سوال هفته

اگرشما می دانيد ماراهم آگاه کنيد.چرا دراجلاس جامعه اطلاعاتی-يک کتابدارهمراه رئيس جمهور نبود؟ شايد هم بوده و ما بی خبريم. اگر دراين مورد اطلاعاتی داريد مارا هم بی نصيب نگذاريد.

/ 0 نظر / 87 بازدید