دور از دیار کریمان

برای هفته نمایشگاه، با همکاری صمیمانه آقای دکتر رضایی زاده از گروه علوم تربیتی، بیش از 60 عنوان کتاب از انبار اداره ارشاد در سعادت آباد تحویل گرفتیم. همه کتابها را به اتاقم بردم. بخش اعظمی از کتابها را به کتابخانه دانشکده بردیم. احساس میکردم به خصوص در حوزه رمان و داستان کمبود داریم که کمی از طریق این کتابها جبران شد. برخی کتابها را هم به همکاران دادیم. آنهم یک بوک پارتی کوچک! واقعا چقدر خوب می شد یک چنین پارتی یا جشن کتاب داشتیم و همه به هم کتاب میدادند یا با ولع بین کتابها می چرخیدند! قرار بود امشب برای کرمان پرواز داشته باشم. عنوان سخنرانی درباره واقعیت افزوده بود. طلسم نرفتن به همایشها شروع شد! علی رغم اینکه دوستان برای تدارک همایش و اسکان زحمتهای زیادی که کشیده بودند ولی متاسفانه نشد که برویم. به هرحال، مشکلات کاری و فشار آخر ترم زیاد است و گاهی جلسات غیر منتظره رخ می دهد. امیدوارم پوزشم را بپذیرند که نمیتوانم بروم.

/ 0 نظر / 115 بازدید