ازدست كه ناليم ازماست كه برماستدرحال جستجو درسايت بي بي سي بوديم كه يك پژوهش علمي نظرمان را جلب كرد. اين خبر را ،چون زورمان مي رسد،به برخي كتابدارنماها تعميم داديم كه ديديم درست ازآب درآمد.حالا توجه شما را به اين خبر جلب مي كنيم.
يك پژوهش نشان مي دهد كتابداراني كه با نق زدن و ناله كردن درمحل كار و خارج ازآن، سبب ناراحتي و افسردگي و مايوسي همكاران خود و ديگران مي شوند به يك نوع بيماري رواني مبتلا هستند.به گفته پژوهشگران آلماني اين افراد به يك بيماري تازه به نام (( ناراحتي و عصبانيت پس ازضربه روحي)) هستند. كساني كه مرتبا درباره كار، رشته، يا درباره رييس خود نق مي زنند، شايعه پخش مي كنند، اظهار بي علاقگي مي كنند و درعين حال كمتر ازهمه هم كار مي كنند، ازقربانيان اين اختلال رواني هستند. البته اين امر راه چاره اي هم دارد. نگاهي دوباره به رشته و كار، يافتن جنبه هاي مثبت كار، فعاليت هاي اجتماعي، به كار گرفتن قوه ابتكار و خلاقيت و نظايري ازاين قبيل براي چيره شدن براين بيماري خطرناك مؤثر است. پژوهشگران مي گويند اين افراد مي توانند گاهي لبخند بزنند، البته همزمان به فكر انتقام جويي هم هستند. مثلا خرد كردن يك كتاب سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره روي سر مراجعه كننده! البته پژوهش نشان مي دهد كتابداراني كه ميان زندگي كاري و خصوصي خود توازن برقرار نمي كنند، بيشتر گرفتار اين وضع مي شوند.
ديديد؟ اين هم نظريات دانشمندان! آن وقت باز بگوئيد فلاني ها بد كتابدارها را مي خواهند!


/ 0 نظر / 79 بازدید