جريمه

آيا تابه حال شده كه كتابي را ديربه كتابخانه ببريد و هنگام تحويل كتاب،كتابدارميزامانت بگويد كه كتاب را ديرآورده ايد و بايد جريمه ديركردبدهيد؟
يا اينكه با يك مشتري كتابخانه اي،كه كتاب را ديرآورده مواجه شده ايد؟درمقابلش ديركردكتابش چه كرده ايد؟جريمه امروزبراي كتابداران و نيزمشتريان آنها، يك مساله بغرنج شده است.دراين كه،كتابخانه هم داراي قوانيني است كه بايد آن را محترم شمرد،ترديدي نيست.ولي آيا جريمه گرفتن ازمشتري،عامل بازدارنده براي ديركرد محسوب مي شود؟ گاهي بسياري ازمشتريان،جريمه گرفتن را نوعي خودخواهي كتابداران مي دانند و عده اي هم اين كاررا نوعي توهين تلقي مي كنند و عده اي هم درعوض،دست به نقد جريمه را مي دهند و دوباره كتاب را دير مي آورند!واقعاًدرمقابل اين مشتريان قانون شكن چه بايد كرد كه هم به آنها برنخورد و هم مقررات كتابخانه حفظ شود؟راه ديگري غيرازجريمه نيست؟ عده اي معتقدند كه مي توان ازسهميه هاي مجازكه فرد مي تواند كتاب امانت بگيرد كم كرد،ولي تاكي؟ آيا براي هميشه مي توان كسي را ازكتاب محروم كرد؟اصلا بايد بدانيم كه هدف ازجريمه كردن چيست،مجازات مشتري است تا بارديگركتاب را سروقت تحويل دهد؟آيا ممانعت ازدسترسي به مواد است؟يا اينكه منبع درآمدي براي كتابخانه است تا ازطريق آن به مشتريان خدمت كند؟ شما كتابداران يك راه حل اساسي براي جريمه مشتريان پيشنهادكنيد.
راستي،ازما نشنيده بگيريد،ولي يكي ازاساتيدگرامي ما تعريف مي كرد،هنگامي كه خارج ازكشور تحصيل مي كرد، 17دلاربه خاطرديركرددرپس دادن كتاب،جريمه شد!!

/ 0 نظر / 68 بازدید