اخبار انجمن

تا بخواهد اين سايت يا وبلاگ انجمن راه اندازي شود درخدمتان خواهيم بود با خبرهاي تازه و مطالب تازه و خواندني. شنبه 6ارديبهشت. به همين راحتي يكماه ازبهار گذشت. بحث جلسه امروز انجمن بيشتر به نمايشگاه كتاب تهران و موانعي كه برسرراهمان ريخته اند-البته با كمك استكبارجهاني!- مربوط مي شد. آقايان داراي يك مرغ خانگي هستند كه تنها يك فقره پا دارد! اظهار داشته اند كه به بخش كتابداري و اطلاع رساني يك اتوبوس نمي دهند.تازه خواهران و برادران هم بايد جداگانه به اين سفر گام بنهند. حال درراه يا درشهر درندشتي چون تهران چه اتفاقي براي هريك روي دهد به كسي چه! اصلا دراين جور مواقع آقايان كاتوليك تر از پاپ مي شوند ولي هنگام پذيرش اشتباه يا خطا يا هرچيزي كه نامش را بگذاريد سوراخ موش به طور تمام رهن و به طور ناگهاني زياد مي شود! حالا به قول دبير محترم انجممان آقايان به درك ! اگر اتفاقي براي خانمها مشكلي روي دهد كي جوابگوست! معلوم است كه هيچكس! به هرحال قرار شد كه ازراه ديپلماسي اهرم فشار مانندي حرفمان در جلسه اي كه قرار است امروز برگزار شود به كرسي بنشانيم. بچه ها هم تمايل و اصرار وحشتناكي به آمدن به نمايشگاه دارند و اگر نيايند كار ازاين كه هست زارتر خواهدگشت. فقط نمي دانيم اين وسط كدام شير پگاه خورده اي شايعه پراكني كرده و چيزهاي بدبدي گفته! اگر گيرش بياوريم حتما ارشادش خواهيم كرد!!
به هرحال درادامه برنامه هاي انجمن قرار شد كه فراخواني براي برپايي سخنراني درزمينه كتاب- كتابخواني -اطلاع رساني انجام شود تا بعدا نگويند كه نگفتيد و همه اش مال خودتان است!
همانطور كه ديديد ما به فناوري انتقال عكس به وبلاگ دسترسي يافته ايم و ازاين بابت خوش به حالمان شده. گمان مي كنم كمي سبك و تنك گشته ايم نه؟!

/ 0 نظر / 70 بازدید