برپايی نمايشگاه کتاب درکتابخانه مرکزي

-ازروزدوم آبان تا ششم اين ماه درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز نمايشگاهی ازکتب فارسی و لاتين برگزار ميشود. اين کتابها که توسط کتابخانه مرکزی خريداری شده درمعرض ديد علاقه مندان قرارمی گيرند.

کمی حاشيه:

برای درس مراجع اختصاصی قراربود که يک منبع مرجع را پيدا-معرفی و نقد کنيم. دربدو ورود به بخش مرجع چون می دانستيم بايد هويت خودرا آشکارکنيم کارت شناسايی را روی ميز کتابدارگذاشتيم و نام خودرا درسياهه ای که روی ميزکتابداربود نگاشتيم( به اتفاق يکی ازدوستان). هنگام ورود به قفسه ها و گردش ميان آنها ناگهان کتابدارمرجع سراسيمه دنبال ما دويد و پرسيد: چی ميخواهيد؟! با نگاهی آکنده ازبهت و حيرت علت ورود خودرا به منطقه حفاظت شده(بخش مرجع سابق) توضيح داديم. بعدازانجام کارهنگامی که قصد داشتيم کارت خودرا ازميان انبوه کارتهای ريخته شده روی ميزمسئول امنيتی(کتابدار مرجع سابق) پيدا کنيم يک دانشجوی بی خبرازهمه جا وارد شد و تقاضای کتابی کرد. فرد مسئول گفت ... دفعه قبل هم که کتاب را دادم بهت ببری خيلی کارت ضروری بود. برو ازدانشکده ات بگير...

ديگرضرورتی نمی دانيم درباره رفتار کتابدارکذايی با سايرمراجعان وب فرسايی کنيم. فقط دلمان به حال آن ساعتهايی که دانشجويان عمرشان را سرکلاسی به نام ((مرجع))-((مصاحبه مرجع)) و نظايری ازاين دست هدرمی دهند و با مفاهيمی چون ويژگيهای يک کتابدارمرجع آشنا می شويم می سوزد. گويا ما درکتابخانه های خود دربخشهای مرجع-باعرض معذرت- پای به عصرجاهليت و به قولی کتابداری ژوراسيک نهاده ايم که اين چنين اصول خدمات مرجع را به باد فراموشی نهاده ايم. واقعا که جای حيرت و افسوس دارد...

-شماره جديد فصلنامه کتاب و نيز فصلنامه پيام کتابخانه منتشرشد.فصلنامه جديد با حجم انبوه مطالب منتشرشده و طرح جلدش نيز عوض شده است.علاقه مندان جهت دسترسی به فهرست مندرجات فصلنامه کتاب ميتوانند به سايت مگ ايران مراجعه کنند.

مرگ يک کتابداربزرگ

گويا فرشته مرگ تمام نيروی خودرا برکتابداران متمرکزکرده و بنادارد تا ريشه آنهارا بخشکاند. مرگ اين بارگريبانگيريک کتابداربزرگ ازجامعه غرب نشينان شد.

يکی ازدوستان اخيرا به اطلاع ما رساند که ويليام کتز نويسنده بزرگ درعرصه کتابداری جهان درگذشته است. وی درحيطه خدمات مرجع به جامعه کتابداری جهان خدمات ارزنده و کتابها ومقالات گرانبهايی ارائه کرد.کتز استاد درس علوم اطلاع رسانی دردانشگاه نيويورک درايالت آلبانی بود.اوچهارسال کتابدارکتابخانه کينگ کانتی بود و درانجمن کتابداران امريکا فعاليت ميکرد.وی  ازدانشگاه شيکاگو دکترای خودرا دريافت کرد.کتزسردبير نشريه معتبرReference Librarian بود که به انتشارمطالبی درباره خدمات نوين اطلاع رسانی و مرجع می پرداخت.او سردبير نشريهAcqustions Librarian نيز بود.

کتابهای وی که دردوره های آموزشی مرجع درايران نيز تدريس ميشدند شامل خدمات مرجع-مجلات برای کتابخانه ها و خدمات پيوسته و مرجع و .... بودند. روحش قرين رحمت الهی باد. پس ازدرگذشت دکترمزينانی اين دومين خبرتاسف انگيز مرگ کتابداران بود.

درضمن اين خبررا آقای ر.زوارقی به ما دادند. ازايشان متشکريم.

نامه وارده

نامه ای را که ميخوانيد ازطرف آقای ف.س ازدانشجويان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ميباشد. شايد درددل شما نيز باشد:

از سال گذشته جامعه كارشناسي ارشد كتابداري ايران شاهد پديدهاي است كه ذهن دانشجويان اين رشته
را با سوالاتي مواجه ميكند. دركارت دانشجوئي دانشجويان دوره روزانه نام رشته‹كتابداري›درج شده است اما در كارت دانشجويان دوره شبانه  كه البته نام شبانه قيد نگرديده نام رشته .‹علوم كتابداري واطلاع رسلني› درج شده است اين تفاوت نام نشان از چه دارد؟ وزارت علوم چه هدفي را دنبال ميكند و اگر هدف خاصي جز تمايز بين دانشجويان دوره روزانه وشبانه ندارد چرا نام رشته را وسيله اي براي كار قرار داده است؟
-کتابخانه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران نيز مجهزبه سيستم جستجوی رايانه ای به وسيله برنامه پارس آذرخش تحت ويندوزشد. تصورميرود که کم کم بايد برگه دانها به موزه ها سپرده شوند. اين کتابخانه تنها کتابخانه ای بود که هنوز ازبرگه دان استفاده ميکرد و رايانه ای نبود.

 

/ 0 نظر / 63 بازدید