وب نامرئی

اين موضوعی است که به تازگی کتابداری و اطلاع رسانی با آن مواجه می شود.آقای يزدان منصوريان اين موضوع رابه عنوان پايان نامه بررسی می کنند.اگر مطالب تازه ای دراين مورد می خواهيد به وبلاگ ايشان که درحاشيه همين وبلاگ-دارای لينک است سربزنيد.اگربه فارسی مطالبی دراين مورد می خواهيد به وبلاگ دانش شناسی سربزنيد.آنهم درحاشيه همين وبلاگ دارای لينک است.موضوع جالبی است.حتما استفاده کنيد.

/ 0 نظر / 68 بازدید