بوديم. كلي اعتراض كرديم و حرف زديم امات گويا برخي از دست اندر كاران مايل نيستند تغيير جهت دهند و به خواسته به حق متقاضيان آزمون كارشناسي ارشد كتابداري تن دهند. به هر حال من فكر ميكنم كه بايد آنقدر خود را بالا بكشيم تا خودمان درست اندركار امور مربوطه شويم و اصلاحات مورد نظر خود را اعمال نماييم چون از قرار معلوم حضرات چشم و گوش خود را بسته اند. من با وجود اينكه خود از پذيرفته شدگان سال قبل هستم اما نسبت به نوع برگزاري آزمون و شيوه طراحي سوالات اعتراض داشته و دارم. نكته بسيار تاسف بارتر اينكه برخي اوقات كه نسبت به اينگونه مسائل اعتراض مي شود بعضي از اساتيد بسيار محترم خودمان مي گويند «شما چون نمي توانيد قبول شويد نسبت به آزمون گله داريد» اما به هرحال بسياري از قبول شدگان و حتي فارغ التحصيلان ، آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني را آزموني علمي و سواد سنج نمي دانند.
به اميد موفقيت همه دوستان
درآستانه گشايش کتابخانه ملی
تاچندروزديگرساختمان جديد کتابخانه ملی ايران افتتاح ميشود. تبليغات وسيعی دراين مورد انجام شده است. حتی تلويزيون هم به تبليغ روزافتتاح می پردازد. سايت ايسنا روی همه ما کتابداران را سفيد کرد.چرا که ازمدتها قبل درحال اطلاع رسانی درمورد افتتاح سايت کتابخانه ملی بوده است. اکنون درآستانه گشايش ساختمان جديد-ايسنا به معرفی کتابخانه های معروف جهان پرداخته است و باکارشناسان مصاحبه ميکند:
سيدكاظم موسوي بجنوردي به برخي پرسشهاي خبرنگاران درخصوص ساختمان جديد كتابخانه ملي پاسخ داد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره تامين منابع گفت:‌ تهيه منابع ما جداي از روابط رسمي ماست و اصلا نگاه نمي‌كنيم كه روابط سياسي‌مان با كدام كشور خوب است و با كدام كشور خوب نيست. بنابراين هيچ محدوديتي ندارد.

رييس كتابخانه ملي همچنين درباره اينكه آيا افتتاح ساختمان جديد همچون فرودگاه امام (ره) دچار گرفتاريهاي سياسي نشده و هنوز آمادگي كامل براي افتتاح ندارد، اظهار داشت: ما براي 11 اسفند امسال ساختمان را با آمادگي صددرصد افتتاح مي‌كنيم و فعلا هم بيشتر از اين فضا را نياز نداريم.

وي سپس با اشاره به بودجه صرف شده براي ساخت مجموعه جديدي گفت:‌ تا الان بيش از 30 ميليارد تومان براي كل ساختمان هزينه شده است كه 12 ميليارد تومان اختصاص داده شده از سوي مجلس بوده است. موسوي بجنوردي موقيعت ساختمان جديد را در مقايسه با كتابخانه‌هاي ملي ساير دنيا برتر خواند و افزود: كتابخانه ملي ما از كتابخانه ملي انگليس و اسكندريه مساحت بيشتري دارد و خيلي از كشورها شگفت‌زده شده‌اند كه ايران نيز چنين امكانات و افتخاراتي دارد. ادامه در ايسنا.

استخدام کتابدار

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران اقدام به استخدام کتابداربه منظورتکميل کادرافسری و به صورت پيمانی نموده است. متقاضيان تا ۲۰ اسفند فرصت دارند تا مدارک خودرا برای ثبت نام و شرکت درآزمون ورودی به مراکزانتظامی استان خودارائه دهند. تصويرشناسنامه و آخرين مدرک تحصيلی و نيزگواهينامه پايه دوم-۱۲قطعه عکس-مشخص نمودن وضعيت نظام وظيفه. برای کسب اطلاعات بيشتربه روزنامه کيهان تاريخ ۲۶ بهمن ماه رجوع فرمائيد.

حمله نرم‌افزارهاي جاسوسي از طريق وبلاگ‌ها

هكرها با استفاده از مشكلات امنيتي موجود در ابزارهاي self-publishing كه در وبلاگ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، سعي مي‌كنند تا كامپيوترهاي كاربران را با نرم‌افزارهاي جاسوسي آلوده كنند. اين مشكل در استفاده از JavaScript و ActiveX بروز مي‌كند، دو روش معمولي كه براي اجراي برنامه‌ها روي صفحه وب به كار مي‌روند.مشكل مزبور كاملا در سيستم بلاگر گوگل خود را نشان داده است. كاربران blogspot.com شكايت كرده‌اند كه زماني كه بر روي لينك "Next Blog" كليك مي‌كنند، به سايت‌هاي آلوده هدايت مي‌شوند. اين امكان براي كمك به كاربران جهت يافتن وبلاگهاي جديد به صورت تصادفي طراحي شده است. ادامه دراينجاست.باسپاس ازخانم مرادی.

سمينار

روزدهم اسفندماه جاری آقای عظيمی ازاساتيد کتابداری دانشگاه اهوازيک سخنرانی تحت عنوان روشهای جستجوی موفقيت آميزدراينترنت خواهند داشت.درضمن درتهران نيز يک کارگاه آموزشی تحت عنوان ابزارو فنون جستجو دراينترنت برگزارميشود.لذا از کلیه علاقمندان دعوت میگردد برای ثبت نام در این کارگاه ها با شماره تلفنهای 8705105 و 8705108 همچنین شماره فکس 8555684 تماس حاصل نموده و یا بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. موسسه کنشگران داوطلب. باسپاس ازخانم مرادی.

 ترجمه کتاب کتز

کتاب ويليام کتز-مقدمه ای برکارمرجع يا (اثرمرجع) توسط آقای شاهگلی ترجمه شده و انتشارات دانشگاه تبريز هم آنرا منتشرکرده است. جلداول کتاب که حدود۵۰۰صفحه است دردسترس است. ترجمه کتاب روان-سليس و گوياست.البته نکاتی هم دارد که بهتراست کارشناسان خوددراين مورد نظربدهند. به هرحال اين منبع گرانبهامخصوص درس مرجع ترجمه شد.

نمايشگاه کتاب دراهواز

سومين نمايشگاه بين المللی کتاب با حضور۷۰۰ناشرداخلی و خارجی ازروز۱۵ اسفنددرمصلی اهوازبرگزارميشود. هدف اين نمايشگاه توسعه فرهنگ کتابخوانی-ايجاد تسهيلات لازم برای قشرفرهنگی-سهل الوصول بودن دريافت و انتخاب کتاب-حمايت ازناشران-برقراری رابطه بين نويسنده و ناشر وخواننده عنوان شده است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

دانشورز يا کتابدار

يکی ازمقالات اين شماره فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی مطلب جالبی تحت عنوان دانشورزی نامی به گستردگی دانش کتابداری آورده شده است. دراين مقاله کلمه کتابدار به عنوان يک پيشه مقدس فرهنگی تعريف شده است. درقديم به دليل فقدان آموزش رسمی و کمبود مواد نوشتاری و امکان تکثيرآنها کتابداربه عنوان خزانه داربود. اما گسترش علم و آکادميک شدن کتابداری نقش وی را تغييرداد تاجايی وی را به عنوان يک متخصص درکتابخانه ها پذيرفتند.امروزه ديگروظايف کتابدارپاسبانی ازکتاب نيست. بلکه وی با گردآوری-سازماندهی-ذخيره و اشاعه دانش بشری روبروست.با اين وجود اگربخواهيم يک کتابدار را با لفظی جديد و مناسب شخصيت او توصيف کنيم کلمه دانشورز برازنده اوست.چون اين کلمه به معنای دانشمند و بسيارداناست. مولوی ميگويد: اين طبيبان بدن دانشورند اين کلمه هم اصيل است.با کتابدار و کتابداری مناسبت دارد.دامنه پوشش آن گسترده است.مشترک لفظی يا معنوی با هيچ واژه ای نيست. برای پيشه ديگری به کارنرفته است.دانشورزی ميتواند نام حرفه دانشوران باشد.

نکته:پيشنهادايشان به نظربدنمی آيد.اما يک مساله دراينجا خودنمايی ميکند و آن اين است که بالاخره همه درتلاشند تا هرطورشده واژه کتابدار و کتابداری را درجامعه رواج دهند و پيشه ما هم به عنوان کتابداردرتمام دنيا پذيرفته شده است. حال به واسطه ظهوردانشورز ودانشورزی بايد به نوعی هم درمتون به طورخودسرانه تغييرايجادکنيم وهم اينکه تمام نيروهای خودرا صرف اين کنيم که دانشورزی همان کتابداری است. پس مشکل ما مضاعف ميشود. اگرتمايل داريم که حتما نام خودرا تغييردهيم ميتوانيم درون طبقات شغلی کتابداران اين تحولات را صورت دهيم. مثل اساتيد دانشگاه که مربی-استاديار-دانشيار-استادتمام هستند کتابداران هم ميتوانند دارای چنين طبقه بندی باشند.مثلا کتابدار-کتابدارارشد-دانشورزيا هرمدلی که آگاهان بيشتر برآن تسلط دارند. کمی بيشترتامل کنيم.

خانه کتابدارکودک و نوجوان

طبق آخرين خبرها روزجمعه ۱۴ اسفندتوسط خانم نوش آفرين انصاری-مادرکتابداری ايران- و نيز همياران ايشان افتتاح ميشود. نشانی خانه کتابداربه اين قراراست: خيابان ولی عصر، خيابان شهيد اسدی منش، (پايين تر از جمهوری نرسيده به منيريه) کوچه دهستانی، شماره 20. تلفن 6962904

یک ابر جستجوگر ایرانی

یک ابر جستجوگر ایرانی ( متا سرچ) گمنام فعالیت خود را مدتی است که آغاز کرده است. این متا سرچ که هیچ مشخصاتی نیز از خود ارایه نکرده است متعلق به شرکت پرندیس است. روش کار آنهم بدین صورت است که با گرفتن کلمات کلیدی از کاربر نتایج جستجوی یاهو، گوگل و MSN را با هم مقایسه کرده، به عنوان نتیجه جستجو نشان می دهد. روش ارایه نتایج جستجو در آن جذاب است و از ظاهر گرافیکی مناسبی برخوردار است. باتشکرازخانم تاج الدينی.

 انتقاد خروسها ازگوگل

رئیس کتابخانه ملی فرانسه  از تصمیم گوگل برای تهیه یک فهرست آنلاین از کتابخانه‌های تعدادی از دانشگاه‌های مشهور جهان و نمایش محتویات آنها ابراز نارضایتی کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا ضمن پیاده‌سازی برنامه ویژه‌ای در این مورد یک موتور جست‌وجو و مرورگر وب ویژه اروپایی را به منظور مقابله با تسلط زبان انگلیسی و ایده‌های آمریکایی بر جهان اینترنت طراحی کند. به نقل از و باتشکرازخانم مرادی.

روزکتابدارچه شد؟

يکی ازکتابداران گرامی مطلبی را عنوان کرده ا ندکه قراربود روزاول اسفندماه روزکتابدارباشد. ما به ايشان حق می دهيم. پس چه شد؟ نکند هفته کتاب را به عنوان روزکتابدار به ما قالب کردند؟

آزمون کارشناسی ارشد

عصرپنج شنبه همانطورکه آگاهيدآزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی برگزارشد. هنوزسوالات به دست ما نرسيده است ولی شنيده ها ميگويندکه سوالات امسال ((بد)) نبوده اند.البته به نظرميرسدکه..به هرحال درصورتی که سوالات به دستمان رسيد دريادداشتهای مختلف به انعکاس آنها خواهيم پرداخت.

خريد ازطريق کتابخانه

وب سايت کتابخانه عمومی وودلند مدتی است که ابتکارجالبی به خرج داده است.دراين وب سايت افراد ميتوانند به خريد و فروش و تجارت بپردازند. ۷۰۰ نوع موقعيت تجاری دراين سايت فراهم شده است تا افراد ازطريق کتابخانه قادرباشند تا ملزومات مورد نيازخودرا تهيه نمايند.

کتابخانه کامبوزيا

شهر زاهدان به رغم اينكه كم‏كم دارد بسيار بزرگ مى‏شود، داراى هفت كتابخانه است كه چهار مورد آن داخل شهر هستند. كتابخانه ‏هاى شماره يك، شماره دو، مجتمع فرهنگى و كتابخانه كامبوزيا.

كتابخانه كامبوزيا برغم اينكه بيرون شهر زاهدان است و كمى دور از دسترس اما به لحاظ داشتن كتاب‏هايى بسيار با ارزش مى‏تواند از جمله مكان‏هاى مهم فرهنگى در استان باشد. گرچه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى استان به اين مكان توجه ويژه‏اى نموده است اما به نظر مى‏آيد كه براى استفاده مناسب‏تر از كتاب‏هاى كتابخانه راهكار مناسب‏ترى در نظر گرفته شود. متن کامل در کتاب هفته.

منت خدای را عزوجل

اگرقصد داريد پژوهشی انجام دهيد حتی الامکان سعی کنيد که کتابخانه ای و مروری باشد يا اگرپيمايشی است به صورت پرسشنامه نباشد. چرا که اين مساله باعث مشقت و رنج و محنت فراوان شما خواهدشد.بايد برای پاسخگويان تحفه های عالی و سرشاراززروسيم برد تا شايد ازسراکراه نگاهی به پرسشنامه شما بيندازند و اگراوقاتی برايشان باقی مانده بود نسبت به تکميل آن اقدام فرمايند.يکی ازدوستان قراربود که حدود ۱۰۰ پرسشنامه را بين افراد جامعه نمونه گيری شده اش توزيع کند و مجبوربود برای هرصدنفرتوضيح بدهد که رويکردهای بنيادين تکميل پرسشنامه چيست و چرا اصولا بايد درجامعه پژوهش صورت بگيرد.اين دوست-زمين و زمان را به بادلعن ميگرفت که چرا کارپرسشنامه ای را انتخاب کرده است. به ياد شعارهفته پژوهش افتاديم که می گفتند بدون پژوهش تصميم گيری نکنيم. البته لازم به ذکراست که -بدون سوگرفتگی-اين قضيه ارتباطی به ارسال پرسشنامه ازطريق گروه خبری و عدم بازگشت بسياری ازپرسشنامه ها ندارد.ابدا.

اعلان

به اطلاع کليه مخاطبان گرامی ميرساند که به احتمال زياد ازروزسه شنبه هفته جاری تا شنبه آينده مطلبی ارسال نخواهدشد. ازروزشنبه ۱۵ اسفندمجددا برقرارخواهيم بود. نکته بعدی:شما ميتوانيد ازطريق کتابداران فردا به تبليغات کالاها و خدمات فرهنگی و کتابخانه ای و .. خود بپردازيد. به عبارت ديگرازاين پس قصد داريم بين هريادداشت يک پيام بازرگانی کوچک هم داشته باشيم. پس کتابداران فردا آگهی میپذيرد.البته اين امرمشروط به اين است که شما با اين کارموافق باشيد درغيراين صورت ازاين کار-تبليغات-صرف نظرخواهيم کرد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

گفتا خموش حافظ

كتابي با عنوان «ديوان حافظ» به زبان انگليسي ازسوي يك مؤسسه انتشاراتي ايراني منتشر شده است كه هيچ كدام از شعرهاي اين مجموعه، متعلق به خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي نيست. گويا اين مجموعه قرار است با همين نام در خارج از كشور توزيع شود. عناوين برخي شعرها نيز قابل توجه است: ”چه كسي به گربه‌ي من غذا خواهد داد؟”، ”بيا بخوريم”، ”بدون برس كشيدن موهاي من”، ”آيا بس نمي‌كني؟”، ”چرا ما مستانه فرياد نمي‌كشيم؟”، ”وقتي بيدار مي‌شوي” و... معلوم نيست که چه کسی به اين کتاب مجوز داده تا منتشرشود. ماجرا کی بود کی بود من نبودم تکرارميشود.

همايش فرامتن و فرارسانه

شانزدهمين همايش درباره فرامتن وفرارسانه: مفاهيم و ابزارها درحمايت ازکارگران دانش درکشوراتريش روزهای ۶تا۹سپتامبر۲۰۰۵ برگزارميشود.برای مشاهده فراخوان اينجا را کليک کنيد.

کار کارانگليسهاست

کتابخانه ملي انگليس 50 هزار عنوان اثر درباره ايران و فرهنگ ايراني دارد که حدود 25 هزار اثر از اين ميان به زبان فارسي تعلق دارد.
دبير حقوقي کتابخانه ملي انگليس با اعلام اين مطلب به ستاد خبري گشايش ساختمان جديد کتابخانه ملي گفت : کتابخانه ملي انگليس 150ميليون عنوان کتاب به زبانهاي مشهور دنيا دارد و هر ساله 4ميليون عنوان کتاب به منابع آن افزوده مي شوند. جام جم

توزيع 500 هزار کتاب به زبان ساده براي زنان روستايی

مرکز امور مشارکت زنان در اين زمينه تاکنون 70 ميليون تومان اعتبار هزينه کرده است که تاسيس کتابخانه تخصصي زنان در مرکز امور مشارکت و ايجاد يک بخش خاص در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران با موضوع زنان از اين جمله است. وي برحمايت از زنان ناشر ، مولف و نويسنده تاکيد کرد و گفت : مرکز امور مشارکت زنان در جهت رشد کتابخانه هاي سراسر کشور نيز با هدف افزايش کتاب در اين کتابخانه فعاليت کرده است. جام جم. باتشکرازآقای زين العابدينی.

يک کارپژوهشی ازمرکزاطلاعات و مدارک علمی

اين مرکزبا توزيع پرسشنامه هايی بين اعضای طرح غديردرنظردارد کيفيت طرح غدير-عضويت فراگيررا ازديدگاه اعضای آن بسنجد.دراين پرسشنامه سوالاتی ازجمله روشن بودن مقررات عضويت و استفاده ازتسهيلات طرح-سرعت فرآيند عضويت درطرح-اطلاع رسانی درمورد وجود اين طرح-راهنمايی توسط کتابخانه های مبدا و نيز مقصد-اشتياق کتابخانه های مقصد برای شرکت دراين طرح و کمک به مراجعان و ... ازجمله پرسشهای مطرح شده هستند.طرح غديراگرازطرف کتابخانه های مقصد پشتيبانی شود و اين نکته به آنها يادآورگردد که اين طرح فقط شامل امانت دادن سه کتاب نيست بسيارکارآمد و مناسب برای دانشجويان و پژوهشگران خواهدبود. 

 ساخت لوح فشرده‌ي كاغذي در ژاپن

ساخت اين ديسك‌ها مژده‌اي براي كارشناسان محيط زيست است چرا كه به كمك آن‌ها، در استفاده از 1200 درخت كه براي چاپ كردن داده‌هاي ذخيره شده بر روي اين ديسك‌ها است صرفه‌جويي مي‌شود. كاربر مي‌تواند هر برچسبي را مستقيما روي ديسك چاپ كرده و اطلاعات را با بريدن كاغذ با قيچي مرتب كند. اين ديسك‌ها ظرف چند سال وارد بازار مصرف خواهند شد.ايسنا

سرعنوانهای موضوعی و چالشهای مربوط به آن

امروزيک سميناردرزمينه اينکه چرا درسرعنوانهای موضوعی فارسی درتقسيمات فرعی پس ازذکردوره سال هم آورده شده و اينکه درسرعنوانهای موضوعی کنگره اين کارصورت نگرفته و تناقضات موجود درسرعنوانهای موضوعی فارسی بحث شد. مثلا اينکه چرا گفته ميشود: ايران-جنگ ايران و عراق-۱۳۵۹-۱۳۶۷. چکيده اين سميناررا بعدامنعکس ميکنيم. ارائه دهنده سمينارخانم بهمنی دانشجوی کارشناسی کتابداری بودند. ايشان توصيه هايی هم به کتابخانه ملی داشتند که درنوع خود منطقی و جالب بود.دکترکوکبی و دکترفرج پهلو هم دراين گردهمايی حضورداشتند.

شماره جديد فصلنامه های مربوط به کتابداری

شماره های پائيز و تابستان فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی و نيزفصلنامه کتاب منتشرشدند. فصلنامه کتاب در۳۶۳ منتشرشده است. دراين شماره مطالبی جالب مثل هميشه و پرباربه چشم ميخورند. ارزيابی کتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه شهيدچمران-ايکس ام ال و کاربردآن درکتابخانه ها-يادگيری فعال-گزارشی درباره همايش ايفلا۲۰۰۴-ميراث فرهنگی ديجيتالی-شاپا و... ازجمله مقالات اين شماره هستند. درفصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی نيزدرزمينه پارادايم و بازيابی اطلاعات-هسته دوبلين کور-جغرافيای فرارمغزها-پژوهشی مربوط به واژگان نوشتاری کودکان-دانشورز يا کتابدار و ... مطالبی دراختيارخوانندگان ميباشد. دريادداشتهای آتی خلاصه برخی مقالات را منعکس ميکنيم. البته ميتوانيد برای مشاهده فهرست مندرجات فصلنامه کتاب ازسايت مجلات فارسی استفاده کنيد.

برگزاری نمايشگاه تخصصی ادبيات کودک ونوجوان

همزمان با برگزاري همايش بررسي مسائل كتاب كودك و نوجوان در ايران، نه مايشگاه تخصصي ادبيات كودك در جشنواره كتاب كودك و نوجوان در شهر كرمان برپا مي‌شود. اين نمايشگاهها با موضوعاتي همچون: كرمان در ادبيات كودك و نوجوان، كتابهاي دفاع مقدس براي كودكان و نوجوانان، ادبيات عاشورايي براي كودكان و نوجوانان، كتابهاي اقتباسي براي سينما و تئاتر كودك و نوجوان، ادبيات كهن و عاميانه براي كودكان و نوجوانان، شعر نوجوان، كتابهاي تئوريك ادبيات كودك و نوجوان، كتابهاي طنز براي كودكان و نوجوانان و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي با موضوع ادبيات كودك و نوجوان به مدت يك هفته در شهر كرمان برگزار خواهد شد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم