کتابداران فردا

Fuzzy Logic

منطق فازی-شکلی ازمنطق است که دربرخی ازسيستمهای خبره و هوش مصنوعی به کارمی رود.دراين منطق-متغيرها می توانند درجه ای ازدرستی يا نادرستی داشته و مقاديری بين يک و صفر را بين خود جای دهند.با منطق فازی-نتيجه عملياتی ممکن است که به جای قطعيت به صورت احتمال بيان شود.مثلا نتيجه ای می تواند احتمالا درست-احتمالا نادرست-شايد صحيح و شايد غلط باشد.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢
Comments نظرات () لینک دائم