باطل دراين خيال که اکسيرمی کنند

طرح کتابخانه سيار با همکاری نهضت سوادآموزی و صندوق يونيسف با هدف افزايش آگاهی های عمومی و ايجاد انگيزه به مطالعه و کتابخوانی درروستاهای اطراف شيرازاجرا می شود.عناوين و موضوعات آموزشی اين کتابخانه ها: دينی-اجتماعی-قصه-بهداشت و زمينه های کاربردی است.ازديگررسانه ها همچون: کاست-نشريه-فيلم و ... هم دراين راه استفاده می شود.

نکته:

درموثربودن نقش کتابخانه های سياردرسوادآموزی ترديدی نداريم.اما چقدردراين راه ازکتابداران استفاده می شود؟متولی کتابخانه های سياردرايران کيست؟نهصت سوادآموزی يا جهاد يا... آيا دراين ازروستاييان نيازسنجی شده يا ببخشيد کتابها فله ای پخش می شود.ما خيلی تمايل داريم درمورد کتابخانه های سيار و علت مسکوت بودن و بايکوت شدن آنها اطلاعات کسب کنيم.اگر شما دراين زمينه اطلاعاتی داريد ما را هم بی نصيب نگذاريد.

/ 0 نظر / 63 بازدید