خط مشی : لازم هست يا نيست؟

مساله انتخاب و وجين منابع-دسترسی آزاد يا محدود به اطلاعات و نظايری ازاين قبيل مسائلی هستند که سالهای سال است درچالش با کتابداران ميباشند.وقتی درکتابخانه خود به يک بحران می رسيم اولين چيزی که به ذهن ما ميرسد اين است که خط مشی مدون و مکتوب نداريم.دربسياری ازکلاسهای درسی مربوط به کتابداری و اطلاع رسانی اولين بهانه ما و اولين توجيه ما دريک موقعيت خاص نبود خط مشی مدون است.درحال حاضربسياری ازکتابخانه های کشور فاقد خط مشی مکتوب هستند و اظهارميدارند که خط مشی مساله ای آرمانی است و عملی نيست.

عدم وجود خط مشی مکتوب همانطور که برشما نيزشفاف و روشن است-سبب ازهم گسيختگی فعاليتها خواهد شد و مساله فعاليت ديم - باعرض معذرت-را پيش خواهدکشيد.به هرحال خط مشی نکته کوچکی نيست که بتوان به سادگی ازآن گذشت.اميداست که کتابداران فردا درکتابخانه های آينده اين نکته را نيز درنظرداشته باشند.

/ 0 نظر / 70 بازدید