به ما فرصت بده باز ازسرنو…

مطلبي كه ازنظرمي گذرانيد،صرفا براي رفع خستگيتان نيست.گوياي مطالب فراواني است كه بايد به آن دقت شود.درپايان اين مطلب،خواهيد فهميد كه منظورمان چه بود:
يكي ازدروسي كه اراشد مي گذرانند تا با انجام پژوهش به صورت استاندارد آشنا شوند،درس ((روش تحقيق))است.دراين درس،پس ازمعرفي انواع تحقيق،به شيوه هاي تحقيق اشاره شده است.نويسنده اين كتاب،دكترد.هستند كه انتشارات كتابخانه رايانه اي ازايشان است.به هرحال،اين كتاب متعلق است به سالهاي 1369،يعني وقتي كه ما دوران نوجواني اول را مي گذرانديم.الان كه سال1382است،هنوزاين كتاب به ما تدريس مي شود.آنهم به گونه روخواني! پس ازاينكه يك ترم را باخواندن چهارفصل ازاين كتاب تمام كرديم و زمان امتحان رسيد، به ما يك پروپوزال(پيشنهاده) پايان نامه اي داده شد تا ايرادهاي آنرا بگيريم!ازطرفي خوشحال بوديم كه لازم نبود كتاب را ببلعيم و ازطرفي ناراحت كه باشيوه ايرادگرفتن و نقد كردن آشنا نيستيم.اما … چندروزقبل،استاد عزيزمان مارا با شيوه نگارش آشنا كرد.مثلا پس ازكامابايد يك فاصله بدهيد،تركيب و يا غلط است و نظايري ازاين قبيل.اين امرخيلي رويمان تاثيرگذاشت.روزامتحان هم تادلتان بخواهد غلط املايي و كمي هم غلط محتوايي گرفتيم.تازه نيم ساعت هم ازاستاد وقت اضافه گرفتيم كه استاد گفتند شما كه ديگر ((رس)) پروپوزال را كشيديد!بعد ازامتحان كه دورهم جمع شديم،كلي خوشحال بوديم كه شش صفحه غلط گرفتيم و حتما نمره هاي ما عالي مي شود و استادمان كلي كيفورمي شود! چندروزاستاد،برگه اي را به ماداد و گفت: اين ايرادهايي است كه بايد برپروپوزال مي گرفتيد! 27مورد كه هيچكدام نشاني ازغلطهاي املايي و كاما و … نداشت!تازه همان مواردي را هم كه غلط گرفته بوديم توسط استاد به چالش فراخوانده شده بودند! كلي يخ كرديم.شمارا نمي دانيم!

/ 0 نظر / 61 بازدید