چكيده مقالات همايش كتابداران سازمان مديريت

درهفته گذشته هشتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور دراصفهان برگزارشد. دراينجا قصد داريم تا هربار يكی ازچكيده های مقالات را ارائه نمائيم. اين بار:

معيارهای انتخاب و ارزيابی نشريات الكترونيكی دركتابخانه های دانشگاهی و موسسات پژوهشي: دكترحياتی و علی حميدی ازشيراز

نشريات به عنوان منابع روزآمد دانش- همواره دارای نقش مهمی درارتباطات علمی بوده اند. استقبال و استفاده روزافزون ازاين نشريات دركتابخانه های دانشگاهی و موسسات پژوهشی تدوين برنامه مدونی برای انتخاب و ارزيابی اين دسته ازمواد را ضروری می نمايد.

دراين پژوهش تلاش شده با مطالعه آثار موجود درقالب پرسشنامه ای حاوی ۸۵ سوال درمقولات محتوا-كارآيي-آرشيو-نيازهای فنی-قرارداد و ارائه -معيارهای انتخاب نشريات الكترونيك دراختيارمسئولين كتابخانه های مورد نظرقراربگيرد.  ازنتيجه اين تحقيق سياهه ای ازمعيارهای مطرح الكترونيكی استخراج خواهد شد كه ميتوان ازآن درامرمجموعه سازی نشريات الكترونيكی استفاده نمود.

مساله اين است...

برای پرسيدن سوالی سراغ يکی ازاساتيد رفته بوديم. درحين گفتگو ناگهان روی ديواراتاق جمله ای ديديم که خيلی جالب توجه بود. جمله ازاين قراربود:

درآفريقا هرروز صبح که غزالها ازخواب بيدارميشوندميدانند که بايد تندتر ازتندترين شيرها بدوند و هرروزصبح که شيرها ازخواب بيدارميشوند ميدانند که بايد تندترازکندترين آهوها بدوند. مهم نيست که شما شيرهستيد يا غزال. مهم اين است که هرروز تندتر و بهتربدويد.

صوفی شهر بين که ...

درخبرها آمده بود که طرح ارتقای شغلی مشمول کتابداران نميشود. چرا که آنها جزو کادرآموزشی نيستند. بعضی اوقات بايد گفت حرف بی حساب جوابی ندارد! فقط به کمی تبسم نيازمند است!

شما چرا ازکتابخانه استفاده نميکنيد؟

يکی ازدوستان پژوهشی درباره غيرکاربران کتابخانه دردانشگاه آزاد شهر ...د انجام داده بود کهطی آن به اين نتيجه رسيده بود که نداشتن وقت کافی-روزآمد و کافی نبودن منابع کتابخانه- هراس ازپرسش ازکتابدار-نبودن کتاب مورد نظردرکتابخانه-عدم همخوانی شماره کتاب دربرگه دان يا رايانه با کتاب- وارد نشدن برخی کتابها درمجموعه و ... ازدلايل عدم استفاده ازکتابخانه مرکزی بوده اند. ايشان درادامه گزارش خود به برخی مسائل حاشيه ای اشاره كردند كه برخی ازآنها ازاين قرارند:

سلف سرويس دانشگاه دارای ساختمان جديدی شده است. به اين ترتيب قرائت خانه كتابخانه به سلف سرويس منتقل شده است. آشپزخانه سابق هم محل فهرست نويسی و رده بندی منابع است. مديرکتابخانه دارای فوق ليسانس ادبيات عرب است و به گفته خود کوچکترين نکته ای ازکتابداری نميداند. سالن مطالعه کتابخانه همواره پرازسروصداست و مديرکتابخانه برای سکوت- متوسل به نيروی حراست دانشگاه ميشود... و نکاتی ديگر که گفتنش ديگرضرورتی ندارد!

- دو روز استراحت: هم به نفع شما و هم به نفع ما. بعد ازدوروز درخدمتيم.

/ 0 نظر / 56 بازدید