فكر هركس به قدر همت اوست!

هيچ كتابي سانسور نمي شود كيهان 2/9/1357
هجوم به كتابفروشي ها بامداد 26/4/1359
يك كتابفروشي اسلامي را به آتش كشيدند جمهوري اسلامي 9/4/1359
يك كتابفروشي و چند مغازه دراثرانفجار سوختند بامداد 31/4/1358
كليه دكه هاي كتابفروشي در… تخريب و جمع آوري شد كيهان 10/4/1359
يك كتابخانه در… ويران شد
تعداد رستورانها به مراتب بيش ازكتابفروشيهاست
تعداد كتابخانه هاي عمومي كفاف نياز مردم را نمي دهد
بايد فرهنگ كتابخواني را بين مردم گسترش داد!
كتاب بايد به سبد خريد مردم افزوده شود!
درحال حاضر احداث كتابخانه درمنطقه … ضرورتي ندارد!
ورود دانشجويان كارشناسي رشته … ري و … ني به مركز كامپيوتر ممنوع است!
ورود دانشجويان دانشگاههاي … و … به كتابخانه ممنوع است!
امروز ديگر كتابفروشي صرف نمي كند!
به چند كتابدار براي پائيدن كتابهايمان نيازمنديم!
متاسفانه مردم ما گرايش چنداني به كتابخواني ندارند!
يك كتابفروشي درآلمان به آتش كشيده شد
چه كنيم؟ كتاب گران است! خيلي هم گران است!
بي زحمت 10 تا پيتزا، 20تا همبرگر، 6تا نوشابه خانواده، بقيه اش مال خودتان!
بله،كتابدار را مي شناسيم. او سرايدار كتابخانه است!
من يك راه حل براي نشريه دارم. هزينه اش يك كبريت و پيت نفت !
لطفا اول بگوييد چه سايتهايي مي خواهيد برويد تا به شما اجازه اشتراك اينترنت را بدهيم!
كتاب هفته؟ نه نداريم. جدول هفته مي خواهيد؟!
ازدانشجويان كتابداري هم مي خواهيم كه مثل آدم بيايند روي سن و بعد بروند به درك!
اينهمه كتاب خواندي، كجا را گرفتي؟ به كجا رسيدي؟!
من مي گويم كه انجمن بهتر است برود از مش كرامت، يك كيسه كشك بخرد و …!
موتور سيكلت شما چيه؟… !!
يادم باشد موقع انتخاب رشته، كتابداري را نزنم!آخر تجارت توي رشته … است!
گويم سخن فراوان با آنكه بي زبانم
گل،گل،گل…!!!


/ 0 نظر / 87 بازدید