استانداردهای خدمات مرجع(قسمت ۴)

استانداردششم: همانند يك تيم دربخش مرجع كاركنيد.

 

به همكاران خود،هنگامي كه ازآنان سؤالي ميشودكمك كنيد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اگركه همكارشمادرپاسخگويي به سؤال مراجعه كننده، مشكل دارد بدون اينكه قصد تخريب اورا داشته باشيد به او كمك كنيد.

 

درصورت لزوم، ازديگرهمكاران خود مساعدت بخواهيد.

 

دربخش مرجع، رفتاري انعطاف پذيرداشته باشيد.

 

مواد جديد مرجع را به همكاران خود معرفي كنيد وآنان را  ازتغييراتي كه دربخش مرجع صورت گرفته آگاه كنيد.

 

همواره،فضاي بخش مرجع را پاكيزه و منظم نگاه داريد.

 

حتي اگروظيفه تان نيست، گاهي دربخش مرجع به مراجعان خدمت رساني كنيد.

 

مراقب موادمرجعي كه به مراجعان ميدهيد و نبايد ازكتابخانه خارج شوند، باشيد.

 

ادامه دارد...

 

 

 

يک خبر

طی آخرين خبرها يک سمينار دردانشگاه امارات متحده برگزارميشود که درباره فهرستهای خطی مبتنی بروب ميباشد.ازکليه کتابداران-فهرست نويسان و مديران کتابخانه برای حضوردراين سميناردعوت شده است.زمان برگزاری سمينار ۲۲ تا ۲۳ نوامبر۲۰۰۴ ميباشد.چكيده بايد ۵۰۰كلمه داشته باشد.موضوع مقالات ميتواند هرچيزی درباره فهرستهای خطی عربی به صورت آنلاين و غيره باشد.برای ارسال مقالات با آدرس زيرمكاتبه نماييد:

 

 

Mr. Ibrahim al-Tiniji
Head, Technical Services Division,
Libraries Deanship, United Arab Emirates University
United Arab Emirates, Al-Ain
P. O. Box 1441
E-mail: cat_group@uaeu.ac.ae

اما به منظورآگاهی بيشتر ازاين همايش به اين وبلاگ سربزنيد.سايت اصلی آنهم درامارات دراينجاست.

اين همايش اتفاقی شگرف دركتابداری و اطلاع رسانی آنهم درجهان عرب ميباشد.

درضمن ازدكتر رحمت ا... فتاحی به دليل انتشاراين خبردرگروه خبری كتابداری و اطلاع رسانی سپاسگزاريم.

/ 0 نظر / 63 بازدید