دولت الكترونيكي چيست؟(3)


e-gov.gif

يادتان هست كه چندوقت پيش درباره دولت الكترونيكي مطالبي داشتيم؟ اگر فراموش كرديد به آرشيو مي توانيد مراجعه كنيد و حالا به ادامه ماجراي دولت الكترونيكي توجه بفرمائيد.
كريستين رودريگزدريك بررسي عنوان كرده كه دولت پنج روند را دارد كه بايد پيگيري شوند.
1.قصد ازايجاد دولت الكترونيكي ارائه خدمات است: مردم مي خواهند كه هزينه آب و برق و تلفن و.. را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند.
2.ارزشمندي سرمايه گذاري دردولت الكترونيكي را بايد توجيه كرد:بايد هزينه هاي مالي و سياسي را درنظرگرفت.
3.درايمني آن بايد كوشيد.
4.بايد درحذب ساكنين محلي كوشيد.
5.تعداد سايتهاي دوزبانه دولت الكترونيكي درحال افزايش است.
اما دراينجا مي خواهيم مساله موفقيت و عدم موفقيت دولت الكترونيكي را پيش بكشيم.
عوامل موفقيت دولت الكترونيكي دركشورهاي پيشرفته،فشارهاي بيرون بردولت جهت انجام اصلاحات مثلا ازسوي مردم جامعه-اميال دروني مقامات دولتي-ديدگاه جامع و نقشه اصلي يك دولت الكترونيكي خوبو نيز شناسايي كردن مقصد و ادغام فناوري اطلاعات با اهداف وسيع تر-مديريت مؤثر و برنامه ريزي صحيح و نظارت و كنترل خوب و شراكت درست بين كارگزاران دولتي و بخش خصوصي-استفاده ازانگيزه ها جهت ايجاد تعهد به دولت الكترونيكي-طراحي اثربخشي كه مطابق نيازهاي جامعه كاربرباشد-وجود مهارتها و دانش لازم درزمينه مديريت و فناوري اطلاعات-سياستهاي مناسب مخابراتي.
اما دركشورهاي درحال توسعه يافته،فقدان محركهاي دروني-فقدان ديدگاه بلندمدت،فقدان راهنمايي و عدم وجود پيوند بين اهداف و ابزار-مديريت ضعيف-نبود حمايت ازسوي مقامات ارشد-عدم تخصيص مناسب منابع-تسلط علايق شخصي-طراحي ضعيف و عدم تناسب با نيازهاي جامعه كاربر-فقدان دانش مديريت و فناوري اطلاعات و … سبب شكست پروژه دولت الكترونيكي مي شود.
بحث دولت الكترونيكي بسيار گسترده-جالب-پيچيده است و موضوعات مختلفي ازدل آن برون مي تراود.مطالبي كه درمورد دولت الكترونيكي ازنظرتان گذشت خلاصه اي بود ازگزارشي كه دكترفرج پهلو دراين زمينه تهيه كرده بودند.اگر اطلاعات بيشتري دراين زمينه مي خواهيد به سايت
www.eurosia-ict.org/workshop سري بزنيد كه اطلاعات جامع تري به شما خواهد داد.اميدواريم كه دولت الكترونيكي به همان سرعت كه اينترنت دركشورمان گسترش يافت توسعه يابد و ثبات پيدا كند./ 0 نظر / 65 بازدید