ترسیم نقشه نانونکنولژی

بالاخره نوبت به  احسان محمدی عزیز رسید. این هفته روز دوشنبه ساعت 9 مورخ 11 شهریور1387 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان : ترسیم نقشه علمی نانو تکنولوژی در ایران در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ساختمان یک، طبقه چهارم ضلع جنوبی، سالن سمینار ، دفاع خواهد کرد.باید جلسه دیدنی و شنیدنی باشد. پیشنهاد میشود در این جلسه شرکت کنید. برای احسان آرزوی موفقیت داریم در تمامی مراحل زندگی.

/ 0 نظر / 59 بازدید