سرقت ازكتابخانه مجلس-مشكل محققان ايراني براي چاپ مقاله

خبراول درروزنامه رسالت بوده:
نماينده بيجارازسرفت صدها جلد كتاب خطي و نفيس ازكتابخانه مجلس خبرداد.وي مسوولان كتابخانه مجلس را به سوءمديريت متهم كرده است.دريكي ازاقلام اين سرقت فرهنگي،300 جلد كتاب ازكتابخانه مجلس را به نشاني مجهولي دريك شهرستان فرستاده اند كه آن فرد و نشاني، حضورخارجي ندارد.
نكته:چرا هميشه بايد فكرهاي بدبكنيم؟! شايد به دليل جابجا شدن مكان كتابخانه مجلس، تعدادي ازكتابها گم شده.البته اين موارد دراساس كشي پيش مي آيد!.مگر شما تابحال اسباب كشي نكرديد؟!
خبردوم كه درروزنامه خبرجنوب به چشم ميخورد اين بودكه محققان ايراني با محدوديتهاي تازه اي ازسوي دولت امريكا مواجه شده اند.وزارت خزانه داري امريكا دردستورالعمل تازه اي اعلام كرده كه چاپ مقالات محققان ايراني،كوبايي،سوداني و ليبيايي درنشريات تحقيقي امريكا به منزله نقض قانون تحريم اقتصادي عليه اين كشورهاست.
هرناشري كه بخواهد مقاله يك محقق ايراني را به چاپ برساند بايد ازوزارت خزانه داري امريكا مجوزدريافت دارد.يكي ازناشران امريكايي دراين باره ميگويد: دليلي نمي بينيم كه ازچاپ مقالات محققان اين كشورها خودداري كنيم.ولي درعين حال ازمشورتهاي حقوقي استفاده ميكنيم.
اين دستورالعمل سبب ميشود كه چاپ مقالات محققان ايراني عملا غيرممكن شود./ 0 نظر / 61 بازدید