داوري مقالات درنشريات و معرفی کتاب

داوري جرياني است كه درآن عده اي به نقد و بررسي اثرارسالي يا نوشته يك فرد ميپردازند.درمورد نشريات و مقالات ارسالي براي آنها، عده اي خبرگان و متخصصان درزمينه هاي تخصصي وجود دارند كه مقالات مرتبط با تخصص خودرا قبل ازاينكه به چاپ برسند، مورد داوري و بررسي قرارميدهند. داوري مقالات و سپس چاپ آنها به مقاله و نيز مجله اعتباري خاص ميبخشد. البته هرنشريه اي خط مشي مخصوص خودرا براي داوري نشريات دارد. برخي نشريات، مقالات ارسالي را قبل ازچاپ شدن به سه متخصص حرفه اي شناخته شده ارائه ميدهند. اگر دونفر ازاين سه نفر، با مقاله موافق باشند و آنرا تاييد كنند، مديرنشريه تصميم به چاپ مقاله ميگيرد.يك مقاله درداوري ممكن است كه با سه موقعيت مواجه شود: 1-مردود-2- پذيرفته-3- پذيرفته مشروط كه بر انجام اصلاحات و تغييرات مدنظرداوران درمقاله مبتني ميباشد.
با تشکر ازآقای حسن زاده

معرفی کتاب
curriculum.jpg

طراحي برنامه درسي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
نوشته ليلا مرتضايی
ازانتشارات مرکزاطلاعات و مدارک علمی ايران
اين كتاب راهنمايي است براي برنامه ريزي درسي دوره كارشناسي علوم كتابداري و اطلاع‌رساني (با گرايش اطلاع‌رساني) در موسسات آموزش عالي و هم چنين رهنمودي در تدريس مباحث اين رشته. رئوس مطالب اين كتاب عبارتند از: مقدمه ( گوياي روش كار و اساتيدي كه دراين امر مشاركت داشته‌اند)‏؛ هدف هاي كلي برنامه؛ هدف‌هاي رفتاري؛ مدت دوره؛ شرايط ورود؛ برنامه درسي (شامل پيش‌نيازهاي دوره؛ دروس پايه؛ دروس اصلي؛ دروس انتخابي؛ دروس تكميلي)؛ ارزيابي دانشجو؛ مدرسان و روش تدريس؛ كتابخانه؛ آزمايشگاه و كارگاه آموزشي؛ و ارزيابي دوره.

براي هردرس علاوه بر شرح درس، هدف‌هاي درس، سرفصل‌ها، منابع درسي، نمونه‌هايي از تكاليف درسي نيز بيان شده است. در پايان كتاب، استانداردهاي اعتباردهي انجمن كتابداران آمريكا به عنوان پيوست 1 و معيارهاي اعتبارسنجي موسسه متخصصان اطلاع‌رساني انگليس به عنوان پيوست 2 آورده شده است.
میتوانید کتاب را ازاینجا سفارش دهید.

/ 0 نظر / 62 بازدید