فرق کتابداری و اطلاع رسانی چيست؟

اين سوالی است که سالهاست با آن درچالش هستيم و هنوز نتوانسته ايم به نتيجه مطلوب خود دراين بحث برسيم.آنچه که می خوانيد بخشی ازمقاله دکتر کوکبی است که اخيرا درفصلنامه کتاب به چاپ رسيده است. نظرشما درباره اين پرسش چيست؟

علم کتابداری بخشی ازعلم گسترده تر اطلاعات است که اين علم را درحوزه ای به نام کتابخانه -محدود می کند.اگرقرار است که رابطه ای بين اين دو بيان شود عبارات((کتابداری و علم ارتباطات)) -((علم کتابداری و اطلاعات)) يا ((علم کتابخانه و اطلاعات)) پيشنهاد می شود.

واژه اطلاع رسانی درايران معادل Informatiom science می باشد.اين معادل خوبی برای عبارت انگليسی نيست.بايد به جای آن ازمعادل ((علم اطلاعات)) سود برد.اطلاع رسانی-علمی است که دربطن حرفه کتابداری قرار دارد.همه آنچه که درکتابداری انجام می شود برای اطلاع رسانی است.

دقيقا نمی توان گفت که ازچه مرحله ای يک کتابدار به اطلاع رسان تبديل می شود.عبارتی چون((  مرکز اطلاع رسانی))- برای کتابخانه بار معنايی افزون برکتابخانه ندارد و دليلی ندارد که ازهردو حالت استفاده کرد.کتابداری-درهيچ حالتی بيانگر کتابداری امروزی نيست.اکنون درغرب برای واژه کتابدار عبارتCybrarian را به کارمی برند.بهتر است که معادلی برای اين واژه نوين و واژه کتابداری بسيار سنتی تعيين شود...

نکته: آيا همه مشکل کتابداران ديروز و فردا سر نام رشته است؟ يا قضيه چيز ديگری است. اگر می بينيم که غربی ها نام رشته را عوض می کنند-نبايد آشفته شويم. بايد ببينيم که آنها درحوزه کتابداری چه کارها کرده اند تا به اين مرحله رسيده اند. ولی ما طوری ضعيف عمل کرده ايم که بسياری از کتابداران امروز و ديروز- حاضرند زير دست مديران غير متخصص  و با حقوق نازل کارکنند. اين مسائل است که ارزش و قداست کتابداری را زيرسوال می برد. بايد فکر کرد و برنامه ريزی. نمی شود که هرلحظه به رنگی درآمد و هردم ندايی سرداد. بايد قبول کنيم که ازپايه-ضعيف عمل کرده ايم و بی تابی می کنيم که به کاخ آرزوهای آرمانی مان برسيم. بهتر است ازتجربيات گذشته درس گرفت و به افقهای روشن آينده نگريست.

 

/ 0 نظر / 149 بازدید