به كجا چنين شتابان؟

بزرگترين تاريخ نويس معاصر،درديدار ازنيشابور آمادگي خود را جهت سكونت دائمي دراين شهر و اهداي كتابخانه شخصي اش، به مردم اين شهرستان اعلام كرد.فرمانداري نيشابور، تصريح كرد كه دستگاههاي اجرايي نيشابور آماده اند شرايط اقامت محمدرضا شفيعي كدكني،محقق برجسته، را دراين شهرستان فراهم كنند. دكتر شفيعي كدكني، ، مشهور به م.سرشك درسال 1318درروستاي كدكن، ازبخش جلگه رخ ازولايت هاي 12 گانه نيشابور متولد شد. اين مورخ معاصر، كه داراي تاليفات متعددي است، هم اينك دردانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران مشغول به تدريس است.
منبع: روزنامه ايران-6خرداد.

/ 0 نظر / 80 بازدید