راه اندازي پارك فناوري و تحقيقات درشيرازexportImage.asp?s=cano&i=10790073&w=240&h=256


طرح تكفا جهت توسعه فناوري اطلاعات(I.C.T) با هدف رسيدن به يك جامعه اطلاعاتي و ارتقا به سطح ارتباطات جهاني به مدت 8ماه دركشور انجام خواهدشد .دراين طرح، مراكز شبكه مجازي رشد و تجهيز مدارس به رايانه و تهيه مواد آموزشي براساس محيط رايانه اي و گسترش مراكزفني حرفه اي آموزش رايانه درآموزش و پرورش راه اندازي خواهد شد. استان فارس يك از4استان پيشرو درزمينه توسعه الكترونيك كشور است.
به زودي شبكه دولت درشهر شيراز راه اندازي خواهدشد كه ازطريق آن موافقت نامه ها به صورت ديجيتال مبادله خواهدشد و ديگر نيازي به رفت و آمدهاي اداري نيست. پارك فناوري و تحقيقاتي فارس ازشهريور ماه درشيراز آغاز به كار خواهدكرد.
منبع: خبرجنوب-3شنبه 3تير1382
نكته: فكر نمي كنيد بهتر است كه كتابداران روي اين مساله كمي رزمايش بدهند و خودشان را نشان بدهند؟ شايد اين موقعيت مناسبي باشد.درضمن ، اين تصوير، شاخه هاي طرح تكفااست. اگر تصوير واضح نيست ذره بين بهترين وسيله دراين گونه مواقع است!

/ 0 نظر / 70 بازدید