کتابداران فردا

ديداردکترحری با دانشجويان کارشناسی ارشد

ساعت نه صبح امروز-دکتر عباس حری به همراه همسرشان درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز با دانشجويان کارشناسی ارشد و اساتيد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران ديدارکردند.دراين جلسه پس ازمعرفی مختصرگروه توسط اساتيد دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی ۸۲ و ۸۳ به دکترحری معرفی شدند. دراين جلسه-با وجود وقت اندک-مسائل متعددی مطرح شد.

ايشان درزمينه جايگزين شدن تاليف به جای تدريس دردانشگاهها صحبت کردند و ابرازداشتند که بهتراست گرايش روبه پژوهش مداری برود تا تدريس مداری. ايشان ابرازاميدواری کردند که دانشجويان کارشناسی ارشد ازهرکار علمی خود مقاله منتشرکنند.

پس ازآن بحث درباره عدم وجود يک مجله علمی-پژوهشی درحيطه کتابداری ايران مطرح شد. عدم شناخت مسئولين ازرشته کتابداری و وجود اين طرزتلقی بين برخی مسئولان نشريات پژوهشی که کتابدارفقط مروج علم است و لاغير(متاسفانه) -عدم دادن امتيازبه مجلاتی که تحت پوشش انجمن خاصی نيستند-داوری و ا رزشگذاريهای نادرست برمجلات و ... ازجمله مسائل مطرح شده دراين موضوع بودند. به قول دکتر: برخی مسئولين معتقدند که راه پژوهشی شدن مجلات ازترويجی شدن آنها ميگذرد. بهتراست که مجلات کتابداری مخاطبان خاص خودرا داشته باشند و درحيطه های موضوعی مختلف کتابداری باشند.

دکترفرج پهلو هم ذکرکردند که البته برخی مسئولين به تازگی به صورت مشروط اجازه پژوهشی شدن مجله را برای يکسال ميدهند.( به قول معروف پژوهشی شدن نشريه به شرط چاقو!) دکتر حری پيشنهاد کردند که انجمن کتابداری دانشگاه چمران اهواز نشريه خاص خودرا درآورد که البته اين دربرنامه کاری انجمن بوده است به شرطی که ازنظرحقوقی تابع انجمن کتابداران ايران باشد.

ايشان به جنگ تو نميدانی و من ميدانم بين عالمان علوم تربيتی و سايرعلوم اشاره کردند و گفتند که به جای اينکه هرکس بگويد من تخصص خودم را دارم و شما تخصص خود را اين جنگها صورت ميگيرد.

اشاره شد که مقالات به سه دسته تقسيم شده اند: علمی پژوهشی-علمی ترويجی و علمی مروری. حال آنکه ما فقط ۲ نوع مجله داريم: علمی پژوهشی و علمی ترويجی. اين مثل اين است که بگوييم آدمها سه دسته اند: بخشی به دانشگاه می آيند- بخشی به دانشگاه نمی آيند و بخشی توی خواب راه ميروند!

ايشان درمورد عدم حضورکتابداران دراجلاس جامعه اطلاعاتی ذکرکردند که من ۲۴ ساعت قبل ازشروع همايش ازاين امرمطلع شدم. ولی ما نه تنها حضورمان کمرنگ نبود بلکه کاملا حضوری بی رنگ داشتيم. بهتراست به جای لشکرکشيهای بی مورد-تيمی را بفرستيم که حرفی برای گفتن داشته باشند و فعاليتی کرده باشند.

ايشان درمورد نظام ملی اطلاع رسانی اظهارداشتند که طرح ۱۰۶۰ صفحه ای اين نظام مورد تصويت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قرارگرفت ولی مسائل مختلف و حاشيه ای سبب شد تا به کلی ازياد برود.

ايشان درمورد وضعيت نهادی بودن کتابخانه درجامعه گفتند که کتابخانه يک تشکيلات است نه نهاد. کتابخانه زمانی نهاد خواهد شد که نبودنش به سيستم آسيب بزند. اگرشما کتابخانه را ازمدرسه برداريد اتفاقی نمی افتد (متاسفانه) ولی اگرآبدارخانه را برداريد خلل بزرگی به معلمان وارد ميشود! چون آبدارخانه کاملا نهادينه شده ولی کتابخانه هنوز نه.

درمورد توليدات علمی کتابداران بيان داشتند که ما به طوراساسی دررشته بازنگری کرده ايم و درمورد مسائل بديهی ترديد کرده ايم. شايد کمی کند حرکت کنيم ولی درحال خيزش به سوی توليدات علمی هستيم. ولی (به قول دکترفرج پهلو) بهتراست ازفناوری زدگی دوری کنيم. کتابداری فقط مختص اينترنت و فناوری اطلاعاتی نيست. مسائل عمده ای وجود دارد که ما آنها را فراموش کرده ايم.

جلسه ساعت ده و نيم تمام شد.

درضمن-فردا ميتوانيد بخشهايی ازسخنرانی دکترحری درمورد جايگاه کتابداری درعصراطلاعات را ازنظربگذرانيد+ مطالب حاشيه همايش... پرسش و پاسخ را هم دروبلاگ کتابدارانی ازجندی شاپور بخوانيد.

درباره دکترحری

مطلب زيردرروزنامه ايران به چاپ رسيده است. باتشکرازدوستانی که لينک اين مطلب را دراختيارما قراردادند.

دكتر عباس حرى، از متخصصان بنام كتابدارى و اطلاع رسانى، در پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۱۵ در خانواده اى روحانى در مشهد به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در همان شهر گذراند. پس از گذراندن سه ساله اول دبيرستان ـ كه آن زمان «سيكل اول» مى گفتند ـ وارد دانشسراى مقدماتى شد و پس از اتمام دوره دو ساله دانشسرا براى معلمى در يكى از روستاهاى شهرستان كاشمر (در جنوب خراسان) مأموريت يافت. از سال ۱۳۳۵ به كار تدريس پرداخت، پس از طى دو سال فعاليت در روستا به شهر كاشمر منتقل شد و هفت سال نيز در آنجا خدمت كرد.  در سال ۱۳۴۲ ازدواج كرد و در سال ۱۳۴۵... بطلاعات بيشتر را ازايران بگيريد...

تغييرمديران گروه(روسای بخش)

شنيده ها حاکی ازآن است که دکتر حياتی به عنوان رئيس بخش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شيراز جايگزين دکترجوکار رييس پيشين بخش شده اند. به دکترجوکارکه حدود ۵سال رئيس بخش بودند خسته نباشيد ميگوييم. درضمن دکترفرح پهلو هم به طوررسمی مديرگروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهوازشدند. به دکتر کوکبی مديرپيشين گروه هم خسته نباشيد ميگوييم و به هردو رئيس تازه تبريک. تا بحث تبريک گفتن داغ است بايد به آگاهی برسانيم که خانم بردستانی و آقای اشرفی ريزی هم به عنوان دانشجوی دکترای کتابداری تهران دردانشگاه آزاد پذيرفته شدند. درضمن آقای دکتر معرف زاده هم ارتقا گرفته اند و به مرتبه استادياری رسيدند. به دليل همه اين مناسبتها تبريک...

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

قدرت و وابستگی متقابل درعصراطلاعات

درسال ۱۹۱۰ نورمن آنجل ادعاکرد که وابستگی متقابل اقتصادی-وقوع جنگ را ناممکن ميکند و به روزی که جنگ منسوخ شود خوشبين بود. به عقيده برخی نظريه پردازان-انقلاب اطلاعاتی به ديوانسالاريهای سلسله مراتبی پايان ميدهد و منجر به شکلگيری ملوک الطوايفی الکترونيکی جديد با اجتماعات و حوزه های قضايی متفاوت ميشود. نهادهای بين المللی بربازارها و اطلاعات تاکيد ميکنند. دانش قدرت است و اين قدرت ازطريق دسترسی رايگان به اطلاعات-قابل خريد و راهبردی کسب ميشود. تسلط ازطريق اطلاعات رايگان-افراد را متقاعد به رفتاری ميکند که صاحبان قدرت و اطلاعات خواهان آن هستند...

بخشی ازمقاله رابرت اكهان و جوزف اس. نی ترجمه م.محسنی 

-آيا ميدانيد که يکی ازدشوارترين کارهای دنيا مشابه سازی کتابها جهت فهرست نويسی آنهاست؟ اگر انسان باخلاقيت خودش و با ابزارهايی که دردسترس دارد بتواند به کتاب شماره مورد نظررا بدهد بهترازنابودشدن اعصابش درراه يافتن شماره مشابه کتاب درسايت کتابخانه کنگره است. مشابه سازی شماره رده بندی-بنی بشر فهرست نويس را به ياد داروهای مشابه درداروخانه ها می اندازد.درضمن-تصويرزيرمتعلق است به کتابخانه نابينايان و کم بينايان درکتابخانه اسکندريه مصر.

يک سوال ازمتخصصان پارس آذرخش

هنگام كاربا اين برنامه كتابخانه ای جهت ورود يا تصحيح اطلاعات دچارمشكل بزرگی می شويم. اول كه وقت و بی وقت پيغام اين مدرك دراختياركاربری به نام مديراست ظاهرميشود و بايد مرتبا قفل سرور را بازكرد. دوم اينكه وقتی اين نرم افزارشبكه ای شود اصلا نميشود كه دونفرهمزمان به ورود اطلاعات دوكتاب متفاوت بپردازند. چون شماره ركورد به يكی ازكتابها تعلق ميگيرد ولی محتويات ركورد كتاب ديگری ميباشد. ازكسانی كه با اين برنامه كاركرده اند و با آن آشنايی كامل دارند راهنمايی می طلبيم. چون كاركنان كتابخانه هم دچارسردرگمی شده اند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

روزنامه نگاری با موبايل های دوربين دار

 تلفن هاى دوربين دار فرصت هاى جديدى را براى روزنامه نگارى اينترنتى و ثبت وقايع ايجاد کرده است.

خيلى از شما زمان هاى اعجاب آورى را در زندگى به خاطر آورده ايد که مى توانستيد با ثبت آن توسط يک دوربين عکاسى آن را به گونه اى خاص ثبت کرده و يا حتى به برخى آژانس هاى خبرى و روزنامه ها بفروشيد.ادامه...

فهرست بخش هاي برنامه كتابخانه در ايران

اگرقادريد که برنامه کتابخانه های ايران را ازشبکه چهاردنبال کنيد ليست کامل برنامه دراينجا حاضراست. باتشکرازآقای حاجی زين العابدينی

-روزشنبه سی آبان ماه دومين همايش انجمن کتابداران خوزستان دردانشگاه چمران اهواز و درتالاردکترپاک سرشت دانشکده علوم تربيتی برگزارميگردد. عنوان همايش کتابداری درعصراطلاعات است. سخنران اين همايش آقای دکترعباس حری هستند. ازکليه کتابداران و دانشجويان کتابداری جهت حضوردراين سميناردعوت به عمل می آيد.زمان همايش ساعت ۴ بعدازظهرميباشد.

-شنيده ها حاکی ازآن است که نشرکتابداردرحال انتشار۱۵ کتاب درزمينه سازماندهی مواد ميباشد.

-بزرگترين كتاب جهان كه درباره رهبر يكي از كوچكترين كشورهاي جهان است نوشته شد.
اين كتاب كه بيوگرافي فرانجو توجمان ، رئيس جمهور سابق كرواسي است توسط هروجه سوسيك نويسنده نام آشناي كروات نوشته شده است.
سوسيك مدعي است كه کتاب او بزرگترين بيوگرافي جهان است و اثر او بايد در كتاب ركوردهاي گينس به ثبت برسد.
اين كتاب كه توسط انتشارات ماموت به تبع رسيده حاوي 3604 صفحه است و وزن آن به 12 كيلو مي رسد.
كارشناسان معتقدند كه چنين كتابي تاكنون درباره هيچ يك از رهبران بزرگ جهان به چاپ نرسيده است.ادامه...

-ديروز ، روز ملي کتاب و کتابخواني بود ، يک روز مثل دهها روز ديگر سال ، اگرچه تقارن اين روز با عيد سعيدفطر ، آن را فرخنده کرد اما صورت يک عيد بزرگ وقتي در کام ما کمي تلخ مي شود که بدانيم در عرصه کتابخواني و حتي کتاب هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است.
نشر و توليد کتاب در کشور ما مثل عرصه کتابخواني هنوز بر مدار سنت مي چرخد و فعاليت هاي با محتواي سنتي در جهان گريزان از سنت امروز جواب نمي دهد. ادامه...

منابع آزمون دکترا

امسال دانشگاه چمران اهوازآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی برگزارميکند. مواد امتحانی به شرح زيرميباشند:

  • زبان عمومی و تخصصی: ضريب ۴
  • فناوری اطلاعات و نظامهای اطلاعاتی: ضريب ۳
  • ذخيره و بازيابی اطلاعات: ضريب ۳
  • مرجع: ضريب ۲
  • مجموعه سازی: ضريب ۲
  • مبانی کتابداری: ضريب ۲

درضمن ظرفيت پذيرش ۴ نفر ميباشد. يک نفرسهميه بورسيه موسسات و يکنفرظرفيت پذيرش مربيان دانشگاهها ميباشند.

وضعيت كتاب و كتابخانه در شيراز اسفبار است

وضعيت كتابخانه‌ها در شيراز صفر است و آدمي مثل من سالهاست كه كتابخانه نرفته، در حالي كه 17 يا 18 سال پيش بهترين كتابهاي كلاسيك را مي‌شد در كتابخانه‌هاي شيراز پيدا كرد؛ اما در حال حاضر از كتابهاي كلاسيك كمتر نشاني مي‌توان يافت.
 كتابهاي روز نيز جايي در كتابخانه‌ها ندارند و حتا به زحمت مي‌شود آنها را در كتابفروشي‌هاي شيراز پيدا كرد.
 در حال حاضر كتابخانه‌ها حتا براي مطالعه نيز مناسب نيستند.ادامه...

-شنيده ها حاکی ازآن است که دکترکوکبی برای ارائه يک سخنرانی به دانشگاه صنعت شريف رفته اند.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

کتابدار نظامها

آيا با مفهوم کتابدار نظامها آشنايی  داريد؟ پس مطلب زيررا دنبال کنيد.

كتابدار نظام‌‌ها فردي است كه مسئول مديريت  فناوري‌‌هاي  اطلاعاتي به كار برده شده در كتابخانه مي‌باشد.
 اين تعريف تعمداً گسترده‌ بيان شده‌است چرا كه وظايف و نقش‌هاي دقيق كتابدار نظام‌ها بسيار وسيع بوده و به ساختار سازماني كتابخانه‌، اندازه آن، تعداد  كارمنداني  كه با كتابدار نظام‌ها همكاري مي‌كنند و ديگر  عوامل بستگي دارد.
 كتابداري كه به تنهايي و در يك كتابخانه غير انتفاعي كوچك كار مي‌كند ممكن است خود را به عنوان كتابدار مرجع و كتابدار مجموعه‌ها تصور كند، اما زماني كه در بخشي از كتابخانه‌ بايد كارت شبكه تعويض شود او كتابدار نظام‌ها محسوب مي‌شود. ادامه درايران داک...

SFX

اگرشما دردانشگاهی تحصيل ميکنيد که خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای مدرنی دارد احتمالا با علامت بالا روبروشده ايد. هنگامی که دربرخی پايگاههای اطلاعاتی به جستجو می پردازيد درمقابل هرمقوله ازنتايج جستجو اين علامت ظاهرميشود.

SFX يک فناوری مرتبط به مديريت لينک است که توسط کتابخانه ها جهت دسترسی آسانترکاربران نهايی به منابع- مورد استفاده قرارمی گيرد.مثلا وقتی دريک پايگاه اطلاعاتی مثل اريک را جستجو ميکنيد و نتايج را می بينيد با کليک کردن برنشانه SFX -يا به متن کامل آن مقاله دسترسی پيدا ميکنيد-البته درصورتی که کتابخانه شما امکان دسترسی به آنرا فراهم کرده باشد- يا اين فرصت را دراختيار شما قرارميدهدتا فهرست کتابخانه را به منظوريافتن نسخه چاپی يا الکترونيکی مقوله مورد نظرخود-جستجو کنيد.(اگراحيانا

باتشکرازLISMIS

 ستون آزاد

يک وبلاگ جديد ازطرف دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران.

اين هفته كتاب هفته كتاب مي‌شود؟

هفته كتاب كه تقريبا هر سال با كمي اين طرف و آن طرف شدن، در اواخر آبان‌ماه برگزار مي‌شود، به زغم عده‌اي از آشنايان به امر كتاب و نشر، هفته‌اي است كه رنگ دولتي بودن و دخالت و تصدي‌گري دولت در آن كاملا مشهود است و همين امر موجب شده است نتيجه‌اي كه بايد، از آن حاصل نشود. چون مراسم هفته كتاب را دولت انجام مي‌دهد، جامعه بار مثبتي از آن نمي‌گيرد. هفته كتاب براي عده خاصي نان‌داني شده است...ادامه...

کتاب جديد

عجب ولوله ای به پا شده. هروقت پيغامهای گروه خبری را ميخوانيم می بينيم که چندنفردارند يک کتابی را ترجمه ميکنند يا می نويسند. خدانکند که چيزی همه گيرشود که همه را می گيرد! به هرحال-کتاب معماری وب اثرآقای شهرام صدقی عضو هيات علمی کتابداری دردانشگاه تبريز به بازار آمد.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٤:٤٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

علمی يا ترويجی؟

-يکی ازاساتيد درباره نحوه ارزيابی مقالات علمی پژوهشی صحبت ميکردند. ايشان ميگفتند که اگرميخواهيد بدترين مقاله تان به عنوان مقاله علمی پژوهشی نمره بگيرد يک جدول يا نمودار به آن بچسبانيد تا نظرداوران را جلب کند! جالب است که يکی ازمقالات پژوهشی اساتيد توسط داوران و ارزيابها مقاله مرورمنابع تشخيص داده شده است.

گشايش نمايشگاه کتاب بلگراد

چهل و نهمين جشنواره بين المللي كتاب بلگراد با شركت ناشران داخلي و خارجي توسط ميلووان دانويليچ اديب و شاعر صرب و آلن روب گريه نويسنده برجسته فرانسوي در تالار مركزي نمايشگاه بلگراد افتتاح شد.
آلن روب گريه نويسنده، اديب و خلاق سينمايي از كشور فرانسه نيز سخن خويش را با طنز شروع كرد و گفت: من از نمايشگاه كتاب خوشم نمي‌آيد، زيرا نمايشگاه دنياي پرازدحامي را به ذهن متبادر مي‌كند و من به عنوان نويسنده، حرفه‌ام دوست داشتن انزوا و تنهايي است. من دوست دارم ...ادامه

سفر رئيس کتابخانه  کنگره به ايران

رئيس کتابخانه ملی ايران و رئيس کتابخانه کنگره آمريکا يک موافقتنامه همکاری ميان اين دو موسسه امضا کرده اند.

اين موافقتنامه در جريان سفر جيمز بيلينگتون، رئيس کتابخانه کنگره آمريکا به ايران امضا شد.

گفته می شود آقای بيلينگتون، که به دعوت محمد کاظم موسوی بجنوردی، مدير کتابخانه ملی ايران به اين کشور سفر کرده، بلندپايه ترين مقام آمريکايی است که طی تقريبا 20 سال گذشته از ايران بازديد می کند.

مقام های دو کشور هرگونه اهميت سياسی اين ديدار را رد کرده اند. با اين حال برخی اعضای مجلس شورای اسلامی ايران به آن اعتراض کرده اند.

ادامه در بی بی سی

بودجه خريد كتاب دبيرخانه هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور كجاست؟

چند روز گذشته تعدادي از ناشران در اعتراض‌هايي به روش جديد طرح خريد كتاب دبيرخانه هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، خواستار تغيير اين روند شده بودند؛ اما پس از انعكاس اين اعتراضها (چه در گزارش «طرح خريد كتاب وزارت ارشاد تعطيل شد؟» و چه در نامه مدير نشر ني) دبيرخانه هيات امنا و نيز دفتر محمدجواد مرادي‌نيا ـ دبير هيات نظارت بر ضوابط نشر كتاب و مدير كل مراكز و روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ هر كدام در اصلاحيه‌هايي عنوان كردند که...

همايش انجمن کتابداران خوزستان

روزشنبه سی آبان ماه ازساعات چهاربعدازظهردردانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز- دومين همايش انجمن کتابداران شاخه خوزستان برگزارميشود. دکترعباس حری دراين همايش حضورخواهندداشت. به زودی جزئيات بيشتررا منعکس خواهيم کرد.

- به زودی مواد امتحانی آزمون دکترای کتابداری را که امسال دراهوازبرگزارميشود معرفی ميکنيم.

-درکتابخانه دانشکده ... فردی را به عنوان تنظيف گر کتابها و محيط کتابخانه استخدام کرده اند. البته اين فرد به خوبی کتابها و مجلات و کتابخانه را گردگيری و آب پاشی ميکند ولی گاهی اوقات دستيار متخصصی برای کتابدار کتابخانه درغياب او محسوب ميشود. مثلا مقابل قفسه ها می ايستد و راه را سد ميکند و ميگويد: ورود برای شما قدغن است. چرا که سيستم(!) بسته است. بايد قبلا هماهنگی کنيد. يا مثلا درميز امانت که می ايستد می گويد فعلا سرويس نميدهيم! البته گاهی مراقب بسيارخوبی است و ازسرقت احتمالی منابع به شدت جلوگيری ميکند. حتی گاهی اوقات بدجوری به ما نگاه ميکند! به هرحال غرض اين است که عده ای فکرميکنند که کتابخانه جايی است که هرکسی را ميشود( با عرض معذرت) پرت کرد آنجا. اينجا بهترين مکان است برای کسانی که به نحوی ازکارخود بيکارشده اند. راستی...

شما هم اگرکتابدار يا دانشجوی کتابداری نيستيد و بازنشسته شديد يا اخراج شديد يا نظايری ازاين قبيل-قدمتان روی چشم. کتابخانه خودتان است...

سخنرانی ماهانه انجمن كتابداران ايران

با كمك خانه كتاب و كتابخانه ملی ايران درزمينه  ISBN-ISSN و با حضوراساتيد و متخصصان همايشی را برگزارميكند.

زمان: چهارشنبه 4/9/1383       ساعت 16 تا 19

مكان: تهران ـ  خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده علوم، تالار شهيد دهشور

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

افطاری دردانشکده

قابل توجه  کليه دانشجويان  کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز: فردا چهارشنبه هنگام افطار دردانشکده  حضوربه هم رسانيد. چرا که خانم دکترعصاره همه کتابداران را به افطاری دعوت کرده اند. ازخانم دکترسپاسگزاريم.

پاسخ به نامه وارده:

اين نامه ازسوی يکی ازاعضای گروه خبری و درجواب به نامه آقای سهيلی ميباشد:

من يك دانشجوي كارشناسي ارشد شبانه هستم.
به نظر شما براي يك سازمان كه درصدد است تا كمبود نيروي كتابدار خود را تامين كند به اين نكات توجه مي كند.؟ آيا براي ادامه تحصيل اين چند كلمه اهميت دارد؟ يا براي اعتبار حرفه ايي ؟ هيچ كدام از اين موارد وابسته به چند كلمه خاص ندارند. آنچه اهميت دارد اينست كه كتابداري كتابداري است چه كتابداري و چه علوم كتابداري و اطلاع رساني. در مورد قيد نشدن نام شبانه هم لازم است تا خاطره ايي را براي شما تعريف كنم:
چند وقت پيش به اصل گواهي ليسانس خود نياز پيدا كردم و براي تحويل آن از دانشگاه بايد كارت شناسايي معتبر ارائه مي دادم. خواستم   تا از كارت دانشجويي ام استفاده نمايم كه در كمال ناباوري دانشگاه،. كارت دانشجويي خود را هم قبول نكرد. وقتي بيشتر سوال كردم گفتند كارت دانشجويي فقط صادر مي شود كه صادر شده باشد. ولي حتي خود ما هم آن را قبول نداريم.پس آنچه اهميت دارد اين كلمات نيستند. اصل كار تجربه و حرفه آموزي است.
ياری که رميد آمد
-اميدوارم که گوشهای شيطان کربادا! اما شنيده ها حاکی ازآن است که بالاخره هفته آينده قراراست جلسه گروه برگزارشود تا تکليف پروپوزالهای کتابداران سرگردان مشخص شود.
وبلاگ جديد
يک وبلاگ جديد  درزمينه معرفی پايگاههای اطلاعاتی پا به عرصه دنيای مجازی نهاده است. اين وبلاگ به معرفی پايگاههای اطلاعاتی مختلف می پردازد. به خالق آن تبريک می گوييم. آدرس اين وبلاگ درحاشيه آمده است.
امان ازشنيده ها
بازهم شنيده ها حاکی ازآن است که به احتمال خيلی زياد به زودی مديرگروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران-آقای دکترکوکبی-جای خودرا به آقای دکترفرج پهلوخواهدداد.
عجيب ولی حقيقی
يکی ازعجايب روزگاريکی هم اين است که پس ازقطع سهميه کپی اراشد اين بار استفاده ازواژه پرداز ورد و برنامه اس پی اس اس و هرگونه ورود اطلاعات درمرکزممنوع شده است. گمان ميرود ازاين به بعد بايد پايان نامه را با دست نوشت و کارهای آماری را هم با چرتکه انجام داد.
سيل کتابخانه را با خودش برد!
 
 
بارش باران سهمگين در هاوايي سبب يورش سيلي به عمق هشت پا به داخل كتابخانه‌ي اصلي دانشگاه هاوايي و ويران شدن مدارك و كتابها و فرو ريختن درها و ديوارهاي اين كتابخانه شد. چندين دانشجو مجبور شدند براي فرار از كتابخانه سيل زده، پنجره‌ها را بشكنند.ادامه...
نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

شش گام برای موفقيت درپژوهش

۱-تعريف: مشخص کردن کاری که به اطلاعاتی درباره آن نيازاست.

۲-مکان يابی: يافتن اطلاعات مورد نياز.

۳-انتخاب: برگزيدن اطلاعات مرتبط با کارمورد نظر.

۴-سازماندهی: نظم بخشيدن به اطلاعات مورد نظر.

۵-ارائه: ارائه اطلاعات به صورت ويژه.

۶-دسترسی: چگونگی انجام کار. 

باتشکر ازآقای اشرفی ريزی

-شهرتورينوی ايتاليا دريک رقابت فشرده با تهران موفق شد به عنوان پايتخت حهانی برگزيده کتاب درسال ۲۰۰۶ شود. اين تصميم را کميته ای متشکل ازفدراسيون بين المللی کتابخانه ها-فدراسيون بين المللی کتابفروشيها-سازمانهای بين المللی ناشران  و نماينده يونسکو اتخاذ کرده است.

کتابدار:آفريننده

دكتر محمدجواد ناطق‏پور، استاد و معاون آموزشى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در جلسه گردهمايى ماهانه انجمن كتابدارى ايران ضمن بيان مطلب فوق با تأكيد بر نقش كتابدار گفت: »نقش كتابدار را وسيعتر از كتاب بده و يا اطلاع بده مى‏بينم. امروزه يك خدمتكار كتابخانه هم به دليل اينكه مدتى در محيط كتابخانه شاهد كار كتابداران بوده است مى‏تواند با گرفتن يك شماره كتاب را از قفسه به مراجعه‏ كننده بدهد يا او را به سمت قفسه راهنمايى كند.«

وى تصريح كرد: »كتابدار بايد فكر كند آفريننده است و خيلى‏ها چشم اميد اطلاع‏رسانى به من دارند. موقعيت من با بقيه فرق دارد، پس بايد كارم نيز فرق داشته باشد. بنابراين كتابداران نياز به تحول دارند و با تحولات روز پيش بروند.« ادامه....

-يکی ازمقالات موجود درمجله Reference Librarian مطلبی درباره فروش خدمات کتابخانه ای نوشته بود. دراين مقاله ذکرشده بود که با پيشرفتن هرچه بيشتر درقرن ۲۱ و نفوذ اينترنت درزندگی- کتابخانه ها و کتابداران رو به انزوا و انقراض ميروند. چرا که افراد کمتر به کتابخانه ميروند.چون می بينند که اينترنت کارآنها را راحت کرده و نيازی است که مسافتی را برای رفتن به کتابخانه طی کنند. بنابراين مقاله ذکرشده با ارائه ترفندهايی کتابداران را تشويق ميکند که به تعويض نقش خود بپردازند تا هنوزخدماتشان خريدار داشته باشد. تهيه خبرنامه ازکارهای روزانه کتابخانه و ارسال آن برای اعضای کتابخانه- استفاده ازعلائم جذب کننده درداخل و خارج ازکتابخانه- بازاريابی برای خدمات کتابخانه درمکانهای مختلف ازجمله پيشنهادهای اين مقاله بوده است. نويسنده تاکيد ميکند که : کتابداران بايد برای عرضه خدمات کتابخانه ای- همانند کشيشهای مسيحی که دين خودرا تبليغ ميکنند ازهرفرصتی استفاده نمايند و به جذب مشتری بپردازند...

 -برای سايت کتابدارانگارمشکلی پيش آمده. شما نميدانيد که علتش چيست؟

-شنيده ها-حاکی ازآن است که دريکی ازانجمنهای کتابداران ايران تحولاتی صورت گرفته است.... گويا که آقای... اصلا نشنيده بگيريد!

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

برپايی نمايشگاه کتاب درکتابخانه مرکزي

-ازروزدوم آبان تا ششم اين ماه درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز نمايشگاهی ازکتب فارسی و لاتين برگزار ميشود. اين کتابها که توسط کتابخانه مرکزی خريداری شده درمعرض ديد علاقه مندان قرارمی گيرند.

کمی حاشيه:

برای درس مراجع اختصاصی قراربود که يک منبع مرجع را پيدا-معرفی و نقد کنيم. دربدو ورود به بخش مرجع چون می دانستيم بايد هويت خودرا آشکارکنيم کارت شناسايی را روی ميز کتابدارگذاشتيم و نام خودرا درسياهه ای که روی ميزکتابداربود نگاشتيم( به اتفاق يکی ازدوستان). هنگام ورود به قفسه ها و گردش ميان آنها ناگهان کتابدارمرجع سراسيمه دنبال ما دويد و پرسيد: چی ميخواهيد؟! با نگاهی آکنده ازبهت و حيرت علت ورود خودرا به منطقه حفاظت شده(بخش مرجع سابق) توضيح داديم. بعدازانجام کارهنگامی که قصد داشتيم کارت خودرا ازميان انبوه کارتهای ريخته شده روی ميزمسئول امنيتی(کتابدار مرجع سابق) پيدا کنيم يک دانشجوی بی خبرازهمه جا وارد شد و تقاضای کتابی کرد. فرد مسئول گفت ... دفعه قبل هم که کتاب را دادم بهت ببری خيلی کارت ضروری بود. برو ازدانشکده ات بگير...

ديگرضرورتی نمی دانيم درباره رفتار کتابدارکذايی با سايرمراجعان وب فرسايی کنيم. فقط دلمان به حال آن ساعتهايی که دانشجويان عمرشان را سرکلاسی به نام ((مرجع))-((مصاحبه مرجع)) و نظايری ازاين دست هدرمی دهند و با مفاهيمی چون ويژگيهای يک کتابدارمرجع آشنا می شويم می سوزد. گويا ما درکتابخانه های خود دربخشهای مرجع-باعرض معذرت- پای به عصرجاهليت و به قولی کتابداری ژوراسيک نهاده ايم که اين چنين اصول خدمات مرجع را به باد فراموشی نهاده ايم. واقعا که جای حيرت و افسوس دارد...

-شماره جديد فصلنامه کتاب و نيز فصلنامه پيام کتابخانه منتشرشد.فصلنامه جديد با حجم انبوه مطالب منتشرشده و طرح جلدش نيز عوض شده است.علاقه مندان جهت دسترسی به فهرست مندرجات فصلنامه کتاب ميتوانند به سايت مگ ايران مراجعه کنند.

مرگ يک کتابداربزرگ

گويا فرشته مرگ تمام نيروی خودرا برکتابداران متمرکزکرده و بنادارد تا ريشه آنهارا بخشکاند. مرگ اين بارگريبانگيريک کتابداربزرگ ازجامعه غرب نشينان شد.

يکی ازدوستان اخيرا به اطلاع ما رساند که ويليام کتز نويسنده بزرگ درعرصه کتابداری جهان درگذشته است. وی درحيطه خدمات مرجع به جامعه کتابداری جهان خدمات ارزنده و کتابها ومقالات گرانبهايی ارائه کرد.کتز استاد درس علوم اطلاع رسانی دردانشگاه نيويورک درايالت آلبانی بود.اوچهارسال کتابدارکتابخانه کينگ کانتی بود و درانجمن کتابداران امريکا فعاليت ميکرد.وی  ازدانشگاه شيکاگو دکترای خودرا دريافت کرد.کتزسردبير نشريه معتبرReference Librarian بود که به انتشارمطالبی درباره خدمات نوين اطلاع رسانی و مرجع می پرداخت.او سردبير نشريهAcqustions Librarian نيز بود.

کتابهای وی که دردوره های آموزشی مرجع درايران نيز تدريس ميشدند شامل خدمات مرجع-مجلات برای کتابخانه ها و خدمات پيوسته و مرجع و .... بودند. روحش قرين رحمت الهی باد. پس ازدرگذشت دکترمزينانی اين دومين خبرتاسف انگيز مرگ کتابداران بود.

درضمن اين خبررا آقای ر.زوارقی به ما دادند. ازايشان متشکريم.

نامه وارده

نامه ای را که ميخوانيد ازطرف آقای ف.س ازدانشجويان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ميباشد. شايد درددل شما نيز باشد:

از سال گذشته جامعه كارشناسي ارشد كتابداري ايران شاهد پديدهاي است كه ذهن دانشجويان اين رشته
را با سوالاتي مواجه ميكند. دركارت دانشجوئي دانشجويان دوره روزانه نام رشته‹كتابداري›درج شده است اما در كارت دانشجويان دوره شبانه  كه البته نام شبانه قيد نگرديده نام رشته .‹علوم كتابداري واطلاع رسلني› درج شده است اين تفاوت نام نشان از چه دارد؟ وزارت علوم چه هدفي را دنبال ميكند و اگر هدف خاصي جز تمايز بين دانشجويان دوره روزانه وشبانه ندارد چرا نام رشته را وسيله اي براي كار قرار داده است؟
-کتابخانه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران نيز مجهزبه سيستم جستجوی رايانه ای به وسيله برنامه پارس آذرخش تحت ويندوزشد. تصورميرود که کم کم بايد برگه دانها به موزه ها سپرده شوند. اين کتابخانه تنها کتابخانه ای بود که هنوز ازبرگه دان استفاده ميکرد و رايانه ای نبود.

 

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم