سوال بزرگ

مدتها است که اين سوال ذهن کليه کتابداران فردا را به خود مشغول کرده است که چرا همايش بزرگ ايفلا درکشور ما برگزار نمی شود؟ آيا کسی هست که جوابی برای اين سوال داشته باشد؟ يعنی کتابداری و اطلاع رسانی ايران-آنقدرمعتبر نيست که اين همايش درکشورما برگزارنمی شود؟

/ 0 نظر / 96 بازدید