معرفي مختصرشبكه كتابشناختي Kinetica

-قبلا تحت عنوان ABN كه مخفف Australian Bibliographic Network ميباشد، فعاليت خودرا ازسال 1981 آغازكرد.
-قبلا داراي شش عضوبود و اكنون حدود 1500 عضو دارد.
-همواره به عنوان يك شبكه چندكاربره فعاليت كرده است.
-برنرم افزارWLN مبتني ميباشد.
-ازسال 1999 نام آن به Kinetica تغيير يافت.
خدمات آن شامل: - ركوردهاي مارك، فهرست نويسي سفارشي، خدمات مرجع، جستجوهاي كاربرپسند، فهرست مشترك، جستجو ويژه اعضا ميباشد.
- اين شبكه، ازركوردهاي WLN به عنوان منبع استفاده ميكند، البته ركوردهاي كتابخانه كنگره هم مورد استفاده قرارميگيرند.اين شبكه، حدود 15ميليون ركورد را درخود جاي ميدهد.
- كاربران ميتوانند ركوردها را داونلود كنند و مورد استفاده قراردهند.البته امكان ايجاد تغييرات روي آنها وجود ندارد. درصورت يافته نشدن ركوردهاي لازم، كارفهرست نويسي بنيادي صورت ميگيرد.

نکته داغ: تاوقتی که گروه خبری کتابداری و اطلاع رسانی برقراربود اطلاعات و اخبار متنوعی داشتیم ولی متاسفانه یک منبع مهم خبری ازدست رفت. به هرحال اين هم ازتبعات رقابت منفی ميان کتابداران است و سبب ميشود که ازحال و احوال سايرکتابداران و کتابخانه ها بی خبرباشيم.

/ 0 نظر / 59 بازدید