بازهم کمی ازکتابخانه های تخصصی

قرارشد که کمی ازمشکلات اين کتابخانه ها يعنی کتابخانه های تخصصی صحبت کنيم.

اين کتابخانه ها معمولا دارای مکانهای غيرمعمول هستند.يعنی معمولا درسازمانها به کتابخانه ها اولويت بعدی را ميدهند و هرمکانی که اضافی بود دراختيارکتابخانه قرارميگيرد.معمولا جای اينگونه کتابخانه ها مناسب نيست.مکان اين کتابخانه ها دورازچشم يا به قول معروف پرت است.

اين کتابخانه ها ناگزيرند که مفيد بودن خودرا ثابت کنند.آنها بايد مرتبا نشان دهند که ميتوانند کارهای مفيدی انجام دهند.بايد کاری کنند که دستگاههای دولتی به آنها احساس نيازکنند و سازمانها نيازبه کتابخانه را درک کنند.برای همين فشارکاری برکتابدار اين کتابخانه ها بسيارزياد است.اين کتابخانه ها بايد نشان دهند که ارزش پايداربودن درکتابخانه را دارند.

اين کتابخانه ها معمولا دارای مديريت  غيرکتابدارهستند.مديران ازسوی مقامات بالاترتعيين ميشوند.اگرکتابخانه اختصاصی کوچک باشد کارمند بازنشسته يا اخراجی را آنجا ميبرند و اگر کتابخانه بزرگ باشد و نيز اهميت داشته باشد مديرانی غيرکتابداررا به رياست آنجا منصوب ميکنند که برای ارتقا يافتن مديريت آنها اهميت دارد.درواقع اين کارسبب شده که کتابخانه های اختصاصی سکوی پرتابی برای مديران به مدارج بالاترباشد.البته برخی کتابخانه ها وضعيتی دارند که هرگزدرآنها ارتقا صورت نميگيرد.

اين مشکلاتی است که کتابخانه های تخصصی با آن مواجه هستند.البته همه آنها نيست.اگر شما کتابداريک کتابخانه تخصصی هستيد بهتر شرايط را درک ميکنيد و ميتوانيد ازمشکلات خود برايمان بگوييد.ازفعاليتهايی که دراين کتابخانه ها انجام ميدهيد.اگر هم که ايده های تازه درباره کتابخانه های اختصاصی داريد بازهم ميتوانيد ما را آگاه کنيد.

 به زودی  معرفی برخی کتابخانه های تخصصی داخلی را به منظورآشنايی بيشتر با آنها را خواهيم داشت.

/ 0 نظر / 61 بازدید