شبكه اطلاع رساني كتاب ايران

دراين سايت،اطلاعات و اخبار حوزه نشر ايران ارائه مي شود.اين سايت،امكان خريد كتابهاي داخلي و خارجي را به وسيله بن الكترونيكي،كاغذي و كارت كتاب ايران، براي شما فراهم كرده است.ارسال كتابها،رايگان است و هزينه اي دربرندارد.شما مي توانيد ازاطلاعات نشر و كتابها به صورت روزانه باخبرشويد.مي توانيد دربانك كتابهاي داخلي و خارجي جستجو كنيد و كتابهاي مورد نظرخودرا بيابيد. همراه معرفي كتابها،چكيده اي ازآنها هم ارائه مي شود.
براي آگاهي بيشتر مي توانيد به خود سايت مراجعه كنيد:http://www.iranbin.com
IranBIN مخفف Iran Book Infotmation Network مي باشد.

دراين سايت،اطلاعات و اخبار حوزه نشر ايران ارائه مي شود.اين سايت،امكان خريد كتابهاي داخلي و خارجي را به وسيله بن الكترونيكي،كاغذي و كارت كتاب ايران، براي شما فراهم كرده است.ارسال كتابها،رايگان است و هزينه اي دربرندارد.شما مي توانيد ازاطلاعات نشر و كتابها به صورت روزانه باخبرشويد.مي توانيد دربانك كتابهاي داخلي و خارجي جستجو كنيد و كتابهاي مورد نظرخودرا بيابيد. همراه معرفي كتابها،چكيده اي ازآنها هم ارائه مي شود.
براي آگاهي بيشتر مي توانيد به خود سايت مراجعه كنيد:http://www.iranbin.com
IranBIN مخفف Iran Book Infotmation Network مي باشد.

/ 0 نظر / 83 بازدید