نگاهکی به...

هنگام عبور از غرفه کودکان، صدایی جلب نظر کرد...

- باباجان! اون کتابها به دردت نمیخورن! شاهنامه و فردوسی چیه؟! یک چیزی بگیریم که توش نانسی مانسی باشه!

تفسیر: بدون شرح!

/ 0 نظر / 67 بازدید