سرود کتابدار( بخش اول)

آقای حاجی زين العابدينی سرود کتابدار را که درهمايش تقديرازکتابداران اجراشده ارسال کرده اند.ازايشان ممنونيم. به دليل طولانی بودن شعر درچندقسمت آنرا منعکس ميکنيم.

ای شکوه شعور و دانايی

                 ای طنين خوش هم آوايی

تو سفير حماسه نوری راوی

               قصه های خرم مهر

ملتقای کلام و آيه و آب

               ازتو روشن حريم شهرکتاب

ای سفير شعور و دانايی

              ای شکوفايی ای تماشايی

آورده اند که...

ديشب درخبرها ذکرشد که به زودی کتابخانه های تخصصی مربوط به فلسطين و قدس دردانشگاههای دولتی ايران راه اندازی خواهد شد. با نفس راه اندازی کتابخانه مخالفتی نداريم. اما چرا به صورت علی حده وچرا تخصصی آنهم دردانشگاه دولتی که خود دارای کتابخانه مرکزی يا کتابخانه های دانشکده ای است؟ نميشد که يک مجموعه اختصاصی را درکتابخانه های مرکزی برای اين موضوع درنظربگيرند؟ الله اعلم...

-يکی ازکارهای خوبی که دراين هفته -يعنی هفته کتاب و هفته بعدی آن يعنی هفته پژوهش شده اين است که دانش آموزان مدارس را به دانشگاه می آورند و آنهارا با کتابخانه آشنا ميکنند. هرچند بچه های هفت هشت ساله ازکتابخانه- فقط بالا و پائين پريدن ازپله هايش را دوست دارند! ولی به هرحال نيکو روشی است که ميتواند روی بچه ها تاثير بگذارد و آنها را به کتابخانه علاقه مند کند.

ازعجايب هشت گانه

کتابخانه عمومی گرگان به زودی به موزه تبديل ميشود. اين کتابخانه قبل ازانقلاب موزه سلطنتی بود وبعد ازانقلا به کتابخانه عمومی تبديل شد و حالا دوباره دارد موزه ميشود. البته با اشيای عتيقه هفت هزار ساله...

متن زيربخش اول ازسخنرانی دکترفتاحی درباره طراحی وب سايتهای کتابخانه ای ميباشد:

چرا توجه به اصول و مباني نظري ضرورت دارد؟

  • اتكا به دانش و چارچوبهاي پذيرفته شده موجب استحكام و پرهيز از خطا و لغزش مي شود.
  • توجه به اصول و مباني نظري آنچه را كه سودمند است مي نماياند.
  • با آشنايي و مطالعه مباني نظري مي توان راهها و روشهاي بهتر و كارآمدتري را شناسايي كرد.
  • تعمق در مباني نظري مي تواند موجب افزايش خلاقيت در فرد شود.
 بر اساس بنيانهاي نظري، پيش بيني تحولات آتي امكانپذير مي شود.
توجه به اصول و مباني نظري موجب فراگير شدن دانش در جامعه مي شود.
بر اساس بنيانهاي نظري مي توان معيارهاي ارزيابي عملكردها را تدوين كرد.

 

/ 0 نظر / 73 بازدید