کتابداران فردا

کتابخانه های تک کتابدار

درصدزيادی ازکتابخانه های تخصصی آنقدرکوچک هستند که فقط يک کارمند دارند.اين کتابخانه ها عموما به داشتن کتابداران منفرد مشهورهستند.گاهی اوقات متصدی کتابخانه يک کتابدارحرفه ای تحصيلکرده و متخصص است و يک دستياربه عنوان تایپيست به صورت پاره وقت دراختياردارد.

((کتابدارتنها)) يا Solo Librarian  درکتابخانه های اختصاصی مديريت بيشتربخشها را برعهده دارد.البته دراين کتابخانه هنوز مسائلی چون فراهم کردن بودجه-برنامه ريزی جهت خدمت رسانی به کاربران- و ... وجود دارد.اين کتابدار کليه وظايف مجموعه سازی-خدمات مرجع-فهرست نويسی-رده بندی-امانت منابع و ....را برعهده دارد.کتابدار دراين حالت-آزادی عمل بيشتری را دارد.البته امکان ارتقا و پيشرفت درچنين کتابخانه هايی تقريبا وجودندارد.

مشکل ديگرچنين کتابخانه ای-اين است که هنگام ازدحام جمعيت اگرکتابداردستياری دراختيارنداشته باشد اداره کتابخانه غيرممکن خواهدشد.وجود يک دستيارجهت کمک به کتابدارضروری ميباشد.

کتابدارتنها بودن يک حرفه انعطاف پذير و متعلق به آينده است و ميتواند مديريت همه جنبه های خدمات اطلاعاتی را شامل شود.اگرکتابدارتنها قصد دارد موفق باشد بايد درزمينه مديريت-بينش و آگاهی و نيزالگو داشته باشد.بهتراست کتابدارتنها با کتابداران کتابخانه های مشابه درتماس باشد وازتجربيات آنان استفاده کند.

کتابدارتنها بودن بهترين فرصت جهت معرفی کتابداران و خدمات آنها به جامعه کاربران است.

نویسنده : Amir Reza Asnafi : ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم