آشنايي با چند اصطلاح

كتابخانه اندوختگاني(Repository Library)
كتابخانه اي كه منابعي را كه كتابخانه هاي ديگرلازم دارند،ولي نمي خواهند درمجموعه خود نگهدارند، براي آنها ذخيره و درمواقع مورد نياز بازيابي مي كند.

ريزش كاذب(بازيابي اطلاعات-False drop-Information retrieval)
مدرك يا اطلاعي كه با موضوع مورد نظر بي ارتباط است.درنمايه سازي همارا يك اصطلاح يا واژه بيگانه و بي ارتباط با مطلب مورد نظر.

انتشارات خاكستري(Grey Literature)
موادي كه به صورت رسمي منتشر نشده اند و دربازار نمي توان آنها را تهيه نمود و ازنظركتابشناسي به سختي مي توان آنها را رديابي و بازيابي نمود.به عنوان مثال گزارشات داخلي ادارات.
انباره پاك شدنيEraseable Storage))
وسيله يا رسانه انباره اي كه مي تواند براي ذخيره سازي مجدد داده ها مورد استفاده قرار گيرد. نظير ديسك مغناطيسي.
منبع: دانشنامه كتابداري و اطلاع رساني

/ 0 نظر / 79 بازدید