کمی درباره کتابخانه تخصصی

امروزقصد داريم که کمی به کتابخانه های تخصصی بپردازيم.ازويژگيهای آن ميگوييم و بعدهم ازمشکلات آن درروزهای آينده سخن خواهيم گفت...

کتابخانه های تخصصی پس ازجنگ جهانی دوم به دليل گسترش علم و ورود به عصرانفجاراطلاعات و نيازبه مدارک بيشتر-به وجودآمدند.همگام با گسترش صنايع و سازمانها اين کتابخانه ها رشد کردند.کتابخانه های تخصصی دارای منابع-کاربران-کتابداران و خدمات خاص خودشان هستند.يعنی خاص هرسازمان.حتی دوکتابخانه تخصصی  که به نوعی دارای اهداف موازی هستنددارای خدمات يکسان نيستند.چرا که ازنظرنوع منابع توليد شده درسازمان که بايد درکتابخانه نگهداری شود متفاوتند.

مواد اين کتابخانه ها فقط به کارمتخصصان می آيند.چون منابع اين کتابخانه ها منحصربه فردهستند پس فقط اعضای سازمان  مربوطه به آنها دسترسی دارند.اين کتابخانه ها تحت تاثير سياستهای سازمان مادر و تابع قوانين آن هستند.

چون دراين کتابخانه ها متخصصان دارای مشغله زيادی هستند فشار کاری روی کتابداران زياداست.به دليل حضورفعال کتابخانه ها درپيشبرد اهداف تحقيقاتی سازمان و نيزمشارکت درانجام پروژه ها اين کتابخانه ها سود زيادی را عايد خودمی کنند.

درآينده ازمشکلات اين کتابخانه ها هم خواهيم گفت...

/ 0 نظر / 59 بازدید