استانداردهاي خدمات مرجع(آخرين قسمت)

استانداردهفتم: درمجموعه گستري مشاركت كنيد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

·         با سفارش دادن مقولاتي كه به صورت الكترونيكي و چاپي براي بخش مرجع بايد خريداري شوند، درمجموعه گستري كتابخانه مشاركت نماييد.

 

·         با سفارش دادن موادي كه بايد وجين شوند دروجين مجموعه كمك كنيد.

 

استاندارد هشتم:سياستهاي كتابخانه و سازمان خودرا درك كنيد و به كارببنديد.

 

·         با روندهاي ضروري كتابخانه، آِشنا باشيد.

 

·         به مراجعاني كه با برنامه كتابخانه آشنا نيستند، نحوه عضويت و دسترسي به مواد را توضيح دهيد.

 

·         درخط مشي كتابخانه، مواردي همچون خوردن،آشاميدن،سروصدا و استفاده ازتلفن همراه را نيز ذكركنيد.

 

·         همچنين دراستفاده ازاينترنت، سياست مخصوص خودرا ارائه كنيد.

/ 0 نظر / 58 بازدید