مار و پله...

یاد قدیمها بخیر. بچه که بودیم گاهی وقتها از تفریحات سالممان این بود که ماروپله بازی کنیم و چقدر سر این بازی و وقتی به آن مار بزرگ می رسیدیم-می سوختیم و می رفتیم خانه های قبل تر چقدر حرصی می شدیم و حساب همدیگر را می رسیدیم! هنوز هم بعد از گذشت سالهای سال این بازی تمامی ندارد. تا میرسیم به نزدیکی آخر بازی یکدفعه نیش میخوریم و برمی گردیم عقب. اونقدر عقب که مات و حیران می مانیم که چی شد که اینطور شد؟! و دوباره از اول تاس را بیندازیم و حرکت از نو. رسیدن به مقصد هرگز ساده نیست و طبیعی آن همان است. هر چیزی که آسان به دست آید آسان هم از دست خواهد رفت. لذت رسیدن به یک هدف، تحمل مشکلات و چالشهاست. به قول آقای دکتر رضایی شریف آبادی عزیز، چالش نشانه بهبودی است، چیزی که دردسر ساز چاله است. رسیدن به گامها و مراحل آخر، چون همراه با دلهره از این است که نکند موفق نشوی، مشکل است. در هر صورت به گامهای آخر نزدیک می شویم. گامی لرزان و گامی استوار! باید دید که بالاخره آخر این شاهنامه چه خواهد شد؟

/ 0 نظر / 94 بازدید