جهان هرگزازحركت نمي ايستد

اين يك حقيقت است.چه بخواهيم و چه منتظرباشيم،اطلاعات توليد و توزيع مي شود و بازما هستيم كه عقب مي مانيم.ازهرطرف كه برويم بازبه اول راه مي رسيم و تازه آن موقع هوس خستگي دركردن به سرمان ميزند.الغرض… قصد نوحه سرايي مجدد نداريم.مي رويم سراصل موضوع.دروبلاگ دنياي يك ايراني،يك موتورجستجو معرفي شده به نام
اين موتور،چيزقابل اعتمادي هست.به امتحانش مي ارزد.امكانات جالبي دارد.نحوه بازيابي مطالبش هم جالب است. http://vivisimo.com

/ 0 نظر / 64 بازدید