قدرت و وابستگی متقابل درعصراطلاعات

درسال ۱۹۱۰ نورمن آنجل ادعاکرد که وابستگی متقابل اقتصادی-وقوع جنگ را ناممکن ميکند و به روزی که جنگ منسوخ شود خوشبين بود. به عقيده برخی نظريه پردازان-انقلاب اطلاعاتی به ديوانسالاريهای سلسله مراتبی پايان ميدهد و منجر به شکلگيری ملوک الطوايفی الکترونيکی جديد با اجتماعات و حوزه های قضايی متفاوت ميشود. نهادهای بين المللی بربازارها و اطلاعات تاکيد ميکنند. دانش قدرت است و اين قدرت ازطريق دسترسی رايگان به اطلاعات-قابل خريد و راهبردی کسب ميشود. تسلط ازطريق اطلاعات رايگان-افراد را متقاعد به رفتاری ميکند که صاحبان قدرت و اطلاعات خواهان آن هستند...

بخشی ازمقاله رابرت اكهان و جوزف اس. نی ترجمه م.محسنی 

-آيا ميدانيد که يکی ازدشوارترين کارهای دنيا مشابه سازی کتابها جهت فهرست نويسی آنهاست؟ اگر انسان باخلاقيت خودش و با ابزارهايی که دردسترس دارد بتواند به کتاب شماره مورد نظررا بدهد بهترازنابودشدن اعصابش درراه يافتن شماره مشابه کتاب درسايت کتابخانه کنگره است. مشابه سازی شماره رده بندی-بنی بشر فهرست نويس را به ياد داروهای مشابه درداروخانه ها می اندازد.درضمن-تصويرزيرمتعلق است به کتابخانه نابينايان و کم بينايان درکتابخانه اسکندريه مصر.

يک سوال ازمتخصصان پارس آذرخش

هنگام كاربا اين برنامه كتابخانه ای جهت ورود يا تصحيح اطلاعات دچارمشكل بزرگی می شويم. اول كه وقت و بی وقت پيغام اين مدرك دراختياركاربری به نام مديراست ظاهرميشود و بايد مرتبا قفل سرور را بازكرد. دوم اينكه وقتی اين نرم افزارشبكه ای شود اصلا نميشود كه دونفرهمزمان به ورود اطلاعات دوكتاب متفاوت بپردازند. چون شماره ركورد به يكی ازكتابها تعلق ميگيرد ولی محتويات ركورد كتاب ديگری ميباشد. ازكسانی كه با اين برنامه كاركرده اند و با آن آشنايی كامل دارند راهنمايی می طلبيم. چون كاركنان كتابخانه هم دچارسردرگمی شده اند.

/ 0 نظر / 67 بازدید