...خواب خزان است یا بهار؟

آغاز دهه ١٣٩٠ مبارک. اولین پست دهه ١٣٩٠. مدتی است از نگارش رساله گذشته و در انتظاریم که چه زمانی، زمان موعود و به قول معروف، روز واقعه است. معلوم نیست. فعلا صبر باید کرد...

دستمان به صفحه کلید نمیرفت و به قول اصحاب بخارا دل و دماغ قلم رنجه کردن نداشتیم. اما می بینیم اگر ننویسیم حتی بیربط، روزگار هم نمی گذرد و احساس میکنیم نباتی بیش نیستیم. بنابراین تصمیم گرفتیم برای شروع هم که شده و برای اینکه فروردین ٩٠ بی پست نماند دو مطلب یکی بی ربط و یکی با ربط بنویسیم. امروز با مطلب بی ربط شروع میکنیم.

مطلب بی ربط: رادیوی اتوبوس روشن بود. بی اعتنا به صدای مجری، مشغول مطالعه بودیم که ناگهان مجری خبری خواند که کمی بهت زده شدیم. خبر این بود: طی بررسی های پژوهشگران، مشخص شد که کلاغها پس از نزاع دسته جمعی به سراغ هم میروند و با مرتب کردن پرهای یکدیگر از هم دلجویی می کنند!حیرت زده واکنش سایر مسافران را رصد کردیم. یکی چرت میزد. یکی مشغول فعالیتهای عملی با بینی خود بود. یکی پیامک بازی میکرد.خلاصه واکنش خاصی دیده نشد! خیلی دلم میخواست یکجوری این خبر را به حوزه کتابخانه ها و کتابداری ربطش بدهم ولی نشد! باید دید چه رابطه معناداری بین کلاغ- آغاز نزاع گروهی-به هم ریخته شدن پرها-پایان نزاع گروهی- دلجویی- مرتب کردن پرها وجود دارد. یعنی چطور میشود به کتابداری ربطش داد آن هم این وقت روز؟!

/ 0 نظر / 65 بازدید