جامعه اطلاعاتي؛ مفاهيم و مؤلفه ها(2)

با اختراع خط،اولين انفجاردانش صورت پذيرفت.پس ازآن،با اختراع حروف متحرك و پيدايي صنعت چاپ،توليد و نگهداري و ضبط و ثبت اطلاعات و دسترسي آزاد به آن،تحولي اساسي يافت.به تدريج،بشر ،فناوريهاي مختلفي را براي ثبت و ضبط اطلاعات مورد استفاده قرار داد و با هرنوآوري،گام بعدي را سريعتر و مطمئن تر برداشت. برخي ازابداعات و اختراعات، نه تنها تاثيري تاريخي و بنياني براطلاعات و اطلاع رساني داشته است،بلكه بسياري ازبنيان هاي اجتماع را سخت متحول ساخته است.ازجمله كاربرد رايانه كه مهمترين عامل درتغيير ارتباطات انساني اززمان ابداع نوشتار تاكنون بوده است.
ابداع انواع سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي و توسعه شبكه هاي ارتباطي،بسياري ازمحدوديتهاي زماني و مكاني را ازبين برده و تحولات اساسي را درشكل رسانه ها به وجود آورده است. تمامي اين تحولات،اختراعات و فناوريها،بشررا با حجم گسترده اي ازاطلاعات روبرو ساخت و انفجار دانش به طورباورنكردني به روند خود ادامه داد.
اين مساله ذهن بسياري ازانديشمندان را به خود مشغول كرد به طوريكه آنان را به اين نتيجه رساند كه جامعه اي نو درحال شكل گيري است،جامعه اي كه شالوده اصلي آن آنرا اطلاعات و داده ها تشكيل مي دهد و مهمترين كارگزاران آن نظامها و شبكه هاي ارتباطي هستند.
(پايان بخش دوم)

/ 0 نظر / 66 بازدید