جلسه دفاع از رساله کارشناس ارشد

شهمانگونه که قبلا هم به آگاهی شما رسيد امروز جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد توسط آقای محسنی برگزار شد. ايشان درمورد رفتارهای استنادی دانشجويان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای تهران-اهواز-شيراز-مشهد و تربيت مدرس به پژوهش پرداخته بودند. رساله آقای محسنی با درجه عالی و نمره ۱۵/۱۹ (نوزده و پانزده صدم) از سوی هيئت داوران پذيرفته شد.

از يافته های يک تحقيق

بخشی از يافته های تحقيق آقای محسنی  نشان داد که: 

   از مجموع 175 پايان نامه مربوط به پنج دانشگاه بطور كلي يكجا با 6685 استناد استخراج شده از آنها ميانگين تعداد  استناد ها براي هر پايان نامه 2/38 عنوان مي باشد. ميانگين تعداد استنادها براي هر پايان نامه براي هر دانشگاه به طور جدا گانه نيز محاسبه گرديد كه اين رقم به ترتيب  در دانشگاه تربيت مدرس 09/59، در دانشگاه شهيد چمران اهواز 52/40، دردانشگاه فردوسي مشهد 1/39، در دانشگاه تهران9/34 ودر دانشگاه شيراز 84/26 استناد مي باشد كه نشان مي دهد بيشترين ميانگين تعداد استناد ها براي هر پايان نامه متعلق به دانشگاه تربيت مدرس و كمترين آن متعلق به دانشگاه شيراز مي باشد.
 بازهم از نتايج اين تحقيق مطالبی را بيان خواهيم کرد. 
ايران در مکان سی و نهم جهان

شمار توليدات علمي نمايه شده ايران در موسسه اطلاعات علمي(ISI) براي نخستين بار به تعداد پنج هزار و 578 رسيد كه با توجه به نمايه شدن سه هزار و 852 سند در سال گذشته، حدود 45 درصد رشد نشان مي‌دهد. دكتر مير فضل‌الله موسوي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس  خاطرنشان كرد: اين رشد در علوم انساني و هنر بيش از 100 درصد است.  كل توليدات علمي نمايه شده جهان در سال 2004 در حدود 2/1 ميليون سند علمي بود كه در سال 2005 به 5/1 ميليون سند علمي رسيد.   در سال 2004 ايران در رتبه چهل و يكم قرار داشت اما از آغاز امسال توانستيم از كشورهاي اوكراين و آفريقاي جنوبي عبور كرده و در رتبه سي و نهم قرار بگيريم. چنانچه ما در مرزهاي دانش حركت نكنيم و تكنولوژي‌ ما متكي بر نوآوري و ابتكار نباشد بايد صنعت خود را همانند پيكان به موزه بسپاريم زيرا تكنولوژي آن قديمي است و اين سرنوشت تمامي صنايع وارداتي ما است مگر اين كه نوآوري در صنعت وجود داشته باشد و صنعتي مي‌تواند داراي نوآوري باشد كه از توليد علم در مرزهاي دانش منبعث شده باشد و بتواند در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد. ايسنا

 nزبان منابع مورد استناد

 در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي مورد بررسي در رساله آقای محسنی د رمورد زبان مورد استناد اين رساله ها n از كل 6684 استناد گرد آوري شده از پايان نامه هاي پنج دانشگاه مذكور،3807 استناد به منابع فارسي بوده است.از اين تعداد،اين دانشگاهها رتبه هاي ذيل را به خود اختصاص دادهاند:
n1-دانشگاه تهران                      1775 (62/46 درصد) استناد
n2- دانشگاه فردوسي مشهد        605 (89/15 درصد) استناد
n3- دانشگاه تربيت مدرس          499 (10/13 درصد) استناد 
n4- دانشگاه شهيد چمران اهواز   489 (84/12 درصد) استناد
n5- دانشگاه شيراز                   439 (53/11 درصد) استناد
nاين مطلب مبين آن است كه دانشجويان دانشگاه تهران بيشترين استفاده و دانشجويان دانشگاه شيراز كمترين استفاده را از منابع فارسي زبان در نگارش پايان نامه هاي خود داشته اند.
nهمچنين 2878 استناد به منابع لاتين اختصاص دارد كه از اين تعداد،اين دانشگاهها به ترتيب رتبه هاي ذيل را به خود اختصاص داده اند:
nدانشگاه تهران                  986 (23/34 درصد) استناد
n2- دانشگاه تربيت مدرس            801 (84/27 درصد) استناد
n3- دانشگاه شهيد چمران اهواز     524 (21/18 درصد) استناد
n4- دانشگاه فردوسي مشهد         335 (64/11 درصد) استناد
n5- دانشگاه شيراز                     232 (06/8  درصد) استناد
nاين مطلب نشان مي دهد كه دانشجويان دانشگاه تهران بيشترين استفاده و دانشجويان دانشگاه شيراز كمترين استفاده را از منابع لاتين در نگارش پايان نامههاي خود داشته اند. با اين وجود بطور كلي دانشجويان دانشگاههاي شهيد چمران اهواز و تربيت مدرس بيشتر به منابع لاتين استناد كرده اند در حالي كه دانشجويان دانشگاههاي تهران، فردوسي مشهد و شيراز بيشتر به مواد و منابع فارسي استناد كرده اند. nدر مجموع، پنج دانشگاه مورد نظر از بين منابع فارسي بيشترين استفاده را از كتابها با 42/34 درصد استناد و پس از آن از پايان نامه ها با 32/22 درصد استناد داشته اند. nهمچنين پنج دانشگاه در مجموع از بين منابع لاتين بيشترين استفاده را از مجلات با 64/54 درصد استناد و پس از آن از كتابها با 87/22 درصد استناد داشته اند. 
/ 0 نظر / 60 بازدید