معرفی مختصر شبکه کتابشناختیRLIN

- درسال 1978 آغازبه كاركرد.
- قبلا مخصوص كاربران دانشگاهي و كتابخانه هاي تحقيقاتي كاليفرنيا بود و به صورت يك باشگاه كوچك، فعاليت ميكرد.
خدمات آن شامل: ركوردهاي مارك و ركوردهاي مستند، تحويل مدرك، پايگاههاي اطلاعاتي خاص، ارائه فهرست مشترك كتابهاي كمياب چيني،ESTC(English Sort Totle Catalog) و …
-اين سازمان، ركوردهاي خودرا از كتابخانه كنگره، كتابخانه ملي بريتانيا، كتابخان ملي كانادا و كتابخانه هاي عضو به دست مي آورد.
-كاربران ميتوانند درركوردهاي مورد نظرخود، تغيير ايجاد كنند.ساختارآن چندكاربره است.

-در صنعت كتاب‏هاى الكترونيك يك بحث بزرگ فزاينده وجود دارد و آن بحث اين است كه به ‏چه چيزى مى‏توان كتاب الكترونيك گفت. كتاب‏هاى الكترونيك چه نوع كتاب‏هايى هستند؟ چه محاسنى دارند؟ انواع آنها از چه قرار است؟ آيا جاى كتاب‏هاى كاغذى را خواهند گرفت؟ اصلاً چطور بايد آنها را خواند؟ و... در مقاله يونس شكرخواه كه در كتاب هفته تحت عنوان كتاب الكترونيك را در كدام قفسه بايد گذاشت؟ چاپ شده ‏كوشيده شده براى اين پرسش‏ها پاسخ داده شود.

-بازهم يك سايت مربوط به استخدام كتابداران.دراينجا يك بانك اطلاعاتي ازموارد استخدامي كتابداران و متخصصان اطلاعاتي را خواهيد يافت.


db-ImagesImageLarge403.gif


تصويری را که مشاهده ميکنيد مربوط است به گزارش مرکزپژوهشهای ارتباطات ازنشست تونس. باتشکرازآقای شکرخواه گزارش را دراين قسمت مطالعه کنيد.
- وبلاگ وب نامرئی هم مجهز به تصويرشد که قبلا خيلی خشک و خالی و بی روح بود.تصويری که دراين لينک ملاحظه خواهيد کرد دانشگاه محل تحصيل آقای منصوريان ميباشد.

/ 0 نظر / 67 بازدید