20 تایی ها آمدند و رفتند...

دو روز مصاحبه...دو روز سوالات جور واجور..دو روز عجیب...چهره های جدید.. و بعضی هم آشنا..دو روز فشرده برای تعیین....نمیدانیم چند نفر...
انشاله پذیرفته شدگان نهایی که ۲۰ درصد راه را تازه آمده اند موفق باشند..نفسی تازه بباید....نفسی تازه شاید...

/ 0 نظر / 65 بازدید