مزرعه خانوادگی

بوستان نارنج، مزرعه خانواده

در بوستان نارنج که در نزدیکی منزل ماست، یک مزرعه حدود دویست سیصد متری وجود دارد که به مزرعه خانواده شهره است. اوائل این مزرعه یک زمین بایر و خشکی بود که محل بازی بچه گربه ها، گردش پرندگان و انباشته شدن زباله های شب نشینان بوستان بود. لیکن از ماهها قبل ستاد گیاه شناسی در بوستان راه اندازی شد و خیلی نرم شروع به کار کرد. اول از طریق کلاسهای آموزشی مزرعه داری- کاشت سبزیجات و مراقب از آنها و نظایر آن اقدام کرد و شروع به جذب مشتری نمود. اوایل مردم چندان رغبتی برای کار در این مزرعه نداشتند اما کم کم به سوی آن جذب شدند. چطور؟

وقتی دیدند که این مزرعه خشک چگونه هر روز سرسبزتر و زیباتر می شود. هم به بوستان طراوت می دهد. هم سر خودشان گرم می شود. هم می توانند از سبزیجاتی که خودشان کاشته اند استفاده کنند. این بود که می دیدیم هر روز به کرتهای مزرعه افزوده می شود و افراد بیشتری با شوق و ذوق مشغول کار در مزرعه کوچک خانواده هستند. علفهای هرز را ریشه کن می کنند. آبیاری می کنند. و خلاصه به مزرعه کوچک خود میرسند. اکنون بعد از گذشت چهارماه به قدری این مزرعه زیبا شده و انواع سبزیجات و گلها و درختان در آن هست که حتی باغبانهای بوستان نیز انگشت حیرت بر دهان دارند. با خود فکر کردم که ببین یک پایگاه کوچک گیاه شناسی در یک بوستان توانست این همه خانواده را از کوچه ها و خیابان های اطراف جمع کند و به این مزرعه بکشاند ولی برخی از ما کتابداران هنوز نتوانسته ایم حداقل هفتاد مخاطب ثابت برای همایشهای انجمن حرفه ای خودمان باشیم. هنوز برخی از ما نتوانسته ایم فقط صدتا مشتری ثابت برای کتابخانه خود داشته باشیم. حال جلب مخاطب پیش کشمان، آنها را فراری ندهیم! هر وقت توانستیم کاری کنیم که کتابخانه مان مثل آن مزرعه خانوادگی، سرسبز و پرمشتری شود، بچه ها را از خاک و خل کوچه ها به کتابخانه ها بکشانیم، سالمند و جوان را جذب محیط آزاد کتابخانه مان کنیم، آنگاه...توانسته ایم بگوییم در تعالی فرهنگی جامعه نقش داشتیم. مثل آن مزرعه با طراوت...

بی ربط

اگر تا امروز لحظه ای به نادان بودن قمری شک داشتم این شک به یقین تبدیل شد! چون این پرنده هرگز از روی سیمی که روی آن ایستاده عبور یک کتابدار را نمی بیند و عقده های نهفته در دلش را روی سرش می ریزد! مشکل این است که دیگر نمیشود حیوانات را آگاه کرد!

/ 0 نظر / 109 بازدید