کتابخانه اسکندريه

امروز-سايت کتابخانه اسکندريه را به شما معرفی می کنيم.دروب سايتش گردش کنيد و ازاينکه يک کشور باستانی همچون مصر-کتابخانه ملی يا بقول اساتيد-کتابخانه عمومی به اين با شکوهی به خود که کتابدارفردا هستيد-بباليد.

/ 0 نظر / 84 بازدید