بازهم درخود تماشا ميرويم

يك سال از ورود كتابداران فردا به دنياي مجازي گذشت.يك سال باهم بوديم و ازانديشه هاي يكديگر استفاده كرديم. اميدواريم كه سال آينده سالي پرازسلامتي و خيرو بركت براي تمام كتابداران، به خصوص كتابداران فردا باشد. درسال آينده، اگرتوفيق داشتيم، بازهم درخدمتان خواهيم بود وبا كمك هم، ولوله اي دركتابداري و اطلاع رساني ايران به پا خواهيم كرد.فراموش نكنيم كه مابايد هميشه ازشعاردوري ميكنيم و به شعورپناه ميبريم.
سال نو مبارك

/ 0 نظر / 65 بازدید