کتايدارانه ها

کارگاه آشنايی با پايگاههای اطلاعاتی

کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز در روزهای ۶ و ۷ تيرماه يکدوره کارگاه آشنايی با پايگاههای اطلاعاتی برای اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيلات تکميلی برگزار خواهد کرد. روز ششم تيرماه ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلی و روز هفتم ويژه اساتيد می باشد. به دانشجويان شرکت کننده در اين کارگاه گواهی شرکت در کارگاه ارائه می شود و اعضای هيئت علمی نيز امتياز پژوهشی دريافت خواهند کرد. اين کارگاه از ساعت ۸ تا ۱۴ و در بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

/ 0 نظر / 56 بازدید