اطلاعات آگاهي بخش

information.gif

ما دريك محيط اطلاعاتي،هرلحظه درمعرض بمبارانهاي اطلاعاتي قرار داريم.همواره با شكلهاي متنوع اطلاعات،به صورت تصوير،حروف چاپي و مواد شنيداري مواجه هستيم.علي رغم تمام اين پيامها، ما فقط برخي ازآنها را جذب مي كنيم و ازاين برخي ها هم فقط آنهايي را برمي گزينيم كه به آنها نيازداريم.ما به هراطلاعاتي نيازنداريم.اطلاعاتي را مي خواهيم كه حاوي آگاهي هستند و ذهن ما آنها را جذب مي كند.پس ما درروبرو شدن با انواع اطلاعات، دست به گزينش مي زنيم. اينجاست كه بحث نياز اطلاعاتي شفاف مي شود.مخاطبين فقط ازاطلاعاتي سود مي برند كه برايشان آگاهي داشته باشد و به آن نيازمند باشند.
(بخشي ازمباحث مطرح شده دركلاس تكنولژي اطلاعاتي)

/ 0 نظر / 64 بازدید