جنجال برسر فيلترگذاري اينترنت دركتابخانه ها و مراكز فرهنگي آمريكا

exportImage.asp?s=cano&i=10849650&w=220&h=168
دادگاه عالي آمريكا ازلايحه منع كاربران اينترنت ازدسترسي به سايتهاي غيراخلاقي دركتابخانه هاي دولتي اين كشور حمايت كرده است.((قانون حمايت ازكودكان دربرابر اينترنت)) كتابخانه هاي دولتي آمريكا را ملزم به فيلترگذاري به منظور مسدود سازي سايتهاي غيراخلاقي كرده است. اين درحالي است كه اينترنتهاي دولتي دركتابخانه تنها راه دسترسي 10درصد از143ميليون نفرجمعيت آمريكايي است كه نيازمندند به طور منظم ازشبكه جهاني استفاده كنند.بنابرحكم دادگاه عالي آمريكا،اين قانون مصوب،منافاتي با اصل((آزادي بيان)) ندارد.با اين همه، موج مخالفت بسياري ازكاربران اينترنتي، اتحاديه كتابخانه هاي آمريكا و مجموعه اي ازوب سايتهاي فعال را برانگيخت. مخالفين دراعتراض به حكم دادگاه مدعي شدند ناكارآمد بودن سياست فيلترگذاري درآن است كه همچون تيغي دولبه نه تنها مانع ازدسترسي به سايتهاي بدآموز خواهدشد، بلكه ازسويي دسترسي به بسياري ازسايتهاي مفيد هنري و پزشكي آوانگارد را نيز ناممكن خواهد ساخت.
اين امر،سطح آگاهي كاربران را نابرابر خواهد كرد.عده اي كه تنها ازطريق كتابخانه و اماكن دولتي به اينترنت دسترسي دارند، نسبت به آن دسته كه اغلب ازاقشار مرفه جامعه هستند و امكان آن را دارند كه درمنازل خود و بدون مانع ازاين وسيله ارتباط جمعي استفاده درمرتبه فروتري قرارخواهند گرفت.به گفته مسؤولان كتابخانه ها، مسدود سازي سايتها، آنهارا ازكارهاي مهمتري چون آموزش روشهاي جستجو دراينترنت به كودكان و نوآموزان و آموزش OnLine اينترنت بازخواهد شد.
براي بيشتر كاربران كتابخانه هاي محلات فقير نشين، كتابخانه تنها مكان استفاده ازاينترنت است. يك مسوول كتابخانه براي اتمام حجت دراين باره مي گويد: قانون فيلتر گذاري يعني مجازات مردمي كه به خاطر فقرشان ازاينترنت شخصي محرومند!
منبع: روزنامه ايران-16تيرماه1382

/ 0 نظر / 75 بازدید