گزارش ازجلسه دفاع ازپايان نامه

امروز يک جلسه دفاع ازپايان نامه درگروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهوازبرگزارشد.عنوان پايان نامه بررسی رابطه علمکرد کتابخانه های دانشگاهی دانشگاههای دولتی ايران با تخصص آنها ازديدگاه کتابداران و کارکنان آنها بود.اين جلسه دفاعيه به دليل حاضرنبودن سالن آمفی تئاتردريکی ازکلاسها برگزارشد.

آقای محمدرضا اميری دانشجوی مدافع و آقای دکترکوکبی استادراهنما و آقايان دکترمعرف زاده و دکترمهرعليزاده داور و دکتر فرج پهلو استاد ناظربودند.دفاع ايشان سروقت انجام شد و گزارش منسجمی را ارائه کردند.پس ازدفاع ايشان که حدود ۵۰دقيقه طول کشيد نوبت به داوران رسيد.دکتر معرف زاده نسبت به روش کتابنامه نويسی و استنادها بيشتر معترض بودند و درمدت ۱۰دقيقه سوالات ايشان مشکل خاصی پديد نيامد.اما اتفاق ويژه حضور يک غيرکتابدار به عنوان داور دراين جلسه بود.دکترمهرعليزاده ازاساتيد گروه مديريت داور غيرکتابداربودند و مسائلی بسياری را مطرح کردند.

ايشان اشاره کردند که اصلا مديريت چه سنخيتی با کتابداری دارد و مبانی نظری درمورد پايان نامه را ضعيف و قديمی ميدانستند.ايشان ابرازکردند که دانشجو الگوهای مديريت را بيان نکرده است و الگوی مورد بررسی مناسب نبوده و جنبه مديريتی دهه ۱۹۶۰را بررسی کرده و کاربسيار قديمی است.ايشان به نتايج به دست آمده مشکوک بودند و آنها را ضد و نقيض ميدانست و درمساله پژوهش ترديد داشت.ايشان به کارهای آماری خيلی مشکوک بودند ولی آقای اميری ابرازداشتند که داده های خام را به همراه محاسبات انجام شده دراختيارشما قرارخواهم داد.

ايراد ديگری که دکترمهرعليزاده گرفتند ميگفتند که مديريت دراين پژوهش بايد با کتابداری هماهنگ گردد.ايشان گفتند که دانشجو درپژوهش خود گفته که بين کتابداران و غيرکتابداران تفاوت وجود دارد ولی نگفته چرا.

دکترکوکبی درپاسخ ايشان گفتند که اکنون کسانی درکتابخانه های ما مديرند که قادربه تشخيص هر از بر ( نقل به مضمون) نيستند.يک غيرکتابدارنميفهمد که مهارت کتابداری درمديريت يعنی چه.مديريت هيچ تناقضی با کتابداری ندارد و مديران کتابدار بهتر ميتوانند الگوهای مديريتی را پياده کنند.ايشان گفتند که آقای اميری به تفاوت معناداری هم رسيده بهتر بود که رساله با دقت خوانده ميشد.

به دليل کمبود وقت پاسخگويی دکترکوکبی تقريبا ناتمام ماند.درنهايت نمره ايشان ۱۸اعلام شد.

چکيده رساله را ميتوانيد اينجا بخوانيد.

/ 0 نظر / 70 بازدید