چهارمين كارگاه آموزشي مطالعه اجتماعي فناوري اطلاعاتي با موضوع دولت الكترونيكي

درروزهاي 22و 23مارس سال2004،بخش نظامهاي اطلاعاتي درمدرسه علوم اقتصادي و سياسي لندن،ميزبان چهارمين كارگاه آموزشي مطالعه اجتماعي فناوري ارتباطات و اطلاعات خواهد بود.كارگاههاي آموزشي موفقيت آميزي درطول سه سال گذشته توسط همين سازمانSSIT برگزارشده است كه درزمينه جامعه شبكه اي،زيرساختهاي آن،جهاني شدن و سازماندهي دانش موضوعات آن بوده است.اين بار،موضوع مورد بحث به دولت الكترونيكي اختصاص دارد.
اين كارگاه،يك فرصت مطلوب جهت ارائه پيشنهادها،طرحها و رهنمودهاي نوين درزمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات و توسعه آن خواهد بود.همچنين نقش نظامهاي اطلاعاتي دردولت الكترونيكي و نظريات استراتژيك دراين زمينه بررسي خواهدشد.اين كارگاه دردوجلسه برگزارخواهد و شش يا هفت سخنران خواهدداشت.
باتشكرازآقاي حميدرضا مهموئي كه اين خبررا دراختيارماقرارددادند./ 0 نظر / 61 بازدید