ما بدينجا نه پي حشمت و جاه آمده ايم

اين مطلب ربطي به كتابداري و اطلاع رساني ندارد.البته بي ربط هم نيست. فقط يك اطلاع رساني دقيق مي باشد! طي يك مراسمي ازاعضاي فعال انجمنهاي علمي دانشجويي دردانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز تقدير شد. اين مراسم تقريبا ازساعت 15 روزيكشنبه 28ارديبهشت آغازشد و درساعت 17 همانروز هم تمام شد! به دليل نفوذ بچه كتابدارها و كتابداران فردا درهمه جا، مجري برنامه هم ازبخش پرافتخار علوم كتابداري واطلاع رساني خودمان بود. يعني آقاي رضا بصيريان. دراين برنامه آقايان افسر،دكتر ثواقب و دكتر نمازي كه به ترتيب مربوط به امورانجمنهاي علمي-اگراشتباه نكرده باشيم- و دومي رئيس دانشكده هستند،محض اطلاع، به سخنراني پرداختند كه ازسوي برخي دانشجويان بسيار مورد استقبال قرار گرفتند. اين را ازمي توانستيد ازروي ترك تالار و فكر كردن باصداي بسيار بلند آنها درك كنيد! به هرحال مخلص كلام مي خواهيم بگوييم دريك جلسه كه دبير انجمن ما كلاس داشته و هريك ازما ناپديد شده بوديم، تصميماتي پشت ميزهاي چوبي گرفته شد كه ما بي خبر مانديم و سرمان كلاه رفت.يعني برخي بخشها تا 10 نفر را معرفي كرده بودند ولي بخش مافقط 6نفر! خوب بماند! آقاي حميدي به عنوان دبير انجمن ما،خانمها جوكار،حراف،صابري و مياندهي هم به عنوان اعضاي فعال انجمن كه هريك در فعاليتهاي مختلف شايستگي خودرا نشان داده بودند، ازبخش ما معرفي شدند. اگر مي خواهيد بدانيد چي گرفتند يك كلاسور شفاف، يك خودكار و خودنويس نفيس، يك لوح تقدير كه البته مال دبراي(دبيران) انجمنها ازجنس خاتم بود. آخربرنامه هم مراسم فالوده خوران بود! درضمن ازكساني كه به عنوان گروه موسيقي مي خواهند دراين برنامه ها شركت كنند، تقاضا مي كنيم كه خواننده را كسي بياورند كه جماعت صداي قهقه كوچكشان به گوش نرسد! بازهم درضمن سرمان كلاه رفت! بنهاي كتاب كه قرار بود بدهند تا باآن كتاب حقوق بخريم وسط راه به خودكار و خودنويس تبديل شد!
جادارد ازآقاي شاپورمحمدي كه نقش عمده اي را درصرف فالوده داشتند تشكر كنيم. به هرحال چون كار ما اطلاع رساني است،هرچيزي مربوط به رشته مان باشد را گزارش مي دهيم خدمتتان تاگوشي دستتان بيايد. فكر مي كنيم به قدري شفاف جريان را بيان كرديم كه فقط رنگ پرده هاي تالار علامه جعفري را كه قرمز بود و با كنترل ازراه دور هدايت مي شد،ازقلم انداختيم. اين هم يك تنوع است كه به ما نگويند چرا همواره به انتقاد مشغوليد و چرا دمب گربه خانگي شما كمي طولاني ترازحد استاندارد است و چراهايي ازقبيل!!

/ 0 نظر / 82 بازدید